Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 augusti 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 augusti 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 3 Augusti
1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Th. Munktell, C. E. Stenman, J. Wedberg, C. F.
Sjöberg, A. Karlsson med godkända förfall,
samt Herrar Heljestrand och Boberg utan godkända
förfall, äfvenså Herr Walén.

{§.1.}
Herrar J. C. Heljestrand och Theofr. Boberg pliktar
hvardera 2 rd [riksdaler] för uteblifvande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2}
Med godkännande af Drätselkammarens ut-
låtande, bestämdes att Waktaren vid Nybron hä-
danefter skulle erhålla en till 125 rd förhöjd
årlig aflöning samt befrias från isning vinter-
tiden kring svängbrons pållare; hvarigenom han
dels erhåller lönetillökning med 25 rd om året,
dels lindring i arbetet.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 252]

{§.3.}
Drätselkammaren hade inkommit med hemställan
huruvida, enligt sednaste Gatusyns anmodan,
Kyrkogatan, förlänger med till ån, skulle på Stadens
bekostnad iståndsättas från hörnet af gården N:o 110,
af halfva gatans bredd, hvilket Drätselkammaren
för sin del tillstyrkt, såvida ej intressenterne i det
vid gatan liggande Warmbadhuset kunde tillförbindas
att iståndsätta gatan.

Det beslöts att Stadens gatudel från hörnet
af tomten N:o 110 till och med Warmbadhuset skulle
iståndsättas med backgrus underst och derofvanpå
finare grus.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

{§.4.}
För beredning remitterades till Utskottet en
framställning af Stadens Brandstods Komité
om eldsläcknings väsendets ordnande i Staden.

[ÄRENDEORD: Brandregler]
[MARG: N:o 254]

{§.5.}
Wid granskning af afkortningslängder på 1868 och
1867 års Stadsutskylder, som ej kunnat indrifvas,
beviljades afskrifning i räkenskaper för:

{år 1868.}
Stadsutskylder Rd 19,18.
Helsovårdsafgift 5,70
24,88

{år 1867.}
Stadsutskylder Rd 43,43
Helsovårdsafgift 6,86.
50,29
Rmt Rd 75,17.

men öfrige på längderne upptagna utskylder
skulle tillsvidare i räkenskapen balanseras
hvaremellertid, hvad sällarens Rosenströms ut-
skylder beträffar, Stadsfullmäktige skulle
aflåta skrifvelse till hans husbonde med begä-
ran att af Rosenströms arbetsförtjenst må inne-
hållas och till Stadskassan inbetalas samma
utskylder, som utgöra för år 1867. En rd 85 öre och
för år 1868 Två rd 23 öre rmt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]
[MARG: N:o 255]

{§.6.}
Med anledning af inkomna anmälningar
derom att 1866 års restlängder på Stads- och
Fattigvårdsutskylderne ännu ej vore full-
ständigt af Magistraten redovisade, beslöts
att Magistraten skulle anmodas till den
1 instundande September fullständigt redovisa
ifrågavarande restlängder, vid äfventyr, att
Magistraten varder hos Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande derför lagsökt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]
[MARG: N:o 256]

{§.7.}
Företogs åter det uppskjutna ärendet, angående
de Eskilstuna Stad tillhöriga Utskyldsmedel
för åren 1869, 1868 och 1867, tillsammans
181 rd 6 öre, hvilka handräckningsvis uttagits,
men blifvit å Landskansliet i Nyköping bort-
stulna, utan att Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande, enligt dess derom fällda Utslag den
14 sistl. Januari, ansett sig hafva anledning att
något yttrande meddela eller någon serskild åtgärd
vidtaga; och efter det under öfverläggningen yrkats
dels att medlen måtte afskrifvas, dels att laglig
åtgärd måtte vidtagas för medlens återvinnande,
afgjordes genom votering med 12 röster mot 10 att
Stadsfullmäktige skulle i enlighet med sistnämnde
yrkande förfara; dermed och då Länsstyrelsen
i sin helhet ansågs böra i saken tilltalas, Stads-
fullmäktige fattade beslut derom att anmäla
ärendet hos Riksdagens Justitie Ombudsman,
med anhållan att han må vidtaga embetsåt-
gärd mot Kongl. Maj:ts Befh:de i Nyköping, så
att Staden måtte få ifrågavarande medel
ersatte.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: N:o 241]

{§.8.}
I enlighet med Drätselkammarens tillstyrkan,
bifölls afvägning å Stadsdelen Norr och för-
slaget upprättande till afloppsränna vid Lieham-
maren för afledandet af stillastående vatten,
och att denna afvägning må ske på Stadskas-
sans bekostnad.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.9.}
Herr J. Walén skulle för uteblifvandet
denne dag plikta 2 rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]
[MARG: N:o 257]

S; d; uppläst och justeradt:

/G. A. Lundberg/
/E. A. Thunell/

Protokollerne för den 5 Januari, 2 Februari,
2 Mars, 6 April, 11 och 23 Maj, 22 Juni
och denne dag äro på Rådhussalen offent-
ligen upplästa, betyga Eskilstuna den
3 Augusti 1871,

/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 augusti 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107329.

Personrelationer