Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 september 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 september 1874

Anmärkning

{1874 den 3 September.}

Frånvarande: Herrar A. Norrman, S. Palmgren, A.
Hellstedt, C. A. Johansson, C. J. Andberg, B. L. Hessle,
C. G. Granberg. med godkända förfall; Herr A. F.
Dahlström med anmäldt förfall genom bortresa, - men
hvarom pröfningen uppskjöts till nästa sammanträde
Herr G. Nilson frånvarande, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
I anledning af Herr v. Rektor Gust. Elmquists fram-
ställning om behof af en ytterligare lärosal till Elementar-
skolan, hade såväl Stadens Skolråd, som Drätsel-
kammaren, inkommit med utlåtanden, hvaruti

1:o {Skolrådet} afslår den i Herr v. Rektor Elmquists fram-
ställning påpekade utvägen om upplåtande af en
lärosal i Folkskolehuset för Elementarskolans första
klass, enär sagde hus vore erforderligt för Folk-
och små-skolorna;

2:o {Drätselkammaren}, vid sådant förhållande, föreslår:
a.) att det erforderliga lärorummet inrättas i sjelfva
Elementarskolehuset, genom Waktmästarelägenhetens för-
ändring till en sal, hvilket skulle kosta 685 rd [riksdaler];
b.) att åt Waktmästaren istället beredes bostad genom
en å gården varande uthusbods ombyggnad till ett
kök, rum, och förstuga, som ansetts kosta 979 rd.

Efter handlingarnes föredragning yttrades af flere
ledamöter betänkligheter mot inrättandet af bonings-
rum i en uthusbod, liggande nära grannes tomt;
hvarjemte Herr J. C. Heljestrand, för sin del, väl
godkände förslaget om en skolsals beredande
uti Waktmästarelägenheten, men deremot yrkade
att åt Waktmästaren må byggas ett särskildt
nytt hus å tomten istället för uthusbodens förän-
dring till boningsrum; hvaremot åtskilliga andra
ville godkänna Drätselkammarens förslag och jemväl
yrkades remiss till Utskottet för ytterligare bered-
ning af frågan.

Genom votering med 16 röster mot 5 röster afslogs yr-
kandet om remiss till Utskottet; hvarefter Drätsel-
kammarens förslag i dess helhet godkändes. -
Herrar Heljestrand och Öberg reserverade sig
mot beslutet.

[MARG: 81.]

{§.2.}
Föredrogs åter den från sammanträdet den
24 Juli 1873 hvilande motionen af Herr Johan
Walén, om vidtagande af åtgärder derför att
det till Herr E. A. Naesman utarrenderade
vattenfallet mellan Sliphusen må komma
till användning; och med godkännande af Drät-
selkammarens i ämnet afgifna utlåtande,
samt då i arrendekontraktet ej funnes laglig grund
för ett åläggande i det afseende motionen inne-
håller, beslöts att denna motion ej skulle
till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.

[MARG: 27.]

{§.3.}
Styresmannen vid Carl Gustafs Stads Gevärs-
faktori, Herr Kapitenen och Riddaren Gust.
Blix hade, på uppdrag af Kongl. Armé För-
valtningen, samt med anledning af Stadsfullmäk-
tiges hos Kongl. Maj:t gjorda underdåniga ansökan
att få förändra Stadens Stångjernshammare
till annat verk inom smidesmanufakturens om-
råde, af Stadsfullmäktige begärt yttrande,
huruvida och på hvilka vilkor de kunde vara
villiga att till Kongl. Maj:t och Kronan afyttra
berörda Stångjernshammare med den vatten-
kraft, som för densammas drift är behöflig, jemte
största delen af den mark, på hvilken Stångjerns-
hammaren och de 3:ne vester om densamma belägna
bodar äro uppförda, äfvensom dessa sednare, i hän-
delse Eskilstuna stad icke skulle vilja dem behålla
och till annat ställe förflytta. -

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[MARG: 85]

{§.4.}
Herr Förste Landtmätaren Adolf Helander, såsom expropria-
tionslandtmätare för jernvägen Oxelösund-Flen-Westmanland,
hade hemställt, huruvida Eskilstuna stad vore benägen
att ingå kontrakt, utan hänskjutande till Nämnd, om
afstående till nämnda jernväg af erforderlig del
utaf Westermarken. -

Stadsfullmäktige förklarade sig dertill beredvillige
och uppdrogo åt Stadskassören C. Jernbergh att å
stadens vägnar afsluta kontrakt i ämnet och att för detta
ändamål med
förrättningsmannen samt Jernvägsbolagets Styrelses
och byggnadsentreprenörernes Ombud på utsatt dag sammanträda.

Såsom instruktion åt Ombudet beslöts godkän-
nande af punkterna 1, 2, 5 och 8 i det aflemnade
projektkontraktet, med öfverkorsande af orden
"utöfver hvad här ofvan bestämts" i den sistnämnda,
samt med utstrykning af övriga punkter, då Staden
ej ville taga betalning för den erforderliga marken.
Dessutom skulle Ombudet tillse att väg-öfvergång
beredes till grustägtsvägen å Westermarken. -

[MARG: 86.]

{§.5.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
Herr A. Hellstedts motion om kommunalskattens
uppbärande på flera betalningsterminer. -

[MARG: 87.]

{§.6.}
Till Ledamöter i härvarande Brandstods Komité
för Städernas Bolag till försäkring af lösegendom
återvaldes för ett år Herrar Rådmännen C. G.
Söderholm och C. G. Granberg, Handlanderne C. J.
Andberg och C. A. Lundberg d. y samt Fabrikören
G. E. Svahnbäck.

[MARG: 88.]

{§.7.}
Som Herr Ordföranden tillkännagaf förhinder
hittills för vidtagande af åtgärd att få lägen-
heten Klosterström lagd till Eskilstuna stad,
beslöts att tillsvidare skulle bordläggas, den
af Drätselkammaren gjorda hemställan att
gaslyktan på Munktellsgatan, ledande till
Klosterström, ej vidare måtte på stadens be-
kostnad tändas. -

[MARG: 62.]

{§.8.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
Herr C. O. Öbergs motion om hållandet af brin-
nande gaslyktor, åtminstone till halfva antalet,
under hela nätterna. -

[MARG: 89.]

{§ 9.}
Till Sundhets Nämnden remitterades för beredning, Herr
C. O. Öbergs motion om anslåendet af en lön å
1500 rd till en Andre Stadsläkare härstädes, samt
om åtgärder för en sådan läkares anställande. -

[MARG: 90.]

{§.10.}
Med godkännande af Herr t. f. Borgmästaren S.
Alms förslag att Stadsfullmäktige måtte utse
komiterade för utarbetande af erforderliga
Nya Brand- och Byggnads Ordningar här i Staden,
skulle från Utskottet infordras förslag å Komité-
ledamöter, hvarefter Stadsfullmäktige anställa
detta val.

{§.11}
Herr G Nilson pliktar för förfallolöst ute-
blifvande denna dag 2 rd. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/E A Naesman/
/Joh. Walén/

År 1874 den 7 September är förestående protokoll
för den 3 September på Rådhussalen offentli-
gen uppläst, betyga

/C Klein/
/Oscar, Åhlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 september 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107342.

Personrelationer