Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 april 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 april 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 4 April 1867.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar: S. Palmgren, Joh. Hedlund, Doctor Malm, Bergström
och Baron Åkerhjelm med godkändt förfall, och Herr
C.J. Westerberg utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Bestämdes sotaretaxan till 2 Rd [riksdaler] för sotning af spislar
med rör, som gå genom tre våningar.

[ÄRENDEORD: Sotare]

{§.2.}
Föredrogs en af Utskänknings Bolaget här i Staden
till Magistraten ingifven och för utlåtande till Stads-
fullmäktige öfverlemnad ansökning att ytterligare
under trenne försäljningsår från den 1 instundande
October få utöfva all minuthandel med och ut-
skänkning af bränvin och andra brända eller distil-
lerade spirituösa drycker här i Staden, undantagandes
den utskänkningsrätt, som blifvit färlänad innehaf-
varen af gästgifveriet samt den rättighet till Schweit-
zerirörelse, som innehafves af Herr C.J.W. Linder,
på samma villkor, som nu äro stadgade; och för-
klarade Stadsfullmäktige sig för sin del bifalla
denna ansökning.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

{§.3.}
Herr C.J. Westerberg skulle för förfallolöst uteblif-
vande från dagens sammanträde plikta 2 Rd.

För Herr Doctor Malm anmäldes godkändt förfall
för uteblifvandet från sammanträdet den 7 Mars.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.4.}
Föredrogs en framställning af Drätselkammaren
angående utarrendering af Stadens wattenverk, f.d.
Piphammaren och Räckhammaren N:o 69, mot
några förändrade vilkor, så att desamma blifva,
närmast öfverensstämmande med hvad Stadsfull-
mäktige tillförene beslutat vid utarrenderingen
af Norra delen utaf Sliphuset N:o 46; hvarjemte
upplästes en begäran af Herr C.O. Öberg att få
utan auktion på nytt arrende behålla Räck-
hammaren N:o 69.

Frågan remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG: N:o 13.

{§.5.}
I anledning af Drätselkammarens framställning
om förnyadt utarrenderande af Stadens lägenhet
s.k. Hafretäppan, beslöts att denna lägenhet
skulle af Drätselkammaren genom auktion till
den mestbjudande utarrenderas på 5 år.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 14.]

{§.6.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtanden i anledning
af Herr C.J. Andbergs motion om vitesförbud mot
inkräktningar och afskrädens utkastande i härvarande
Ström; hvarefter beslöts:

1:o att skrifvelse skulle expedieras till Magistraten
med anhållan om vitesförbud mot alla utfyllningar
eller byggnader i Strömmen, hvartill tillstånd ej
erhållits;

2:o att skrifvelse skulle aflåtas till Sundhets Nämnden
med erinran att söka få det redan stadgade vites-
förbudet mot afskrädens utkastande i härva-
rande Ström tillämpadt mot dem, som derutinnan
fela.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler,Hälso-
vårdsregler]
[MARG: N:o 9.]

{§.7.}
I Öfverensstämmelse med Drätelkammarens
utlåtande öfver Herr C.J. Andbergs motion
om antagande af ny nummerordning å gårdarne
här i Staden, till vinnande af den fördel att
jemn och udda nummer måtte förekomma
å hvardera sidan af gatorna, beslöts att, som
2:ne nummerordningar härstädes redan förekommit;
och en ytterligare sådan kunde vålla olägenheter;
skulle ifrågavarande motion ej till någon åtgärd
föranleda.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 10.]

{§.8.}
Med godkännande af Berednings Utskottets utlåtande,
afslogs Skolläraren i Klosters Socken samt Orgel-
nisten i Eskilstuna, Klosters och Fors Socknars pa-
storat, C.G. Lundgrens Enka Louis Lundgrens
ansökning om understöd från Eskilstuna Stad
för sig och sina barn, enär Enkan Lundgren ej
tillhör detta samhälle, der hennes aflidne man
i lifstiden endast en jemförelsevis kort tid bestridt
orgelnistbefattningen jemte sin egentliga syssla
såsom Folkskolelärare i Klosters Socken, och emedan
under nuvarande i ekonomiskt afseende svåra tider
det vore olämpligt att medgifva några bidrag, hvilka
vid uttaxering deraf drabba flere i mindre goda om-
ständigheter varande Samhällsmedlemmar.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsunderstöd]
[MARG: N:o 8.]

{§.9.}
Herr C.J. Andberg upptog såsom sin motion
en till Stadsfullmäktige ingifven skrift, hvari
hemställes att Stadskassan skulle bekosta num-
mer och namnplåtar på husen här i Staden
mot ersättning af gårdsegarne; dock gjorde Herr
Andberg deri den förändring att plåtarne borde
anskaffas på Stadens gemensamma bekostnad.

