Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 februari 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 februari 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 3 Februari
1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, undantagandes
Herrar Wedberg, Munktell och Boberg med
godkända förfall.

{§.1.}
I anledning af Herr Th. Munktells derom väckta
motion, och med gillande af Berednings Utskottets afgifna
utlåtande, beslöts att Stadsfullmäktige skulle
ingå till Kongl. General Poststyrelsen med
anhållan om [oläsligt] postgångar på Eskilstuna
Stad under vintertiden, eller den del af året då
posten ej kunna föras med ångfartyg; och skulle
Stadsfullmäktige dervid afgifva det förslag till
postgångarenes ordnande, som Utskottets utlå-
tande innehåller.

[ÄRENDEORD: Postfråga]
[MARG N:o 194]

{§.2.}
Beviljades afskrifningsresulotion på Afkortningslängden,
för Stadsutskylder under följande år, upptagande beloppen:

för år 1865 - å Rmt Rd [Riksdaler Riksmynt] 136,04
för år 1867, enligt Berednings utskottets ut-
låtande - Rd 392,46
för år 1868, enligt Utskottets förslag Rd 174,98
hvarifrån dock, efter nu fattadt beslut, skulle
afgå följande utskylder, hvilka fortfarande
skulle balanseras och utkräfvas, neml.
af Låssmeden A.E. Flodmark - 2,53.
af Låssmeden August Blomgren - 6,63
af Smedsarbetare L.G. Lundberg - 2,23.
Transport 11,39. 174,98. 528,50.

Transport 11,39. 174,98. 528,50.
af Låssmeden C.Blomquist - 3,43.
af Smidesbetjenten P. Larsson - 2,33.
af Filhuggaren C.G. Westerberg - 2,53.
19,68.
155,30.
Summa Rmt Rd 683,80

[ÄRENDEORD: Skatt]
[MARG N:o 195]

{§.3.}
Företogs till behandling Drätselkammarens utlåtande
i anledning af Räcksmeden Gustaf Wilhelm Lindgrens
ansökning att få arrendera vattenfallet till den
nedbrända Räckhammaren, mot utgifvande af 300
rd årligt arrende, samt skyldighet att, efter arren-
detidens slut, till Staden, utan ersättning, afstå
den Smedja med gående Verk, som han på platsen
ämnade anlägga; och till hvilken ansökning Drät-
selkammaren tillstyrkt bifall, under vilkor, att
arrendetiden icke finge öfverstiga 15 år; att blifvande
huset uppfördes på anvisad plats; att Drätselkam-
maren finge bestämma konstruktionen och storleken
å det blifvande vattenhjulet, samt att arrendatorn
hade skyldighet att underhålla vattenrännan och
damluckorna under arrende tiden.

Efter i ämnet förd diskussion, hvarunder fram-
hållits dels att behof ej förefinnes af en Räck-
smedja eller en smedja för svartsmide, som sökanden
troddes ämna inrätta, dels också att andra speku-
lanter kunde uppstå på ifrågavarande vattenfall
om auktion derå anställdes; hvaremot å andra
sidan af flera yrkats bifall till Drätselkammarens
utlåtande; blef Herr Lindgrens ansökning afslagen
genom votering med 15 röster mot 12.

Derefter beslutade Stadsfullmäktige i likhet
med hvad förut skett under den 9. Maj 1867 rörande
ifrågavarande vattenfall, att Drätselkammaren skulle,
efter tillkännagifvande i Allmänna tidningarne, infordra
anbud på vattenfallets öfvertagande på arrende
och med vilkor, dels att vattenkraften skall använ-
das för smidesmanufakturens behof, dels att
spekulant skall vara skyldig att vid anbudet
aflemna ritning å huset och förslag å vattenkraftens
användande; och skulle Drätselkammaren de så-
lunda inkomna anbuden vidare till Stadsfull-
mäktiges pröfning öfverlemna, - jemte det Drätsel-
kammaren dervid afgifver sitt utlåtande.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o 186]

{§.4.}
Polisbetjenterne Fahlgrens och Möllers ansök-
ning om anslag till hyresmedel och skopennin-
gar remitterades till Utskottet för beredning.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG N:o 196]

{§.5.}
Föredrogs en ansökning af Herr C.L. Björk att
varda endtledigad från befattningen att revidera
Elementar läroverkets Räkenskaper; att närvara
vid jordbruks Statistikens uppgörande och att vara
ledamot af Byggnads- och Gatukomitén.

Då Herr Björk icke uppgifvit för sig något
förhinder att vara ledamot i sistnämnde Komité
blef hans ansökning om befrielse derifrån af-
slagen; finnande Stadsfullmäktige något yttran-
de ej erforderligt om framställningens öfriga
innehåll, då val till Revisor
och till Jordbruksstatistikens upprättande innevarande
år ännu ej hållits.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]
[MARG N:o 197]

{§.6.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Utskänknings Bolagets
beslut den 20 sistlidne December, att anslå
5000 rd rmt till grunddikning i Staden, att
utgå i mån af behof, sedan fullständigt
förslag deröfver genom Stadens myndigheter
blifvit anskaffat och godkändt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]
[MARG N:o 198]

{§.7.}
Beslöts att från Stadskassan skulle utbe-
talas Stamboksmedel till Kyrkobyggnader
i följande församlingar, med En rd 50 öre
till en hvar af dem nemligen: {Lönnberga},
{Utby}, {Skerike}, {Östra Karup} och {Oskar}.

[ÄRENDEORD:Kyrkofinansiering]

{§.8.}
Sedan Herr Andberg tillkännagifvit att han
vid Stadsfullmäktiges förra sammanträde
varit sängliggande sjuk, och derom till Ord-
föranden afsändt bud, ehuru detta sistnämnde
försummat sig att förhindret anmäla, blefvo,
på Herr Andbergs begäran, de honom samma
dag för uteblifvande från sammanträdet påförda
böter nu afskrifna.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.9.}
En af källarmästaren C.R. Alexandersson
ingifven ansökning att få uppföra en käggelbana
vid Gästgifvaregården, remitterades för beredning
till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri]
[MARG N:o 199]

Samma dag justeradt.

/J.C. Heljestrand/
/C,O, Öberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 februari 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107333.

Personrelationer