Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 maj 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 maj 1888

Anmärkning

{1888 den 4 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af.

Herr K. Söderblom
Herr O. Svengren
Herr E. G. Åbergh
med godkända förfall.

{§. 1.}
Rörande den af Albertina Trosander hos Konungens Befall-
ningshafvande med Stadsfullmäktiges förord ingifna
ansökan om utskänkningsrätt under detta års
sommarmånader vid stadens lustställe Djurgården, hade
Landshöfdinge Embetet, sedan ej mindre Kommunal-
Nämnden i Klosters socken, än Kronolänsmannen Ludvig
Göthman och Herr Kronofogden Otto Wenström, afgif-
vit infordrade yttranden, genom remissresolution
å handlingarne infordrat yttrande af Stadsfull-
mäktige, huruvida Eskilstuna stad ville bekosta
den dagliga polisbevakning vid Djurgården, som af
Konungens Befallningshafvande må varda för ut-
skänkningstiden förordnad.

Efter handlingarnes läsning remitterades ärendet
för beredning omedelbart till Utskottet, medan Stads-
fullmäktiges sammanträde derunder ajournerades.

Wid sammanträdets återföretagande allt efter redogörelse
för Utskottets beredning, beslutade Stadsfullmäktige af-
gifva det yttrande:

{att} Eskilstuna stad ej vill bekosta den dagliga polis-
bevakning vid Djurgården, som blifvit ifrågasatt;

{att} Herr Kronofogden Wenströms utlåtande rörande en
oordning, som uppgifvits hafva passerat vid Djurgården
förlidet år, skulle bemötas dermed att detta vore
vederlagdt af Stadsfiskalen Aug. Johansons bland
handlingarne befintliga betyg;

{att} den uppkomna frågan om tillökad polisbevakning
icke torde föranleda till annan åtgärd, än att sökanden
må tillförbindas att, förutom polisbevakningen å sön-
och helgdagar, bekosta extra sådan vid å söcknedagar
förekommande genom anslag eller annorledes kungjorda
tillställningar, hvilken tillökning syntes hafva skäl för
sig;

{att} luststället vid andra tillfällen icke besökas under
söcknedagar så mycket eller af sådan publik, att
en polisbevakning på platsen skulle hafva någon lämp-
lighet för sig eller vore behöflig;

{att}- och detta med hänseende till Herr Kronofogden Wenströms
yttrande att ifrågavarande rörelse skulle vara för staden
indrägtig - Djurgården lemnade staden icke ens ränta
på de för anläggningen utgifna medlen, så att stadens intresse
af frågan icke vore af ekonomiskt art;

samt {att} - då Herr Kronofogdens skrifvelse, sedd i sitt sam-
manhang och med de ordalag han begagnat, befunnes icke
allenast riktad mot ett helt samhälle, utan jemväl vara
af rent skymflig art, Stadsfullmäktige önskade på detta
förhållande fästa Konungens Befallningshafvandes synner-
liga uppmärksamhet.

{§. 2.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande medgåfvo
Stadsfullmäktige att fattig- och arbetsinrättningens mangel,
utan afgift för sjelfva mangeln, finge begagnas för Barn-
krubbans räkning-, efter anmälan och tur i vanlig
ordning, ehuru deri icke inbegripet det biträde, som från
Arbetsinrättningen kunde påkallas.

[MARG: 112.]

{§. 3.}
På sätt Utskottet hemställt, beslutade Stadsfullmäktige
återbetalning till extra ordinarie Postexpeditören A. E.
Holm af 65 kronor 10 öre utaf hans för år 1886
här i staden efter bevillningskronor erlagda Kommunal-
skatt, sedan, i följd af Kongl. Maj:ts resolution den 31.
December 1887, hans bevillningskronor nedgått till 1 1/2,
från 12.

[MARG: 113.]

{§. 4.}
Wid återföretagande af Byggnadsnämndens framställning,
det måtte Stadsfullmäktige besluta att den till
tomten N:o 129 utlagda förgård finge i behörig ordning
bebyggas, föredrogos de yttranden som inkommit i
detta ämne, ej mindre från Utskottet, än från Skolrådet
och direktionen vid tekniska söndags- och aftonskolan
härstädes, de der disponerade i närheten belägna
skol-lägenheter; och hade såväl Utskottet, som Skol-
rådet, på anförda skäl, hemställt om afslag å
ByggnadsNämndens framställning, samt ofvannämnda
direktion förklarat, att tekniska skolan vore mindre
beroende af ifrågasatta förändringen i stadsplanen
då skolans gård låge snedt emot tomten N:o 129
och skolhuset vore indraget å tomten, men att det
naturligtvis för en skola vore fördelaktigt att
ligga så fritt beläget, som möjligt.

