Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 maj 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 maj 1879

Anmärkning

{1879 den 30 Maj.}

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af

Herr Gust. Nilson
Herr J. O. Biörck med godkända förfall.

Herr T. Engström
Herr C. W. Dahlgren utan anmäldta förfall

{§.1.}
Sedan Byggnads Nämnden, i fråga om det på Kongl.
Maj:ts Befallningshafvandes pröfning beroende ärendet
om antagande af ny strandlinie för Rådhustorget,
hos bemälde Myndighet ingifvit en framställning, hvaruti
Nämnden anfört de skäl och grunder, på hvilka,
efter Nämndens åsigt, denna strandlinie borde blifva,
icke efter Stadsfullmäktiges understälda beslut, utan
efter Nämndens förut behandlade förslag med
det tillägg deri, - för förhindrande af uppslamningar
i vattnet -, att en särskild stenfyllning i torgvinkeln
under vattenytan borde anbringas till den form,
som angåfves af en på framlagd Karta utförd
utprickning; så hade Landshöfdinge Embetet i re-
solution af den 20 i denne månad, med anledning
af Byggnads Nämndens framställning, infordrat Stads-
fullmäktiges förnyade utlåtande i ämnet.

Wid handlingarnes läsning inhemtades att äfven
Magistraten hade afstyrkt fastställelse af den
strandlinie för Rådhustorget, som Stadsfullmäktige
antagit, samt att såväl detta, som Nämndens af-
styrkande hufvudsakligen grundade sig derpå att linien
efter Stadsfullmäktiges beslut icke tillfredsstälde an-
språken på prydlighet, men hvilka skulle tillgodoses
genom Nämndens förslag.

Efter öfverläggning beslutade Stadsfullmäktige - med
13 röster mot 13 och Ordförandens afgöranderöst - att,
i anledning af hvad Magistraten och Byggnads Nämnden
i ärendet anfört och med ändring af sitt den 10 sist-
lidne April fattade beslut, antaga den strandlinie
för Rådhustorget, som Byggnads Nämnden framställt,
med tillägg af den särskildta stenfyllning i torgvinkeln
under vattenytan, hvilken nu sednast af Nämnden
föreslagits.

Minoriteten röstade för att Stadsfullmäktige
skulle förklara sig icke hafva funnit skäl före-
bragta till ändring i sitt förra beslut i detta
ärende.

Reservationer afgifna, enligt §.7 här nedan.
Se vidare §.8.

{§.2.}
Till handlingarne lades Drätselkammarens under-
rättelse att hemmanet Flackersta ånyo utarren-
derats till Enkefru Sophie Öhman mot afgift
af 600 kr. för år -

[MARG: 155.]

{§.3}
Stadsfullmäktige biföllo att Södra delen af stadens
Sliphus N:o 47 finge på ett år och nu gällande
vilkor ånyo utarrenderas till Herr Oskar Svalling;
äfvensom, och sedan Herr F. A. Stenman nu förkla-
rat sig derpå vilja ingå, att hans arrende-
kontrakt på f.d. Piphammaren finge prolongeras
på ett år. -

[MARG: 156.]

{§4,}
På derom af Ordföranden gjord framställning
beslöts att vid hädanefter skeende voteringar
hos Stadsfullmäktige skulle Ordförandens
röst först afgifvas.

{§.5}
Till Magistraten skulle afgå skrifvelse
med anhållan om Stadsfullmäktigsval
efter ledamoten Gustaf Nilson, hvilken
till borgenärer afträdt sin egendom. -

{§.6.}
Herrar Engström och Dahlgren plikta
hvardera 2 kr. för uteblifvandet denne
dag.

{§.7.}
Ledamöterne Dahlström och Lindblad anmälte
reservation mot det vid besluts fattande
om Rådhustorgets strandlinie (enligt §.1 här
ofvan) använda sätt att 2:ne nedlagda röster,
i slutet af voteringen och sedan sammanräkning skett; åter upptagits; och för
hvilket fall jemväl skulle i protokollet anteck-
nas att af dessa röster en innehållit {ja} och
en {nej}.

Rörande samma ärende anmälde ledamoten
E. A. Lundblad sin reservation mot beslutet och deremot att
Stadsfullmäktige nu fattat ett nytt beslut
i ämnet, hvilket dock ej påkallats, enär
Länsstyrelsen endast infordrat Stadsfullmäktiges
ytterligare yttrande så att beslutet varit oformligt; - och
instämde för öfrigt med Herrar Dahlström och Lindblad. -

Med herr Lundblad förenade sig Herrar Hag-
ström, Svalling, Andersson, Loström, Johansson,
Andberg, och Nordlund

{§.8.}
Då protokollet skulle justeras anmärkte leda-
moten Lundblad efter uppläsning af 1§., att den
omtalade minoritet jemväl hade omfattat den
mening att Stadsfullmäktiges förut antagna
strandlinie för Rådhustorget hade anspråk
på att vara prydlig; och som detta, ehuru
af flere under diskussionen framhållet, icke
kommit att inflyta i den för öfrigt godkända
voteringspropositionen, yrkade Herr Lundblad
att ett tillägg derom måtte i protokollet
göras.

Detta yrkande blef bestridt, och som
votering äfven derom begärdes, anstäldes sådan,
då, med 21 röster mot 1, Stadsfullmäktige
biföllo intagning i protokollet af ifrågava-
rande af minoriteten hysta mening i afseende
å strandliniens prydlighet. -

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell/
/E A Naesman/
/Carl Andberg/

År 1879 den 3 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/A; W; Koraen/
/A F Kohlström./

[MARG: 157.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 30 maj 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107347.

Personrelationer