Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 jili 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 jili 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 4 Julii 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom
Herrar Granberg och Walén, hvilka äro bortresta.

{§.1.}
Gasverkets ene egare Herr Sandahl förekom
och upgaf ett kostnadsförslag på gasrörs sänk-
ning i gatorna, upgående till 1 Rd [riksdaler] [oläsligt] öre per
sträckfamn för rörens omläggning och 1 Rd 7 öre
per sträckfamn för gräfning och igenfyllning af
grafvarne, hvartill kom kostnaden för sten-
sprängning och stensättning, som Gasverket ville
hafva ersatt efter ingifvande räkningar. -

Efter föredragning häraf, framställdes till
Herr Sandahl frågor om gasrören för det
närvarande ligga i gatorna tillräckligt djupt
och om de nuvarande gasrörens dimensioner äro tillräckliga,
hvilka frågor af Herr Sandahl besvarades
med ja.

Stadsfullmäktige öfverenskommo med Herr
Sandahl att Gasverket denna sommar sänker
gasrörledningen å Södra Nygatan från och med Fattighusgården
till Skolhusgränden, så att den må ligga
tillräckligt djupt, med beräkning att gatan sän-
kes efter den af Herr Karlsson uprättade
plankartan, emot ersättning af 2 Rd Rmt [riksmynt]
per sträckfamn för hufvudrör och 4 Rd 50 öre
Rmt per stycke för servisrör, och då gatan der efter
af Gasverket åter sättes i stånd; men Staden serskildt
betalar stensprängning om sådan erfordras. -

Ett servisrör till lyktan vid Herr Emanuel
Svallings gård skulle sänkas tillräckligt och Gas-
verket derför ersättas med 4 Rd 50 öre. -

Gasverkets Ombud Herr Thomson förmälte,
på fråga, att gasledningsrören i Drottninggatan
förut blifvit af Gasverket sänkte i enlighet
med Gatu Kommittéens föreskrift. -

Åt Drätselkammaren updrogs att accor-
dera på lämpligt sätt om verkställandet
af den stensprängning, som må erfordras i och
för gasrörens sänkning i gatorna; - hvilken sänk-
ning i år icke skulle utsträckas utöfver hvad här ofvan beslutats.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Samhällsplaneringspersonal, Vägfråga,
Vägförtroendevalda, Vägkostnad]

[MARG: N:o 61.]

{§.2.}
Med afseende på angelägenheten deraf att Stadens
brandsegel i händelse af eldsolycka ständigt
må vara lätt disponibla, funno Stadsfull-
mäktige sig icke kunna bifalla Herr P. Wahl-
ströms begäran att få låna brandseglen till
provisionelt tak å sin gatubyggning under pågående
reparation. -

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]

[MARG: N:o 66.]

{§.3.}
Till Magistraten skulle afgå Skrifvelse med
anhållan om skyndsamt utlåtande öfver
Stadsfullmäktiges framställning om fast-
ställelse å de utaf Herr Axel Karlsson
uprättade afvägningskartorna för gatu-
sänkningar i Nystaden och Fristaden.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 50.]

{§.4.}
Sedan på allmänt sammanträde med Stadens
innevånare den 15 Januarii 1862 beslutats
att den af Fångknektarne vid härvarande
Cellfängelse, hvilken aflönas af Staden samt
Öster och Wester Rekarne Härader, skulle
ega af Stadskassan åtnjuta så stort lönetill-
skott att han från Stadskassan erhåller lika
stort årligt lönebelopp, som hälften af den
årliga lön, hvilken tillkommer den andra
fångknekten, som af Kronan aflönas; men
nu anmältes att denne sistnämnde från och
med början af detta år fått en lönetillökning
af 100 Rd Rmt; så, och på derom gjord
framställning, förklarade Stadsfullmäktige sig
anse, att ofvannämnde beslut endast skulle
gälla så stor lön, som då den 15 Januarii
1862 utbetaltes till Kronans fångknekt,
men att Stadsfullmäktige likväl, i den
händelse Häraderne äfven för dess del fattade
ett lika beslut, skulle öka på fångknekts-
lönen till en hälft mot hvad Kronans fång-
knekt nu åtnjuter. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

Justeras:

/C, J, Westerberg./
/Knut Tersmeden./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 jili 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107362.

Personrelationer