Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 31 augusti 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 31 augusti 1896

Anmärkning

Protokoll vid Stadsfullm. extra samman-
träde den 31 Aug 1896.

Närvarande: Samtlige Stadsfullmäktige med
undantag af.
Hr.:
Krusenstjerna C. Thunberg, H.
Åkerstein, H. Hallström, G. Fahlstedt
P.A. Pettersson, G. Hedlund, W Moss-
berg och Aug Stålberg.

§ 1.
I ordinarie Secreterarens frånvaro valdes
K Söderblom att föra dagens protokoll.

§ 2.
Lästes Trafikaktiebolagets Grängesberg-
Oxelösunds erbjudande att intill [1:te] Septem-
ber detta år utbyta stadens aktier uti O.F.W.
Jernväg mot actier uti ofvan nämnde Trafik
bolag, hvarjemte Ordföranden redogjorde för
de meddelanden och upplysningar som i denna
sak kunnat inhemtas.

[MARG: 161.]

§ 3.
För ärendets omedelbara behandling remit-
terades ärendet till Beredningsutskottet
hvarunder Stadsfullmäktige ajournera-
de sitt sammanträde.

[MARG:{161}]

§ 4.
Stadsfullmäktige [sammanträde] åter då föl-
jande Utskottets utlåtande föredrogs:

"Efter öfverläggning och öfvervägande af de
meddelanden Utskottet kunnat inhemta
i frågan beslöt Utskottet för sin del tillstyrka
Stadsfullmäktige att i dag försälja Stadens
actier i O.F.W Jernväg till ett pris af 160 kr
stycket, men att om detta pris ej kan erhållas
utbyta dem emot aktier uti Trafik-
aktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds."
Häremot anmälde Herr A. Nilsson sin från
Utskottets beslut i så måtto afvikande
mening att Stadsfullmäktige bort till-
styrkas utan vilkor utbyta akterna.

[MARG: 161]

§ 5.
Efter öfverläggning hvarunder yrkades dels
bifall till Beredningsutskottets förslag oförändrad
dels af Herr H. Lagerbäck att aktiernas försälj-
ningspris måtte bestämmas till lägst 155 kronor
stycket, dels af Ordföranden bifall till sin inom
Beredningsutskottet afgifna reservation, be-
slöto Stadsfullmäktige med 21 röster mot
6, sedan Herr Lagerbäcks Yrkande blifvit ge-
nom votering med 15 röster mot 12 till Contra-
proposition antagen, att i dag försälja sta-
dens aktier i O.F.W. Jernväg mot 160 kro-
nor stycket, men att om detta pris ej kan
erhållas, utbyta dem emot aktier uti
Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund.

Häremot anmälde Ordföranden sin reservati-
on anseende att stadens aktier bort utan
vilkor utbytas emot aktier uti trafik-
aktiebolaget Grängesberg-Oxelösund.
Herrar C.W.Dahlgren och H. Lagerbäck
reservade sig emot Stadsfullmäktiges
beslut att bestämma försäljningspriset
till 160 kronor, då detta höga pris omöjliggör
en försäljning, men väl framtvingar ett ut-
byte.

[MARG:{161}]

§ 6.
Åt Ordföranden uppdrogs att å Stadsfull-
mäktiges vägnar befullmäktiga Drätsel-
kammarens Ordförande directör Aug Stålberg
verkställa Stadsfullmäktiges beslut.

[MARG:{161}]

§ 7.
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos herrar Wallin och Öberg.

Justeradt samma dag

/Arvid, Nisson/
/Joh; Wallin/
/Albert Öberg/

År 1896 den 7. September å Rådhuset ofentligen uppläst betygar:

/Joh,Aug, Larsson/
/G,M,H, Hildebrandh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 31 augusti 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107353.

Personrelationer