Efter öfverläggning, hvarunder yrkades bifall
både till Utskottets utlåtande och till Byggnads-
nämndens framställning, bifölls Utskottets utlåtande
med 16 röster mot 11, hvilka sednare afgåfvos för
den andra meningen.

[MARG: 115]

{§. 5} Herrar Åkerstein och Boberg samt Nilsson lemnade
sammanträdet.
Den senare begärde och erhöll permission. De förra anmälte att
de voro
förhindrade, då de nu skulle hafva sammanträde i
ByggnadsNämnden.

{§. 6.}
Till beredning af Utskottet remitterades Landshöf-
dinge Embetes remissresolution med föreläggande
för Stadsfullmäktige att afgifva yttrande angående
nyttjandet och underhållet af lägenheten Djurgården.

[MARG: 117.]

{§. 7.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan beviljades
afskrifning i räkenskapen af Kommunalutskylder:

1:o för år 1885, enligt StadsKamrerarens längd d. 4/4 88 -
Kr 147:10.
2:o för år 1886, enligt Stadsfogdens längd af 20/12 87 -
11:08.
3:o för år 1886, enligt Stadskamrerarens längd 4/4 88
å 344:43.
efter afdrag för:
N:o 1776. Artisten Gust. Jul. Granberg - 19:22. 325,21.

Summa Kronor - 483:39

[MARG: 118.]

{§. 8.}
Till beredning af Utskottet remitterades en framställning af
Drätselkammaren om eventuell försäljning af stadens
gård N:o 8.

[MARG: 119.]

{§. 9.}
Ett af Drätselkammarens förordadt och af Stadsingeniö-
ren C. F. Virgin upprättadt förslag till strandlinier
vid ån inom staden hade till Stadsfullmäktige inkom-
mit, och skulle detsamma öfverlemnas
till ByggnadsNämnden med begäran om dess
yttrande.

Herrar Lundblad samt Andberg reservera sig; Herr Lundblad
med anförande, att strandliniens ändring ingår på de enskildta
gårdsegarnes rätt.

[MARG: 120.]

{§. 10.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o Sliparen C. F. Fasts anhållan om befrielse från de
honom för år 1887 påförda Kommunalutskylder.
[MARG: 121.]

2:o Magistratens besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut den
12 sislidne April, i fråga om betalning för kartor
och utredningar till ärendet om vissa lägenheters in-
förlifvande med staden.
[MARG: 122.]

{§. 11.}
Stadsfullmäktige erhöllo del af Landshöfdinge Embetets
skrifvelse till Magistraten af den 30 sistl. April, med
underrättelse, att vederbörandes besvär, rörande
utloppet för vattenafledningen å stadsdelen Wester,
icke blifvit af Kongl. Maj:t till pröfning upptagna, och
ej heller återförvisning till Läns Styrelsen beviljad.

[MARG: 123.]

{§. 12.}
Drätselkammaren hemstälde att till Aktiebolaget
Eskilstuna Postens tryckeri måtte få på 3 år, från och med
den 1 instundande Oktober, uthyras, mot 500 kronor
om året, de lägenheter i f. d. Elementarskolans hus vid
Rinmanstorg som ej disponerades af Skolrådet, eller
3 rum på nedra och 2 rum på öfra våningen, samt
under vilkor att Aktiebolaget på egen bekostnad
finge upptaga en dörr åt torget samt med plankvägg
afdela ett af de nedre rummen.

Under öfverläggning härom yrkades både {att}
Drätselkammaren skulle få uppdrag att uthyra
lägenheterne till berörda Aktiebolag för såvidt
Skolrådet, derom hördt, icke hade något att
deremot erinra, och {att} ärendet skulle för
beredning remitteras till Utskottet, som äfven hade
att begära Skolrådets utlåtande i saken.

Wid votering och med 17 röster mot 7 blef det
förstnämnda yrkandet bifallet.

[MARG: 124]

{§. 13.}
Till Drätselkammarens beredning remitterades en
nu ingifven motion af Herr O. Aspelin, om vissa
förändringar i Gymnastikhuset.

[MARG: 125.]

{§. 14.}
Emedan under sammanträdet Herrar Åkerstein
och Boberg sig derifrån aflägsnat utan att begära per-
mission, så ifrågasattes att de borde påföras plikt.
Men vid votering och med 17 röster mot 6 röster blefvo
de från plikt befriade. Häremot anmälte Herr
Falk sin reservation under förklarande att de ifråga-
varande ledamöterne, då ej begärt och erhållit permission,
ovilkorligen voro till plikt förfallna.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell/

År 1888 den 7 Maj å Rådhuset ofentligen uppläst; betygar

/Aug; Winbom/
/J, A, Blommé/

[MARG: 126.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 maj 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107366.

Personrelationer