Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 november 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 november 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt vid samman-
träde med Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 3 No-
vember 1864.

Bortovarande från sammanträdet Herrar C. E.
Stenman, E. A. Naesman, J. Hedlund, C. F. Sjöberg,
C. O. Öberg, J. Wallén, S. Palmgren, hvilkas
anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Föredrogs Drätsel Kammarens betänkande
i fråga om den nedbrunna Räckhammaren;
hvarefter beslöts

1:o att qvarlefvorna af Räckhammarehuset
skulle genom Drätsel Kammarens försorg så fort
som möjligt säljas på Auktion, med undantag
af vattenrännan med pådragningsluckorna samt
takteglet, hvilket sistnämnde kan vara passande
att använda vid reparation på de öfrige vatten-
verkshusen;

2:o att frågan om vattenkraftens användande
för framtiden, skulle hvila till ett annat sam-
manträde, då Stadsfullmäktige komma mer
talrikt tillstädes. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o [62].]

{§.2.}
Som Herr (Agronomen) Landtbruks Ingenieuren
A. G. R. Kempff hitkommer den 14 i denne
månad för att afgifva yttrande om den
ifrågasatta grunddikningen i Staden, beslöts
att Drätsel Kammaren och Gatu Komitén
skulle anmodas Herr Kempff
tillhandagå med nödigt biträde vid hans
undersökningar.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

[MARG: N:o 9.]

{§.3.}
På förslag af Herr A. Billjer, beslöts att Drätsel-
kammaren skulle anmodas att, med begifvande
af Gasverkets Ombud, anskaffa ett par
så kallade Besparingsbrännare, för anställande
af försök dermed, till erhållande af större
ljusstyrka i gatlyktorna med samma qvan-
titet gas, som förut användts.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

{§.4.}
Framställde Herr A. Billjer nyttan deraf
att till de rännstenar, som gå öfver körbanan
i Gamla Staden samt Storgatan i Fristaden,
användes botten af huggen gråsten, och motio-
nerade att, för åstadkommande af denna för-
bättring, Kommunen måtte till hälften mot
gårdsegarne deltaga i kostnaden derför. -

Frågan hänskjöts för beredning till
Gatu Komitén, som egde att
deröfver jemväl inhemta vederbörande gårds-
egares yttrande.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

Jüsteras

/O, f, Svalling/
/C, J, Westerberg/

Förestående Protocoll för den 20 October och
denne dag äro offentligen uplästa, betyga

Eskilstuna den 3. November 1864.

/C Jernbergh/
/P; E; V; Lundqvist/

[MARG: N:o 155.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 november 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107340.

Personrelationer