Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 juli 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 juli 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
3 Juli 1866.

Närvarande samtelige Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar S. Palmgren, C. F. Spangberg,
Johan Hedlund och W. Zetherström med af
Stadsfullmäktige godkändt förfall, samt
Herr A. Lindblad, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Sedan Nämnder för allmänt ordnande af
presterskapets inom Södermanlands län in-
komster upprättat förslag till reglering af prester-
skapets i Eskilstuna Stads - samt Klosters- och Fors-
landsförsamlingars pastorat aflöning för en tid
af femtio år från slutet af ecklesiastikåret
1867, samt Stadsförsamlingens yttrande blifvit
deröfver infordradt, och förslag till så-
dant yttrande blifvit af särskilda Komiterade
upprättadt och aflemnadt till Stadsfull-
mäktige för det ändamål att Stadsfullmäktige
skulle detsamma granska och, om det antoges,
underskrifva å Stadsförsamlingens vägnar;
så blef nu samma förslag föredraget.

Kommitterades, förslag, hvari nu ett tillägg
gjordes, godkändes och underskrefs
af Stadsfullmäktige; och skulle yttrandet
inlemnas af Ordföranden på den Kyrko-
stämma som för saken vore utlyst.

[ÄRENDEORD: Kyrkoregler]
[MARG: N:o 277]

{§.2.}
Inlemnade Herr A. F. Dahlström motion
att Drätselkammaren må anmodas verk-
ställa nödig reparation på monumentet
öfver Sven Rinman här i Staden.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förtjänsttecken]
[MARG: N:o 278]

{§.3.}
Föredrogs ett anförande af Herr K. Tersmeden
hvari yrkas att besvär hos Kongl. Telegraf-
styrelsen må anföras deremot att härva-
rande telegrafstation blifvit flyttad från
den af Staden anskaffade lokalen i Stadens
medelpunkt till ett aflägset ställe.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Telefråga]
[MARG: N:o 279]

{§.4.}
Beslöts tillsättandet af en Komité med
uppdrag dels att utreda Stadens skyldigheter
för att komma i åtnjutande af statsanslaget
för härvarande Elementar-läroverks utvidgande
til 5 klassigt, dels ock att vidtaga alla hit-
hörande förberedande åtgärder; dock att
Komiterande ej ega rättighet att afgifva
förbindelser å Stadens vägnar, utan i det
fallet böra lemna förslag till Stadsfull-
mäktige.

Till Ledamöter i denna Komité invaldes:
Herrar Doctor P. C. Malm, Doctor L. Berg-
ström, Joh. Hedlund, C. J. Westerberg och
C. O. Öberg, samt till Suppleant: Herr
Doctor Th. Munktell.

Komiterade valde sig emellan Herr
Doctor L. Bergström till Ordförande.

[ÄRENDEORD: Utbildningsfråga, Utbildningsförtroendevalda]

{§.5.}
Herr A. Lindblad, hvilken utan anmäldt
laga förfall uteblifvit från detta sam-
manträde fälldes att till Kommunens
Kassa böta 2 Rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

Uppläst och justeradt

/P; C; Malm/
/L, P, Malm/
/Knut Tersmeden/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 juli 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107334.

Personrelationer