Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 november 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 november 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 3.
November 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Wahlström, Österwall, Skogsborg, L. Hedlund
med godkända förfall, herr A. Hellstedt utan
godkändt förfall, och herr Th. Boberg, utan sådant
anmäldt förfall, som nu kunde af Stadsfullmäktige
pröfvas.

{§.1.}
Herr A. Hellstedt skulle för uteblifvandet denne
dag plikta 2 rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Frågan huruvida Herr Theofr. Boberg skulle
för uteblifvandet denne dag bötfällas, uppskjuts
till nästa sammanträde, efter inhemtandet af
hans förklaring. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.3.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
tilläts Herr E. A. Naesman att få påbygga en
hans kolbod vid det af honom arrenderade
vattenverket f. d. Piphammaren, under de all-
männa vilkor, hvarpå han förut fått tillstånd
att påbygga Räcksmedjan, såvida han derförinnan
med betyg af Brandstods Komitén i Fors Socken
styrker att sådant ej komme att rubba Stadens
[brandförsäkringsrätt] å f. d. Piphammaren.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: N:o 229.]

{§.4.}
Föredrogs Drätselkammarens afstyrkande utlåtande
öfver Herrar E. A. Thunells och C. J. Lambergs
ansökning att få arrendera vattenfallet
vid den nedbrända Räckhammaren på 25 år,
mot årligt arrende af 150 rd rmt [riksmynt], och med
vilkor, att Staden utan godtgörelse finge till-
träda det af arrendatorerne uppförda huset
och vattenverket vid arrendets utgång; i
sammanhang hvarmed ock föredrogs en af
Herr E. A. Naesman till Drätselkammaren ingif-
ven ansökning att få arrendera samma
vattenfall {endera} på 25 år, mot årligt
arrende af 250 rd, och med skyldighet, att efter
arrendetidens slut afträda verket till Staden
utan ersättning, {eller} ock på 50 år, mot årligt
arrende af 300 rd, då det vore Herr Naes-
mans mening att uppföra ett vattenverk
af sten, och hvilket hus finge af Staden
lösas vid arrendets utgång efter värdering, eller
ock af arrendatorn då borttagas; hvarefter
Herr Naesman nu inlemnade en skrift, som
upplästes, och befanns innehålla, att han åter-
kallade sitt anbud efter {första} alternativet.

Stadsfullmäktige inhemtade väl att Drätsel-
kammaren tillstyrkt Herr Naesmans framställ-
ning enligt andra alternativet, endast arrende-
tiden ej utsträcktes utöfver 25 år samt Herr
Naesman tillförbindes att aflemna och till pröf-
ning underställa ritning på det hus, han ämnade
uppföra; men med anledning af Herr Naesmans
nu ingifna nya förklaring, blef hela frågan
om ifrågavarande vattenfalls utarrendering
till Drätselkammaren återremitterad för
ny beredning, hvilket beslut fattades genom
votering med 12 röster mot 10, som afgåfvos
för den mening att Stadsfullmäktige borde
utan ny remiss afgöra frågan. -

Herr Naesman förklarade sig vidhålla sitt i dag ingifna anbud
tills detsamma blir i behörig ordning pröfvadt. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: 228.]

{§.5.}
Enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes till
Magistraten ankomna skrifvelser af den 8 Sep-
tember och 18 Oktober detta år, hade följande
Eskilstuna Stad tillhöriga, handräckningsvis af
bortflyttade personer uttagna utskylder blifvit
bortstulna genom inbrott natten till den 17 sistlidne
Augusti utur det tillåtna förvaringsrum uti
Lands Sekreterarens embetslokal, som af dåvarande
t. f. Lands Sekreteraren begagnats, utan att ännu,
trots noggranna efterspaningar, samma medel kun-
nat tillrättaskaffas eller tjufven upptäckas,
neml.

Stadsutskylder för år 1865 - Rd 16,41.
Stadsutskylder för år 1867 - 53,31.
Stadsutskylder för år 1868 - 18,08.
87,80.

Fattigvårdsutskylder för år 1868 - 30,35.
Fattigvårdsutskylder för år 1867 - 42,15.
72,50.
eller tillsammans Rd 160,30.

hvilket Magistraten, såsom redovisning för desse
handräckningsmedel, till Stadsfullmäktige an-
mält genom skrifvelse af den 20 sistl. Oktober. -

Stadsfullmäktige funno den omständigheten
att medlen under Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
handläggning af det ifrågavarande handräckningsärendet
blifvit bortstulna, ej lagligen kunna föranleda
dertill att Kommunen skulle af dessa medel
gå i mistning; hvadan Stadsfullmäktige
skulle hos Magistraten anhålla om fram-
ställnings afgifvande till Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande, det måtte Kommunen er-
hålla full godtgörelse för de ifrågavarande
hos vederbörande skattskyldige indrifne medlen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG: {N:o 231.}]

{§.6.}
Med godkännande af Fattigvårds Styrelsens
förklaring, i anledning af Revisionen å 1869
års Fattigvårdsräkenskaper, lemnades samma
Styrelse ansvarsfrihet för förvaltningen af
fattigvårdens angelägenheter år 1869; och
skulle här antecknas att, under frågans hand-
läggning, det blifvit utredt, att behållningen
i fattigkassan till år 1870 vore 4194 rd 84 öre.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsrevision]
[MARG: {N:o 214}]

{§.7.}
Herr C. O. Öberg valdes till Ombud för Staden
vid instundande Mantals Skrifning, och Herr
Joh. Walén utsågs att dervid å Kommu-
nal Styrelsens vägnar lemna intyg angående
dem, hvilka för fattigdom eller sjuklighet
borde från Utskylder befrias.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.8.}
Till Magistraten skulle anmälan göras att
följande af Stadsfullmäktige äro i tur att
vid detta års slut från denna befattning
afgå, nemligen: Herrar J. Walén, L. Hedlund,
P. Wahlström, E. A. Naesman, C. G. Granberg,
Axel Karlsson, C. J. Andberg, Albin Hellstedt,
L. F. Österwall, F. A. Stenman, B. E. Skogsborg,
J. P. Nordlund och P. A. Hagström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: Exped.]

{§.9.}
Efter anmälan derom att en Smedsarbetare
Anders Gustaf Svensson företagit sig att
å Stadens Westermark uppföra en byggnad,
och att han, oaktadt varning deremot, ej
vill dermed afsluta, beslöts att hos Kongl.
Maj:ts Befallningshafvande skulle begäras
vräkningsdom å denna byggnad, samt
att Svensson skulle ofördröjligen om detta
beslut underrättas. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell/
/C; A; Ström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 november 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107339.

Personrelationer