Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 september 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 september 1878

Anmärkning

{1878 den 30 September}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr Ax. Karlsson
Herr Joh. Svensson
Herr L.A. Nilsson
Herr Theofr. Boberg
hvilkas förfall godkändes.

samt Herrar J.O. Biörck och C.A. Ström utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Protokollet för förra sammanträdet upplästes och godkändes.


{§.2.}
Sedan Stadsfullmäktige bestämt antalet ledamöter i
Stadens brandstods Komité för lösegendom till 5,
invaldes dertill med slutna sedlar:

Fabrikören G.E. Svanbäck med 21 röster
Rådmannen C.G. Granberg med 18 röster
Handlanden C.A. Lundberg d.y med 17 röster
Handlanden C.J. Andberg med 17 röster
förre Rådmannen C.G. Söderholm med 11 röster

[MARG: 100]


{§.3.}
I nu föredragen skrifelse af den 11 i denne
månad hade Magistraten föreslagit Stasfullmäk-
tige att till årlig lön för Stadsfogde här i staden
anslå 1500 Kronor.

Ärendet remitterades, för beredning, till Utskottet
med 14 röster mot 8, hvilka sednare afgåfvos för
remiss till Drätselkammaren.

[MARG: 101.]


[§.4.]
Magistratens nu föredragna skrifelse af den
24 i denne månad, hvarigenom infordrades Stads-
fullmäktiges yttrande angående den blifvande
beskaffenheten af stadens skjutsanstalt, remit-
terades till Utskottet, för afgifvandet af utlåtande
till Stadsfullmäktige.

[MARG: 102]


{§.5.}
På förslag af Herr A F. Dahlström biföllo
Stadsfullmäktige att från stadskassan skulle
ersättas det belopp af 38 Kronor 50 öre, som
Herr C.M. Loström fått vidkännas vid öfver-
klagandet af ett Poliskammarens utslag
om hans förhållande såsom Wattenchef vid
brandverket, och hvilket utslag blifvit upp-
häfdt.


{§.6.}
Herr A. Lindblad väckte motion om antagandet
af förnyad nummreordning å gårdarne i
staden, sålunda, att desamma skulle betecknas
med särskild nummerordning för hvarje gata;
och blef denna motion, för beredning, remitterad
till Byggnadsnämnden.


{§.7.}
Herrar C.A. Ström och J.O. Biörck skulle
hvardera plikta 2 Kronor för förfallolöst
uteblifvande från dagens sammanträde.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/Joh. Walén/
/T. Engström/

1878 d.7 Oct å Rådhussalen offentligen
upläst betyga

/C Klein/
/Karl Kein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 september 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107351.

Personrelationer