Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 maj 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 maj 1876

Anmärkning

{1876 den 4 Maj.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar E. A. Lundblad och O. Björk.

Den förstnämndes förfall godkändes; men för
Herr O Björk blef ej förfall anmäldt. -

{§.1.}
Upplästes Magistratens skrifvelse angående verk-
ställande af Landstingsmannaval detta år. -

[MARG: 177.]

{§.2.}
Öfver Veterinär läkaren E. F. Rystedts framställning
om bekommande af 100 kronor årligt anslag för
besigtning af torgfördt kött m. m., hade Drätsel-
kammaren sig yttrat samt dervid afstyrkt bifall
till framställningen, enär behofvet af en sådan sysslas
inrättning härstädes hvarken blifvit af Helsovårds-
Nämnden anmäldt eller i öfrigt låtit sig förnimma,
samt det åt Veterinär läkaren Grönvall förut lemnade
årliga anslag å 75 kronor måst hafva ett annat
ursprung, emedan dessa medel ända till år 1864 uttagits
med viss afgift för hvarje af stadens innevånare
innehafdt kreatur och först efter nämnda tid,
i anseende till det stora besvär, som var förenadt
med ett uppbördssätt af kreatursräkning i gårdarne,
utan särskild uttaxering tagits direkte ur stadskassan.

Efter öfverläggning blef, med godkännande
af Drätselkammarens utlåtande, Herr Rystedts
ansökning afslagen, hvilket beslut fattades
vid votering med 15 röster mot 13 röster, hvilka
sistnämnda afgåfvos för dess bifallande. -

Reservationer anmältes af Herrar J. Svengren,
F. A. Stenman, C. E. Stenman, Wuerster, Ström, Öberg, Boberg,
Heljestrand, och Thunell.

[MARG: 176]

{§.3.}
Fattigvårds Styrelsens Ordförande hade för Stadsfull-
mäktiges pröfning öfverlemnat handlingarne i ett fat-
tigvårdsmål angående f. d. Pigan Mariana Gullberg,
hvaraf inhemtades, att fattigunderstöd varit sökt
åt bemälta piga, som hos sig hade ett nära tre
månaders gammalt barn, samt intygats sakna till-
gångar till sin och barnets försörjning; men att Fattig-
vårdsstyrelsen, enär barnets vanvårdande ej vore för
handen, samt hvarken uppgifvits, än mindre styrkts,
att Gullberg vore i följd af ålder, sjukdom, vanförhet
eller lyte oförmögen att genom arbete förvärfva hvad
till hennes och barnets försörjning erfordrades, funnit,
med afseende å föreskrifterne i §. §. 1 och 3 i Kongl.
Förordningen om fattigvården den 9 Juni 1871, icke
skäl hafva förekommit för att något understöd åt
Pigan Gullberg meddela, med hvilket beslut, som
fattats den 1 i denne månad, pigan Gullberg för-
klarat sig missnöjd. -

Stadsfullmäktige, som funno Fattigvårdsstyrelsens
behandlingssätt af frågan författningsenligt, ansågo
dock det ifrågavarande fallet så beskaffadt
att fattigvård undantagsvis borde meddelas, hvadan
ärendet återremitterades till Fattigvårds Styrelsen,
med anmodan, att den behöfvande Pigan Gullberg
och hennes barn måtte med understöd bispringas,
helst så, att andra, hvilka anse sig behöfvande, ej
deraf må uppmuntras till sökande af understöd,
och hvilket sätt torde lämpligast bestå deruti
att Pigan och barnet intagas i stadens fattig-
vårdsinrättning under erforderlig tid, eller
så länge amningstiden varar. -

Detta beslut fattades vid votering med
22 röster mot 2 röster. -

[MARG: 178.]

