Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
3 Oktober 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar P. Wahlström och C. O. Öberg
med godkända förfall.

{§.1.}
Föredrogs åter Herrar Jac. Wedbergs, Joh. Waléns, Theofr.
Bobergs och Alf. Norrmans hos Stadsfullmäktige
den 26 sistlidne September ingifna motion, om anslag
af 62000 rd rmt [riksdaler riksmynt] från Eskilstuna Stad till
ifråga-
satt anläggning af bredspårig jernväg genom Länet,
från Flen, öfver Eskilstuna, till Westmanland;
hvarjemte upplästes Beredningsutskottets i saken
afgifna utlåtande, så lydande:

"I den fråga, som nu föreligger, har Utskottet haft
att taga i öfvervägande ej allenast Stadens behof af
förbättrade kommunikationer, utan ock Stadens för-
måga att göra uppoffringar. Med en förutvarande
kommunalskatt af 5 gånger bevillningen till Kronan,
inses det nemligen lätt, att Stadens förmåga i nyss-
nämnda hänseende är snart begränsad.

Härvid har Utskottet funnit, att om de begärda
62000 rd, såsom Utskottet tror, kunna upplånas mot
5 proc. ränta och 1 procents amortering, skulle uti 36 år
erfordras en årlig utgift af 3720 rd, som på Stadens
nuvarande bevillningsriksdalrar gör en tillökning i skatt
af omkring 63 öre på hvarje, så att, med den till-
ökning, hvilken kommer af ett redan förut i år
på kyrkostämma beslutadt amorteringslån å
20000 rd på 20 års amortering, man sålunda skulle
kunna beräkna kommunalskatten hädanefter
blifva höjd från 5 till 6 rd på bevillningsriks-
dalern, samt Stadens skuldsumma, nu utgörande
45000 rd; höjd till 127000 rd.

En sådan förhöjning i skatt anser Utskottet
dock Staden förmå att bära, då derför kunde
vinnas en jernvägsförbindelse, om hvilken man kan
hafva den förhoppning att han skall vara till förmån
för samhällets hufvudnäring Smidesindustrin, hvilken
sistnämndas uppstigande ock måste hafva inverkan
på öfriga näringar; och af detta skäl tillstyrker
Utskottet:

att motionen måtte bifallas.

Utskottet anser dock att Stadsfullmäktige dervid
böra särskildt betona:

att anslaget lemnas under den förhoppning,

att de personer, hvilka kunna blifva i
tillfälle att uppgöra aftal om jernvägs-
anläggningen, må dervid tillvinna orten
fullkomlig garanti för att trafiken
å jernvägen, åtminstone de första åren
efter dess anläggning, ej kan af en eller
annan orsak upphöra."

Efter i ämnet förd öfverläggning, hvarunder yrkades
afslag å Andra punkten i Utskottets utlåtande såsom
både obehörig och öfverflödig, beslöts i öfverensstäm-
melse med utlåtandet i öfrigt:

1:o {att}, såvida den i nästföljande punkt omnämnda,
ansökning om låns upptagande vinner Kongl. Maj:ts bifall
för Eskilstuna Stad skulle lemnas ett bidrag af
Sextiotvåtusen (62000) riksdaler riksmynt till den
person eller det Bolag, som anlägger och underhåller
samt ombesörjer person- och godstrafik å en jernväg
från Oxelösund öfver Nyköping, Flen, Eskilstuna och
Quicksund till å blifvande Köping-Westerås-
banan samt derjemte en bibana från Eskilstuna-
trakten till station å Örebro Köping-banan, så be-
skaffade och under de hufvudgrunder i öfrigt, som
bestämmes i punkterna 1:o, 5:o och 6:o i det af Herr
Arvid Henström, för bankirens i Berlin Leopold Hadra
och hans consortiums räkning, i sistlidne Juni månad
till "Interimsstyrelsen för Jernväg från Oxelösund öfver
Nyköping till Flen" afgifna anbud; {att} detta bidrag
lemnas så snart Jernvägen blifvit färdig, afsynad
och godkänd: {att} bidraget lemnas såsom ersättning för
den fördel Eskilstuna samhälle genom jernvägsför-
bindelsen tillskyndas och såsom ersättning för det
jernvägsbyggaren öfvertages all med företaget förenad
närvarande och framtida risk; samt {att} Staden
afstår från eganderätt till någon del i banan
med deraf härledande vinst;

2:o att Stadsfullmäktige, så snart det visade sig att
jernvägen kunde komma till stånd, skulle till Kongl.
Maj:t ingå med underdånig anhållan att få på
fyratio års, amorteringstid för Stadens räkning
upplåna förenämnda bidragsbelopp 62000 rd rmt samt

3:o att anslagsbeslutet i 1:sta punkten skulle gälla äfven
i den möjliga händelsen att olika personer eller olika
bolag komma att utföra de norra och södra ban-
delarne, från Flen räknadt, och jemväl om endast
den norra sträckningen från vestra stambanan vid
Flen till Westmanland skulle komma till utförande.

[ÄRENDEORD: Järnvägsfinansiering]
[MARG: 298]

{§.2.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
öfver Herr C. O. Öbergs motion, om åtgärds vidta-
gande för undvikande af vattenspillning genom en
pådragningslucka på Stadens öfre sluss, be-
slöts att öfre Kanalbolagets Direktion skulle
tillhållas att hafva samma lucka tillsluten
då vattenbrist för Stadens vattenverk vore för
handen.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 294]

{§.3.}
Herr C. Jernbergh valdes till fullmäktige för
Eskilstuna Stad vid Sammanträde i Eskilstuna
måndagen den 21 i denne månad, kl. 11 f.m., angående
vägförbättringar mellan Staden och Sparreholms
Jernvägs station.

[ÄRENDEORD: Vägförtroendevalda]
[MARG: 299]

{§.4.}
En af Herr C. O. Öberg ingifven motion upp-
förande af arbetsinrättning utaf förutvarande anslags-
medel remitterades för beredning till Fattigvårds-
styrelsen.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 300]

{§.5.}
En af Herr E. A. Lundblad ingifven motion om
utvidgandet af Rådhustorget, remitterades för bered-
ning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: 301]

{§.6.}
Sedan Herr Justitie Ombudsmannen ej funnit
anledning att förordna om åtal mot Länsstyrelsen
för ersättning af Staden tillhörige, men på Nykö-
pings Landskansli bortstulna utskyldsmedel
181 rd 6 öre; så beslöts att desse medel
finge föras på afkortningslängd.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 302]

Samma dag uppläst och justeradt:

/F. A. Stenman/
/B. L. Hessle/

Efter förutgången kungörelse, äro förestående
protokoller för den 1 och 13 Augusti, den 5 och
26 September samt den 3:dje i denna månad
i dag på Rådhussalen offentligen
upplästa, betyga Eskilstuna den 14.
Oktober 1872.

/C Jernbergh/
/G, Frössén/

[MARG: 303]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107341.

Personrelationer