Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 september 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 september 1877

Anmärkning

{1877 den 3 September}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af:

Herr Theofron Munktell
Herr O. Svalling
Herr C. E. Stenman
Herr F. A. Stenman
Herr A. Lindblad
Herr Theofron Boberg
Herr O. Björk

med godkända förfall.

Herr vice ordföranden innehade ordförandeplatsen.

{§.1.}
Uti ingifven, nu föredragen, skrifvelse af den 2 i denne
månad, anförde Herr Borgmästaren S. A. Hallström, att
han i anseende till sjukdom, nödgades hos Kongl. Svea
HofRätt anhålla om ledighet från utöfvandet af Borg-
mästare Embetet här i Staden under tre månader från och
med lördagen den 8 i denne månad, samt dervid hade
för afsigt att till sin vikarius föreslå Herr vice Härads-
höfdingen August Hygrell; och anhöll Herr Borgmästaren
Hallström om Stadsfullmäktiges skyndsamma yttrande,
huruvida från deras sida något funnes att erinra
deremot, att Borgmästare Embetet komme att af vice
Häradshöfdingen Hygrell förestås.

[MARG: 39.]

Wid ärendets företagande infann sig Herr Rådman-
nen Joh. Hedlund, försedd med utdrag af protokollet
hållet hos Magistraten denne dag, och af innehåll, att
Magistraten utsett Herr Rådmannen att tillsvidare,
under Borgmästaren Hallströms hinder af sjukdom, närvara
såsom Magistratens ombud vid härvarande Stadsfullmäk-
tiges sammanträden; inlemnande Herr Rådmannen
Hedlund dels en af honom å Magistratens vägnar
undertecknad skrifvelse, hvaruti anhölls att ett,
densamma bilagdt, yttrande af Magistraten, rörande för-
slag till vikarierande Borgmästare härstädes, måtte
varda vid detta sammanträde föredragen och
helst behandlad i sammanhang med den skrifvelse i
samma ämne, hvilken Borgmästaren Hallström in-
gifvit; varande det ifrågavarande yttrandet, som nu upplästes,
af
följande lydelse:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Som till Magistratens kunskap kommit, att Borgmästaren S. A.
Hallström ernade söka ledighet från borgmästaretjensten här-
städes och hos Kongl. Maj:ts och Rikets Svea HofRätt till
tjenstens uppehållande föreslå en vice Häradshöfding Hy-
grell, så och då det icke kan vara Magistraten likgiltigt
hvilken till dess ordförande förordnas, då Magistratens
öfriga ledamöter med ordföranden dela ansvaret ej
blott för den dömande verksamheten utan jemväl i fråga
om uppbörd och dylikt, samt i allt fall 27 st af Kongl.
Resolutionen på Städernas allmänna besvär den 17 Au-
gusti 1762 tillägger {Magistraten}, och icke Borgmästare
ensam,
rätt att föreslå vicarierande Borgmästare, har Magistra-
ten, som icke kan biträda Borgmästare Hallströms för-
slag till vicarie, för afsigt, med stöd af åberopade Nådiga
resolution, hos Kongl. HofRätten föreslå att Stadsno-
tarien härstädes, vice Häradshöfdingen Sixten Alm,
hvilken i 3 och ett fjerdedels år tillförene förvaltat
Borgmästare embetet här i staden, måtte varda
förordnad att under Borgmästare Hallströms
tjenstledighet Borgmästarebeställningen härstädes
förestå; och får Magistraten för den skull anhålla om Stads-
fullmäktiges utlåtande, huruvida häremot något
från Fullmäktiges sida kan vara att erinra. Eskils-
tuna den 3 September 1877.

/Joh. Hedlund./
/L. P. Malm./
/C. G. Granberg./"

Efter öfverläggning beslutade Stadsfullmäktige att,
utan afseende å Magistratens framställning, för-
klara sig icke hafva något att erinra deremot
att Herr vice Häradshöfdingen August Hygrell komme
att förestå Borgmästare Embetet här i Staden under
den tjenstledighet, som varder Herr Borgmästaren
Hallström beviljad.

[MARG: 49.]

{§.2.}
Herrar Gust; Björkman och J. O. Biörck afsågos
att, jemte ordförande, justera dagens protokoll.

Samma dag justeradt

/Joh. Svengren/
/Gustaf Björkman/
/J O Biörck/

1877 den 17 Sept. å Rådhussalen offent-
ligen uppläst; betyga

/Gust. Bothén/
/C. Klein/
/Fr. Leonh Kinander/

[MARG: {44.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 september 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107343.

Personrelationer