{§.4.}
I den från den 23 sistlidne Mars hvilande
frågan om Stångjernshammaren, beslutades
nu, att Drätselkammaren skulle anmodas
utarrendera detta vattenverk på 1 år från
den 1 instundande Oktober, hvaremellertid
Stadsfullmäktige hade rådrum att fatta beslut
om vattenverkets framtida användning. -

[MARG: 128.]

{§.5.}
Komiterade för beredande af frågan om här
blifvande jernvägsstations gårdsplan hade nu in-
kommit med betänkande, efter hvars läsning
Stadsfullmäktige beslutade:

1:o Åt Komiterade uppdrages att af Herr C. L.
Björk för stadens räkning inköpa tomten N:o 249,
hvilken erfordrades för utläggning af ofvan-
nämnda gårdsplan, samt med åbyggnad, stängsel
och en gängknubbe skulle kosta 5915 Kronor;

2:o Stadsfullmäktige godkände det anbud, som
af Komitéledamoten Herr Joh. Walén blifvit för staden
afgifvet till jernvägsentreprenörerne, - nemligen att
tillhandahålla erforderlig del af tomten N:o 249
mot ersättning af 2500 kronor -, för den händelse
att uppgörelse derom ännu skulle kunna träffas,
och hvarigenom staden, efter beräkning, skulle
undvika förlust på affären;

3:o Stadsfullmäktige bemyndiga Komiterade att,
om öfverenskommelse på sagde grund ej kan
erhållas, i saken handla och besluta å stadens
vägnar efter bästa öfvertygelse för vinnande
af det ändamålet att ifrågavarande stations-
plan blifver utlagd efter Byggnads Nämndens
resolution, dock så, att det ersättningsbelopp,
som skall staden tillkomma för den lemnade
marken, bestämmes till minst 1500 kronor;

4:o Stadsfullmäktige uppdraga åt Drätselkamma-
ren att, efter inköpet af N:o 249, för realisering
på lämpligaste sätt öfvertaga åbyggnad, stängsel
och gängknubben, samt att, efter stationsplanens
utläggning, inkomma med förslag om användandet
af den å tomten öfverblifna marken; -

5:o De medel, som erfordras för tomtinköpet,
skola tagas af stadens nybildade reservfond,
och skola blifvande ersättningar för mark och
åbyggnad, i följd deraf, också till samma fond
ingå. -

[MARG: 175.]

{§.6.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
Magistratens framställning om anslag till anskaffande
af uniformspersedlar åt de tio af staden aflönade
konstaplar vid härvarande poliskår. -

[MARG: 179.]

{§.7.}
Stadsfullmäktige, i frågan hörde, förklarade
sig lika med Poliskammaren anse, det någon
rättighet att utskänka maltdrycker här i staden till för-
täring på stället icke borde utöfver det redan
medgifna antalet, nemligen tretton, andra
personer meddelas. -

[MARG: 180.]

{§.8.}
Attesterades till liquid från Stadskassan
60 kronor enligt räkning af Ingeniör C. A.
Åkerstein för mätningar och kartor å Jern-
vägsstationens område och å Klosterström,
i och för dessa lägenheters förläggande till
Eskilstuna stad. -

{§.9.}
Till Utskottet remitterades för beredning Bygg-
nads Nämndens framställning om förändring,
af stadsplanen för Norr, till vinnande af större
utrymme och dermed förenad större trygghet
mot eldsolyckors utbredande i trakten för der
blifvande kyrka. -

[MARG: {181.}]

{§.10}
Herrar Lindblad, Andberg och C. E. Stenman
utsågos att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll. -

{§.11}
Herr O. Björk pliktar 2 Kronor för förfallolöst
uteblifvande från dagens sammanträde.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Carl Andberg/
/C, E, Stenman/
/A, Lindblad/

1876 den 8 Maj å Rådhussalen offentligen
uppläst, betyga

[MARG: 182]

/J, P, Nordlund/
/E A Naesman/
/C; A; Åkerstein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 maj 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107365.

Personrelationer