Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 nevember 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 nevember 1876

Anmärkning

{1876 den 30 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herr Gustaf Nilson, hvars anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Föredrogs Magistratens skrifvelse den 21 i denne månad,
med infordrande af Stadsfullmäktiges yttrande, i an-
ledning af Herr Borgmästaren S. A. Hallströms
hos Kongl. Maj:t gjorda underdåniga anhållan att, oak-
tadt honom till den 1 Juli instundande år beviljad tjenst-
ledighet, få redan den 1 nästkommande Januari åter
inträda i utöfningen af Borgmästare Embetet här i
staden, hvarefter upplästes såväl Herr Borgmästa-
ren Hallströms ifrågavarande underdåniga ansökning,
som en af honom till Stadsfullmäktige nu ingifven
skrift, till bemötande af påståendet, att de extra
inkomsterna vid Borgmästaretjensten äro så stora,
att något tillskott icke behöfdes åt Borgmästaren
för att kunna aflöna en vikarius, innehållande,
att Borgmästarens sammanräknade inkomster kunde
beräknas till 3500. kr, och om derifrån för vikaries
hållande afdrogos 2600 kr., eller lika mycket som
Stadsnotarien härstädes beräknades åtnjuta, så
återstodo åt Borgmästaren sjelf 900 kr., deraf minst
300 kr. åtgingo till skatter.

Stadsfullmäktige beslutade att såsom yttran-
de i ämnet, och till förklaring af den af Herr
Borgmästaren Hallström i den underd. ansökningen
omförmäldta indragning af ett förr utgående vi-
karie-aflönings-anslag, öfverlemna utdrag af
Stadsfullmäktiges protokoll för den 17 sistlidne
Augusti, innehållande behandlingen af samma ärende.

[MARG: 210]

{§.2.}
Öfver Stadsfullmäktigsledamoten, Herr C. O. Öbergs
hos Läns Styrelsen besvärsvis framställda yrkande
att, med ogillande af Stadsfullmäktiges den 5
sistlidne Oktober afgifna förklaring i besvärsmål,
angående utvidgande af Rinmanstorg, besvären
måtte till ny behandling återförvisas, hade
Stadsfullmäktiges förklaring infordrats. -

Efter det Stadsfullmäktige, på derom
af Ordföranden gjordt spörjsmål, förklarat besvä-
randen jäfvig att i detta förklaringsärende del-
taga, ehuru närvarande, upplästes remisshand-
lingarne, hvarefter beslutades förklaring i
enlighet med ett jemväl uppläst förslag, hvari
Herr Öbergs yrkande bemöttes och derjemte
uttalades, att, då besvärsskriften ej åtföljes af
det öfverklagade beslutet, i enlighet med besvärs-
stadgandet i §.76 af Kommunallagen, torde det
vara uppenbart att hvad samma skrift inne-
hölle icke ens kunde till pröfning upptagas. -

Herr Öberg reserverade sig mot jäfsförklaringen. -

{§3.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
förslag att kostnaden för inköpet af 1 tunnland
5,5 kappland af Enkefru F. Bergholms Nygärdes-
jord, utgörande 1757 Kronor 80 öre, såsom ej beräknad
i årets stat, måtte få tagas från stadens
reservfond, helst detta jordförvärf haft till ända-
mål reglering af stadsplanen och således sjelfva
utgiften varit af extra ordinarie beskaffenhet. -

{§.4.}
Bordlagda frågan om requisition af gaslykta i trakten
af Kyrkogården, enligt Kyrkostämmans framställning,
företogs nu åter till behandling, sedan, uti en af
Kyrkostämmans ordförande afgifven skrifvelse
den 15 sistlidne Oktober, upplyst blifvit, att de
besvär, som varit anförda mot Kyrkostämmans
beslut i detta ämne, blifvit afslagna; Och som
Stadsfullmäktige inhemtade, att Kyrkostämman
väl anslagit medel till lyshållning i berörda
lykta, men inga sådana till utförande af de
nya rörledningar, hvilka erfordrades för
lyktan, - hvilket vore ett förbiseende, beslu-
tades ärendets återremiss till Kyrkstämman,
med tillkännagifvande, att Stadsfullmäktige,
under berörda förhållanden, ej funno sig
kunna efterkomma Kyrkstämmans begäran,
att den önskade lyktan måtte genom dem hos
Gaslysningsaktiebolaget härstädes requireras.

[MARG: 154]

{§.5.}
Herr Rådmannen Joh. Hedlund, såsom Ordförande
i Komitén för städernas allmänna brandstodsbolag,
hade anhållit om befrielse från uppdraget att
afgifva yttrande öfver Inspektören C. A. Nyströms
utlåtande om härvarande brandanstalter, och
begärt att detta yttrande istället måtte infordras
af Brandchefen och Brandkårsbefälet; hvarjemte
Styrelsen för berörda Brandstodsbolag anmodat Stads-
fullmäktige om förklaring och yttrande i anledning
af Inspektören Nyströms utlåtande inom 2 månader.

Efter i ämnet förd öfverläggning lemnades i uppdrag
åt Brandchefen och Brandkårsbefälet att till
Stadsfullmäktige inkomma med utlåtande samt
med förslag till det yttrande som blifvit af
Brandstodsbolagsstyrelsen infordradt.

[MARG: 207.]

{§.6}
På Drätselkammarens förslag beviljades af-
skrifning i stadens räkenskap af Kommunal-
utskylder efter Exsekutor S. Anderssons af-
kortningslängd, neml.

för år - 1874 - Kr. 684,30.
för år 1873 - 20-
Summa Kr. 704,30.

[MARG: 208.]

{§.7.}
Attesterades till liquid från stadskassan
6 kronor för kungörelse i Westerås länstryck
om kreatursmötet härstädes detta år. -

[MARG: 209.]

{§.8.}
Drätselkammaren hade uti infordradt yttrande
hemställt om bifall till Herr G. Björkmans mo-
tion att en gaslykta skall uppsättas i något af
de hörn, der Smedjegatan skär Öfre Gymnastik-
gatan samt att åt Drätselkammaren måtte
uppdragas att närmare bestämma platsen för
lyktan; men att lyktan ej måtte requireras
förr än till nästa lysningsår, i anseende
dertill att staden annars äfventyrade att få
till Gaslysningsaktiebolaget utgifva ersättning
för gasrörledningen, då förut requirerad
nya ledningar detta år måhända uppginge till
beloppet 1000 kr., hvilket belopp vore i
kontrakt stadgadt såsom maximum utan
ersättning. -

Detta allt bifölls. -

[MARG: [204].]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/C. A. Lundberg/
/G E Svahnbäck/

1876 den 4 December å rådhussalen offentligen
uppläst, betyga

/T. Engström./
/C. G. Svanström./

[MARG: 211.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 nevember 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107348.

Personrelationer