Frågan remitterades, för beredning, till Drätsel-
kammaren.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG: N:o 15]

{§.10.}
Föredrogs Sjukvårds Komiterades utlåtande i anledning
af från Konungens Befallningshafvande ingången
förfrågan, huruvida Eskilstuna Stad må vara villig
att bidraga till uppförandet af ett ifrågasatt
Läns Lazarett här i Staden; hvarefter ärendet bord-
lades till nästa sammanträde.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad, Sjukvårdsfinansiering]

{§.11.}
Inlemnade Herr L.P. Malm en motion, det
Staden måtte upptaga ett amorteringslån till be-
täckande af Stadens Skulder.

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]
[MARG: N:o 16]

{§.12.}
Med anledning deraf att Kongl. Maj:t, enligt dess
Nådiga Bref den 2 Februari 1866, icke funnit skäl
att lemna bifall till Stadsfullmäktiges underdåniga
framställning om fastställelse af en plan till
utvidgning af Eskilstuna Stad medelst Wester-
markens bebyggande i enlighet med en af
Herr A.J. Hörnström upprättad ritning, skulle
Stadsfullmäktige ingå till Kongl. Maj:t
med underdånig framställning derom att Eskils-
tuna Stad saknade anledning att fortsätta
den ansökning, som vore af Stadsfullmäktige
till Kongl. Maj:t ingifven derom att Wester-
marken i sammanhang med Djurgården och
andra lägenheter måtte läggas under Stadens
jurisdiktion, hvadan Stadsfullmäktige endast
fortsatte ansökningen hvad anginge Djurgården
och de andra lägenheterne.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG:{N:o 18}]

{§.13.}
Föreleddes till uppsägning {dels} en af Eskilstuna
Stad genom dess Äldste den 7 Juli 1860 till
Carl Mauritz Vögel eller ordres på 1500 Rd Rmt [riksmynt]
och 3 mån. uppsägning utfärdad skuldsedel, {dels}
en af Eskilstuna Stad genom Stadsfullmäktige
den 2 Januari 1866 till Demoiselle Maria
Dybeck eller ordres utfärdad skuldsedel å 1000 Rd
Rmt, ställd att betalas efter en månads upp-
sägning; och sedan derefter Herr J. Walén
såsom Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen tillkänna-
gifvit att medel erfordrades för att snart nog
användas till liquiderande af skulder som fat-
tigvården åsamkats, framställde Herr C.A.
Ström motion derom att Staden måtte till de
behof som förefinnas och än vidare uppkomma,
söka ett Kassakreditiv.

Frågan remitterades till Drätselkammaren,
för beredning.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering, Förvaltningsrevision]
[MARG: N:o [19] ]

{§.14.}
Inlemnade Herr E.A. Naesman en motion
att {endera} det beslutade nya vattenverket måtte
ofördröjligen uppföras, {eller} ock
att Staden måtte till enskild person eller
bolag upplåta eller utarrendera vattenfallet med byggnadsplat-
sen på vissa år t.ex. 25 eller 30 år.

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Markförvaltning]
[MARG: N:o 17.]

{§.15.}
Till nästa sammanträde skulle anstå med utse-
ende af annan Suppleant i Fattigvårds-
styrelsen uti 10:de distriktet istället för Manu-
facturisten C.J. Blomgren, som till borgenärers
förnöjande afträdt sin egendom.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

{§.16.}
På Herr C.O. Öbergs framställning beslöts att
vid nästa sammanträde skulle utses en Komité
för åstadkommande af förberedande granskning
af byggnadsritningar samt för utstakning af
byggnadsplatser här i Staden, i enlighet med
Magistratens i ämnet afgifne Protocollsut-
drag för den 13 November 1865.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.17.}
Herr Rector L. Bergström, såsom ledamot i den för
Elementar läroverkshusets förbättring nedsatta Komité
inlemnade ett förslag till ytterligare, på förra
kostnadsförslaget ej upptagna, reparationer och
förbättringar å huset, slutande sig å en summa
å 807 Rd, och hvilka reparationer ansetts vara
nödvändiga; förmälande Herr Rectorn att
från Stiftets Biskop ännu ej anländt svar om
det gamla läroverks husets användande för det
beslutade 5 Klassiga läroverket härstädes i en-
lighet med Stadsfullmäktiges hemställan.

Stadsfullmäktige beslutade uppdraga
åt Herr Rector Bergström att för sakens
utagerande afresa till Strengnäs; hvarefter
reparations frågan skulle företagas till behand-
ling.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad, Utbildningskostnad]

{§.18.}
Attesterades till liquid från Stadskassan en
räkning å 10 Rd af Herr Jean Asplund för
ritningar till Skolhuset.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Utbildningskostnad]

Justeradt
/Adfr Dahlström./
/L,P, Malm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 4 april 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107355.

Personrelationer