Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1895

Anmärkning

{1895}
{Den 4 Januari.}

{§1.}
I egenskap af äldste närvarande Stadsfullmäktigeledamoten
hade Herr G. E. Svahnbäck till denna dag sammankal-
lat Stadsfullmäktige för anställande af behöriga val
för innevarande år; och öppnade Herr Svahnbäck sam-
manträdet samt intog Ordförandeplatsen intill dess
val af Ordförande försiggått.

{§2.}
Att jemte blifvande Ordföranden justera detta pro-
tokoll utsågos Herrar C. Thunberg och A. G. Petters-
son.

{§3.}
Föredrogs ankommet utdrag af Magistratens
protokoll den 18 December 1894, hvaraf inhemtades
att vid då förrättadt val af ledamöter i Stadsfull-
mäktige följande blifvit valde

{dels} för tiden intill 1896 års utgång efter Herrar D:r
Munktell och Fabriksidkaren Johan Engström, hvilka
afsagt sig ledamotskapet:

Bankkassören G. Hedlund med 6756 röster och
Fabriksidkaren Alb. Öberg med 6449 röster

{dels ock} för tiden intill 1898 års utgång

Riksdagsmannen Adolf Aulin med 12050 röster,
Snickaremästaren A. G. Pettersson med 12050 röster,
Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 12020 röster,
Provinsialläkaren m.m. V. Mossberg med 11950 röster,
Fabriksidkaren E. A. Berg med 11932 röster,
Fabriksidkaren Hadar Hallström med 11886 röster,
Handlanden Carl Silén med 11759 röster,
Disponenten E. Frieman med 11454 röster,
Trafikchefen m.m. F. v. Krusenstierna med 9798 röster,
Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson med 9503 röster,
Fabriksidkaren Knut Söderblom med 9448 röster,
Handlanden G. Landström med 9422 röster,
Bankdirektören Hj. Åkerstein med 9356 röster,
Disponenten O. Aspelin med 9333 röster,
Fabriksidkaren C. A. Stenman med 9288 röster,
Rektoren m.m. Axel Karlsson med 9132 röster,
Grosshandlaren Ernst Hellstedt med 9020 röster och
Målaremästaren L. Stenqvist med 8956 röster

Och hade Magistraten förklarat dessa tjugo personer
lagligen valde till ledamöter af Stadsfullmäktige på
tid, som här ofvan omförmälts.

[MARG: 63.]

{§4.}
Härefter förrättades upprop dervid samtliga Herrar
Stadsfullmäktige befunnos närvarande utom
Herrar F. O. Nilsson, G. Fahlstedt, Ad. Aulin, V. Mossberg
och v. Krusenstierna, alla med anmälda och godkända
förfall samt Herr Karlsson utan anmäldt förfall

{§[8].}
Föredrogs en af Rektoren m.m. Axel Karlsson gjord
af Magistraten med remiss den 20 December 1894 till
Stadsfullmäktige öfverlemnad skrifvelse, deruti han
med stöd af §30 i K. Förordningen den 21 Mars 1862
afsagt sig uppdraget att vara ledamot af Stadsfull-
mäktige; och sedan här antecknats, att han varit leda-
mot af Stadsfullmäktige sedan 1868 års början samt att
den fyraårsperiod, för hvilken han senast blifvit
vald, utgått med sistlidet år, godkände Stadsfullmäktige
afsägelsen och beslöto att härom lemna Magistraten
underrättelse med anhållan om verkställande af fyll-
nadsval.

[MARG: 64.]

{§[5].}
Till Ordförande inom Stadsfullmäktige för år 1895
valdes medels sluten omröstning Fabriksidkaren
m.m. Arvid Nilsson med 28 röster af 30 röstande.

{§[6].}
Den nyvalde ordföranden intog ordförandeplatsen och
ledde fortsättningen af dagens förhandlingar.

§7.
Till v. Ordförande i Stadsfullmäktige för år 1895 valdes
medels sluten omröstning Provinsialläkaren m.m. D:r
Viktor Mossberg med 16 röster af 30 afgifna

{§9.}
Till ledamöter och suppleanter i Beredningsutskottet
för år 1895 valdes medels sluten omröstning:

till ledamöter:
Herrar Fabriksidkaren Arv. Nilsson med 28 röster
Herrar Fabriksidkaren K. Söderblom med 28 röster
Herrar Grosshandlaren C. Olsson med 28 röster
Herrar Fabriksidkaren P. Liljeqvist med 26 röster
Herrar Bankdirektören H. Åkerstein med 24 röster
Herrar Provinsialläkaren m.m. V. Mossberg med 21 röster
Herrar Fabriksidkaren Aug. Stålberg med 21 röster

till suppleanter
H:r Handlanden Emil Andersson med 17 röster
H:r Handlanden F. O. Nilsson med 14 röster

[MARG: 65.]

{§10.}
I ankommet utdrag af Drätselkammarens pro-
tokoll den 19 December 1894 tillkännagafs att Drät-
selkammaren valt till Ordförande för innevarande
år Fabriksidkaren Aug. Stålberg och till vice Ordfö-
rande för samma tid Fabriksidkaren Knut Söder-
blom.

{§11.}
Stadsfullmäktige befriade Rektoren Axel Karls-
son från erläggande af plikt för förfallolös
utevaro från dagens sammanträde.

Justeradt

/Arvid, Nilsson/
/C Thunberg/
/A; G; Pettersson/

År 1895 den 7 Januari å Rådhuset ofentligen uppl: betygar

/Gustaf Carlsson/
/John Åslund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 januari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107361.

Personrelationer