Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 augusti 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 augusti 1885

Anmärkning

{1885 den 4 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr H. Lagerbäck, som anmälts vara bortrest
Herr E.A. Lundblad, hindrad af syneförrättning vid
Kyrkoherdebostället.
Herr O. Svengren , ej med kallelse anträffad
Herr Arvid Nilsson, ej med kallelse anträffad
Herr E. Andersson, bortrest
Herr A. Falk, bortrest
Herr J. Engström bortrest
Herr C.W. Dahlgren bortrest
Herr T. Engström bortrest

hvilkas förfall godkändes.


{§.1.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver ej mindre
den {uppkomna frågan}, huruvida Stadsfullmäktige
borde öfverklaga Helsovårdsnämndens i protokoll
för den 9 sistlidne Juli gjorda föreläggande för staden,
att snarast möjligt och sist innan den den 1 April 1887
"igenfylla" Ruddammen, än {Herr Albin Hellstedts
motion} om samma dams fyllning jemte kanalisering
på uppgifvet sätt, dermed ock följde ett i sistnämnde
hänseende af Ingeniören C.F. Virgin, såsom sakkunnig
person upprättadt förslag jemte uppgift å kostnaden,
uppgående: för fyllning af dammen till Kr. 8050.
för kanaliseringen - 3540
för materialier och oförutsedda fall -510 4050
summa Kronor 12100-

I öfverensstämmelse med Utskottets förslag beslöts:

1:o att HelsovårdsNämndens åläggande skulle öfverklagas;
2:o att med bifall i hufvudsak till Herr
Hellstedts motion, Ruddammen
skall fyllas och kanaliseras efter Ingeniören C.F.
Virgins nu föreliggande förslag;
3:o att till detta arbetes utförande anslogos Tvåtusen
Kronor om året under 6 år eller intilldess detsamma
blefve fullbordadt; och
4:o att Stadsfullmäktige med hänvisning dertill att de
sjelfve innan HelsovårdsNämndens åläggande skedde,
omhändertagit frågan om Rddammens reglering
och nu fattat beslut att reglering skulle ske me-
delst fyllning i samband med kanalisering - skulle
i besvären yrka upphäfvande af Helsovårds-
Nämndens åläggande i hvad det afsåge Ruddam-
mens fyllning utan kanalisering, och för öfrigt
att tiden för regleringsarbetet måtte utsräckas
till 6 år med hänseende till svårigheten för staden
att bära dermed förenade utgifter jemte de
öfriga staden hade för angelägna behof.

[MARG: 55, 66.]


{§.2.}
Herr Ordföranden Doktor Munktell väckte munt-
ligen motion att Stadsfullmäktige måtte vidtaga åtgärder
för tätning af
härvarande dammar till förekommande af
eljest befarad vattenbrist samt anhöll att motionen måtte
remitteras till drätselkammaren för beredning; och sedan Herr
K.
Söderblom gjort det tillägg att Drätselkammaren
bemyndigades härför anlita sakkunnig person
om sådant skulle befinnas nödigt, blef med
bifall härtill motionen remitterad till Drätsel-
kammaren för beredning.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/Axel Karlsson/
/Ad.Fr. Dahlström/

1885 den 17 Augusti å rådhuset offentligen uppläst, betyga:
/ Rein. Lindeberg/
/Gust. Sahlin/

[MARG: 78.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 augusti 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107356.

Personrelationer