Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 juni 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 juni 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 4.
Juni 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af herrar C. G. Granberg, C. O. Öberg, hvilkas
anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Frågan om Gymnastikhusets uppvärmning före-
togs åter, dervid följande upplysningar lemnades:

{af Herr A. Lindblad}, att gymnastiksalen i We-
sterås uppvärmdes af 2:ne Kaminer af jern, hvilka
dock visat otillfredsställande resultat, och att en
skolsal i Westerås, af ungefär lika storlek med
härvarande Gymnastiksal, uppvärmdes af fyra
stycken kakelugnar, som lemnade tillräcklig värme;
{af Herr J. Walén}, att gymnastiksalen i Falun,
som skulle vara lika stor med den härvarande, på
ett nöjaktigt sätt uppvärmdes af 2:ne jernkaminer
af Bolinders tillverkning, och
{af Herr C. A. Ström}, att man till en gymnastik-
sal i Gefle ämnade använda 2:ne af Bolinders
jernkaminer.

Efter diskussion i ämnet, beslöts:

a.) att, med förkastande af Drätselkammarens
framställning om Gymnastikhusvestibulens
ombyggnad och salens uppvärmning med
en apparat efter det af herr Wiman
uppgifna systemet, denna uppvärmning skulle
ske med 4 stycken kakelugnar, hvilka
ansågos minst kostsamma; och

b.) att åt Drätselkammaren uppdrogs att
så fort ske kan ombesörja kakelugnarnes
uppförande; samt

c.) att Drätselkammaren egde att låta bort-
taga trädväggen mellan gymnastiksalen och
vestibulen, hvarigenom värme till denna
sistnämnda lemnades från salen.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 42.]

{§.2.}
Från Gasverket inlemnades en skrift, som, med
anledning af pågående gatusänkningar i vissa
delar af Staden, innehöll en begäran att Stads-
fullmäktige måtte bestämma med hvilken auktori-
tet Gasverket hade att uppgöra om ersättning
för af gatusänkningarne föranledda gasrörsänk-
ningar i gatorna, och protesterade Gasverket
i annan händelse mot alla gatusänkningar som
rubbade gasrör.

Remitterades till Gatu- och Byggnads-
Komitén, som egde att med utlåtande i ämnet
inkomma.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 90.]

{§.3.}
Föredrogs ett protokollsutdrag från Drätselkammaren
för den 27 sistlidne Maj, innehållande, att Gas-
kontrollanten Herr Rektor P. Axenborg omförmält:
{att} tillräcklig quantitet trägas icke kan framledas
genom det härstädes för kolgas anlagda rörsystemet,
hvaraf sämre belysning sista vintren åstadkommits, än som
Staden förut erhållit; {att} trägasen ger ett mindre
intensivt ljus för gatubelysningen, och {att}, vid det
ringa tryck trägasen har, en betydligt mindre mängd
lysämne inom hvarje kubikfot erhålles, än som
kolgasen lemnar med sitt betydligare större tryck;
och då häraf vore uppenbart, att Staden
icke den sista vintren erhållit sådan gas för
gatubelysningen, som Staden, enligt kontraktet
med gaslysningsentreprenören, egde rätt att
fordra; beslutade Stadsfullmäktige att
från Gasverkets Ombud infordra medde-
lande, som lemnas inom denna månads utgång,
huruvida Gasverket vore villigt att till
nästa lysningstermin låta Staden erhålla
sådan gas, som öfverensstämde med Gaslysnings-
kontraktet; och skulle, derest svar ej lem-
nades eller också om otillfredsställande
sådant erhålles, denna stridighet hänskjutas
till afgörande af Gode Män, enligt 33 §. i
Gaslysningskontraktet.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 91.]

{§.4.}
Herr J. Wedberg utsågs till Ombud för
Eskilstuna Stad vid instundande bolagsstämman
den 1 Juli detta år med intressenterne uti
Rekarne Häraders samt Eskilstuna och Thors-
hälla Städers Kurhus; och valdes herr Apothekaren
B. L. Hessle till suppleant.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 92.]

{§.5.}
En af Herr Rådman C. G. Söderholm gjord
framställning om utseende af förvaltare utaf
en, genom testamente af Maria Sofia Wahl-
ström, till understöd åt 4 gamla och orkeslösa
samt fattiga tjenare af quinnokönet donerad fond,
remitterades till Fattigvårds Styrelsen, som anmo-
dades meddela, huruvida icke Styrelsen ville
denna förvaltning sig åtaga.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsunderstöd]

[MARG: N:o 93.]

{§.6.}
Inlemnade Herr J. Wedberg en motion derom
att frågan om Stadens bidrag till ett Läns Laza-
rett härstädes måtte blifva ytterligare utredd
af en särskild Komité, samt att Stadsfullmäktige
derefter måtte företaga ärendet till ny pröfning
och meddela det beslut som af omständigheterne
påkallas.

Stadsfullmäktige medgåfvo att ärendet
finge underkastas ytterligare pröfning; och
nedsatte till dess utredning en Komité af följande
sju personer:

Herr Med. Doktor J. F. Ihrman
Herr Med. Doktor A. Sjöberg
Herr Stadskassören C. Jernbergh
Herr Handlanden J. Wedberg
Herr Rådmannen Joh. Hedlund
Herr Rådmannen C. G. Söderholm
Herr Fabrikören C. O. Öberg.

och utsågs Stadskassören Jernbergh att sammankalla Komitén
till första sammanträdet.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering, Sjukvårdsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 43.}]

{§.7.}
Stadsfullmäktige ansågo ej nödvändigt att
utse ny ledamot i Läroverksbyggnadskomitén
efter Herr Doktor Malm, som flyttat från Staden,
då de små arbeten, som för Läroverket åter-
stodo, kunde genom de qvarstående ledamöternes
omsorg verkställas.

[ÄRENDEORD: Utbildningsförtroendevalda]

{§.8.}
Till Suppleant i Fattigvårds Styrelsen efter Fabrikören
C. M. Fogelquist, som gjort konkurs, invaldes för
8:de distriktet Fabrikören Seth Fredrik Jernbergh.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: (9:de)]

{§.9.}
Till handlingarne lades ett exemplar af
upplysningarne till jordbruksstatistiken för år
1867, som nu inlemnades af Herr Baron
Åkerhjelm.

[ÄRENDEORD: Jordsbruksstatistik]

[MARG: N:o 94.]

{§.10.}
Till Drätselkammaren skulle aflemnas en
anmälan af Brandsynen att golfvet i
Gästgifverihotellets förstuga behöfde
repareras.

[ÄRENDEORD: Brandregler, Gästgiveri]

S. d. uppläst och justeradt betyga
/C A Ström/
/C, A, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 juni 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107364.

Personrelationer