Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 september 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 september 1875

Anmärkning

{1875 den 30 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Joh. Svengren, Joh. Walén och C. F. Sjöberg
med anmäldta förfall, hvaraf Herrar Svengrens
och Sjöbergs godkändes, men icke herr Waléns.

{§.1.}
Herr Joh. Walén pliktar för förfallolöst uteblif-
vande denne dag 2 kronor. -

{§.2.}
Med anledning af Stadsfullmäktiges beslut den
9 i denne månad att icke fästa afseende å Helso-
vårds Nämndens framställning med begäran om årligt
arfvode af 400 kronor åt en person som finge
skyldighet att tillhandahålla hästar och manskap
för afträdesämnens och orenlighets bortskaffande
från stadens gårdar, efter tillsägelse och mot betalning
af 50 öre p:r lass, hade Helsovårds Nämnden,
i skrifvelse den 22 i denne månad förklarat
sig icke vilja förblifva vid erbjudandet att till-
handagå kommunen med berörda underlättande
för längre tid än ett år från nästkommande
1 Oktober räknadt och detta endast med vilkor
att Stadsfullmäktige för samma underlättande
anslå 400 kronor till en person, att af Nämnden
i sådant hänseende användas, hvarjemte Nämnden
påpekat att för enahanda ändamål i form af
städsel och hyresmedel årligen hittills erfordrats
210 kronor, hvadan tillskott af endast 190 kronor
behöfdes.

På grund af denna upplysning och enär det
ifrågasattes att af Stadsfullmäktige förut
beslutad Tillsyningsman för renhållningen icke
kunde af Stadsfullmäktige beklädas med
erforderlig myndighet, biföllo Stadsfullmäk-
tige det må af Helsovårds Nämndens kassa
utbetalas 400 kronor i årligt arfvode åt en
af Nämnden antagen och under Nämndens till-
syn stående entreprenör för orenlighetsämnens
bortskaffande från gårdarne, efter tillsägelse
och mot betalning från gårdsegarne af 50 öre
p:r lass, samt med skyldigheter i öfrigt, enligt
af Nämnden utfärdad instruktion; kom-
mande härigenom Stadsfullmäktiges
förra beslut om Tillsyningsmans anställande
mot 300 kronors lön att förfalla. -

Herrar A. Karlsson och C. A. Ström anmälte
reservation mot beslutet. -

[MARG: 155.]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/

Justeradt

/Gustaf Björkman./
/E A Naesman/

1876 den 3 Januari på rådhus-
salen offentligen uppläst, betyga

/G. A. Lundin./
/John Törnblom/

[MARG: {167.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 september 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107352.

Personrelationer