Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 november 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 november 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 30
November 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Munktell och Hellstedt med godkända
förfall samt Herr Lindblad, utan godkändt förfall.

{§.1.}
Herr Lindblad pliktfälldes till 2 rd [riksdaler] böter såsom
förfallolöst uteblifvande denne dag.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Herr C. O. Öberg utsågs till Stadens Ombud vid
instundande Mantals skrifning och Herr J. Walén
valdes att å Kommunal Styrelsens vägnar
lemna betyg angående dem, hvilka borde åtnjuta
befrielse från personella kronoutskylder, till följe
af sjukdom eller fattigdom.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Till Stadsfullmäktige hade ankommit en fram-
ställning från Drätselkammaren, hvari begäres
föreskrift, om Drätselkammaren borde verkställa
af Magistraten begärd åtgärd för iståndsättande
af en gata på tvenne tredskande gårdsegares
bekostnad; och efter uppläsning af Drätselkam-
marens protokoll i ämnet, förklarade ord-
föranden sig icke kunna föredraga detta ärende
till handläggning, då Kommunalförfattningen
icke gaf anledning dertill, att Stadsfullmäktige
kunde lemna föreskrift, huruvida Drätselkam-
maren borde efterkomma en af Magistraten begärd
åtgärd, eller icke.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]
[MARG: {N:o 180}]

{§.4.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande, i anledning
af Herr A. Karlssons begäran om förständigande
för Drätselkammaren att ställa sig till efterrättelse
Stadsfullmäktiges beslut, att, vid skeende gatusänk-
ningar, inhemta Gatu Komiténs utlåtande huru
arbetet skall verkställas,- till hvilket förstän-
digande anledningen vore att Drätselkammaren
låtit, utan sådan anmälan till Gatu Komitén, sänka
gatan utanför Elementar Skoletomten; men som
Drätselkammarens utlåtande ej innefattade
upplysning om orsaken till den ifrågavarande underlåtenheten,
blef ärendet dit återremitteradt, på det Drät-
selkammaren måtte derutinnan sig utlåta.

[ÄRENDEORD: Saknas kat. 1]
[MARG: N:o 179]

{§.5.}
I anledning af gjorda framställningar om
planteringar inom Staden, hade Drätselkammaren
uti infordradt utlåtande förmält, att träd-
planteringar å Stadens öppna platser ansågos
nyttiga och böra företagas, men likväl tillsvi-
dare uppskjutas, i anseende till dermed förenade
kostnader, såvida ej, såsom någon förmodat,
Stadens Utskänknings Bolag anslår medel dertill,
i hvilket sistnämnde fall Drätselkammaren
föresloge följande platser till erhållande af plan-
teringar med tjenliga träd, neml. på sidorna
om Strandgatan å Norr och på sidorna
om Drottninggatan å Wester, så långt denna gata
undergått behörig sänkning, d.v.s. från Strömmen
till Kungsgatan.

Detta utlåtande godkändes.

[ÄRENDEORD: Saknas kat. 15]
[MARG: {N:o 177}]

{§.6.}
Till handlingarne lades Drätselkammarens
tillkännagifvande att ett vattenuppfor-
dringsverk blifvit anskaffadt enligt
Stadsfullmäktiges beslut.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]
[MARG: {N:o 181}]

{§.7.}
Upplästes Konungens Befallningshafvandes i
Nyköpings Län Utslag den 27 sistlidne Septem-
ber, hvarigenom Eskilstuna Kommun blifvit
ålagdt med 400 rd rmt [riksdaler riksmynt] om året aflöna en
Uppbördsman för indrifning af de medel som
på Magistratens ansvar ankomme, intilldess
aflönings stat kan varda af Stadsfullmäktige
i vederbörlig ordning uppgjord och fastställd
för denne Uppbördsman.

Genom votering afgjordes, med 17 röster mot
10 att Stadsfullmäktige skulle låta bero vid
detta utslag.

Minoriteten röstade för Utslagets öfverkla-
gande.

Herr C. O. Öberg anmälte reservation mot beslutet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

{§.8.}
Beslöts att verkställighet skulle ofördröjligen
begäras å Landshöfdinge Embetets Utslag den
11 sistl. September, hvarigenom skifferläggaren
Johan Carlsson blifvit ålagdt bortföra en af
honom uppförd byggnad å Stadens Westermark,
samt godtgöra lagsökningskostnaden med 3 rd.

[ÄRENDEORD: Saknas kat. 10 eller 15]

{§.9.}
Attesterades till betalning följande räkningar
å kostnaden för afrösning å lazarettstomten
från Tuna Kyrkoherdeboställe, neml.

Till Gode mannen å - Rd 18,89.
Till Landtmätaren - 27
För stör och biträde åt Landtmätaren - 3,55.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal,
Förvaltningsförtroendevalda]

{§.10.}
Från Magistraten inkommet Utgifts- och
Inkomstförslag för år 1870 remitterades
till Utskottet för att med utlåtande deröfver
inkomma.

[ÄRENDEORD: Budget]
[MARG: N:o 183]

{§.11.}
Stadsfullmäktiges ordinarie Sammanträde
i nästa December månad utsattes 10. f.m.

/E. A. Thunell/
/P, A, Hagström/

Protokollerna för den 2 och 23 September,
21 Oktober, 11 och 30 November 1869 äro
på Rådhussalen offentligen upplästa; betygar

/C Jernbergh/

[MARG: N:o {182}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 november 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107349.

Personrelationer