Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 oktober 1890

Anmärkning

{1890 den 30 Oktober}

Närvarande: Samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af:
Herr A.W. Koraen med godkända förfall.
Herr Th. Boberg med godkända förfall.
Herr Th. Munktell med godkända förfall.
Herr C.W. Wahlgren utan anmäldta förfall.
Herr O. Svengren utan anmäldta förfall,.

{§ 1.}
I Herr Ordförandens frånvaro leddes förhandlingarne
af Herr vice Ordföranden.

{§ 2.}
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes utslag
den 16 September 1890, hvarigenom Konungens Befallnings-
hafvande i anledning {dels} en dit insänd framställ-
ning om fastställelse af en utaf Stadsfullmäktige den 10
Juli 1890 antaget förslag till ny byggnadsordning för Eskilstuna
stad och {dels} af de besvär, Rådmannen C.G. Granberg
med flere anfört deröfver att i nämnda förslag intagits stadgande
om förbud för bebyggande i visst fall af område, för
hvars bebyggande faststäld Stadsplan ej finnes, af anförda
orsaker funnit sig förhindrad att å byggnadsordningen
nu meddela fastställelse utan visat ärendet åter
till Stadsfullmäktige för vidtagande af de ändringar,
som af detta beslut kunde påkallas.

Stadsfullmäktige beslutade att ifrågavarande uti förslagets § 2 mom.
15innefattande stadgande skulle ur förslaget utgå och att byggnadsordningen
skulle i öfriga delar oförändrat underställas Konungens
Befallningshafvande fastställelse.

Tillika utanordnades 3 kronor stämpelafgift till Utslaget.

[MARG: 142]

{§ 3.}
Till Utskottets beredning remitterades t.f.
Poliskommisarien Aug Johanssons reqvisition af
en månads poliskommisarielön med 150 kronor den 1 innevarande
Oktober till den 1 instundande November,
hvilken reqvisition af Drätselkammaren under-
ställts Stadsfullmäktiges beslut.

{§ 4.}
Herrar Svengren och Dahlgren pliktade 2 kronor
hvardera för utevaro från dagens sammanträde
utan anmälda förfall.

{§ 5.}
Att jemte Herr Ordföranden justera protokollet
en stund efter sammanträdet utsågos Herrar Stålberg
och Andberg.

Justeradt

/Axel Carlsson/
/Aug Stålberg/
/Carl Andberg/

År 1890 den 3 November å Rådhuset offent-
ligen
uppläst betyga
/Gust Carlsson/
/Aug: Winbom/

[MARG: 143]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107350.

Personrelationer