Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 april 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 april 1882

Anmärkning

{1882 den 3 April.}

Närvarande:
Samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr E. A. Lundblad med godkändt förfall,
Herr A. F. Dahlström, angifvande förfall för bevistande af
annat sammanträde, - föranledande
till herr Dahlströms hörande, innan
hindret pröfvas.

{§.1.}
Läns Styrelsen hade infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
öfver en å härvarande Good-Templar-Ordens vägnar
ingifven ansökning, om utfärdande af förbud mot all
försäljning af spritdrycker ombord å ångbåtarne här-
städes under den tid de uppehålla sig i härvarande
hamn, äfvensom att all utskänkning af dylika drycker
vid i stadens närhet belägna utvärdshusen "Sommarro"
och "Djurgården" under sön- och helgedagar måtte förbjudas.

Efter handlingarnas läsning beslutade Stadsfullmäktige
afstyrka bifall till ansökningen, på den grund, att
oordningar icke uppkommit af ifrågavarande utskänkning,
eller anledning för öfrigt vore för handen för ansökningens
bifallande.

{§.2.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande i anledning
af Herr A. Hellstedts motion om utredning, medelst
komité, huruvida ej elektrisk belysning kunde
härstädes åstadkommas till vida billigare pris,
än gaslysning.

I öfverensstämmelse härmed beslutade Stadsfullmäk-
tige denna utredning medelst komité af 5 ledamöter,
samt invalde i komitén:

Motionären Herr Albin Hellstedt,
Ingeniören Alfr. Lundberg
Ingeniören Sundell
Direktör Ludv. Örström och
Ingeniören K. Söderblom,
med uppdrag till Herr Hellstedt att sammankalla Komiterade
till första sammanträde.

[MARG: 101., H. Åkerstein 28/12 82 [troligen menas att
Åkerstein ersätter Alfr. Lundberg i komitén i §.2.]]

{§ 3.}
Som någon anmärkning mot 1882 års Mantalslängd
för staden ej förekommit, förklarades densamma
godkänd.

{§.4.}
Herr Axel Karlsson erhöll permission från samman-
trädet.

{§.5.}
Som de icke lagfarne rådmännen L. P. Malm och C. G.
Granberg, i afseende å hos Stadsfullmäktige den 9
sistlidne Mars behandlade och Kongl. Maj:t under-
stälda ärendet, om ny aflöningsstat för embets- och
tjenstemän här i staden, afgifvit en underdånig an-
sökning till Kongl. Maj:t att, hvad anginge aflöningen
till dem, staden måtte åläggas så länge de innehade
sina rådmansbefattningar till dem i årlig lön utgifva
700 kronor, eller ock det belopp, hvartill deras andel,
efter hittills varande fördelning, i boupptecknings- och
arfskiftesprocent kunde för år uppgå, - hade Lands-
höfdinge Embetet öfver denna framställning infordrat
Stadsfullmäktiges underdåniga yttrande; och blef nu
ärendet, för beredning, till Utskottet remitteradt.

[MARG: 103]

{§.6.}
Stadsfullmäktige anslogo, på framställning af Brandstods-
Komitén för fastigheter här i staden, ett arvode af 50 kronor
till hvardera af tre ombud till instundande Ordinarie
bolagsstämma med delegarne i Städernas Allmänna Brand-
stodsbolag, af hvilka två skulle utses af Stadsfull-
mäktige och ett af Brandstodskomitén; och utsågos
till Ombud Fabriksidkaren G. E Svahnbäck och Win-
handlanden E. A. Lundblad.

[MARG: 104.]

{§.7.}
Med Magistratens remiss, hade till dagens sammanträde
inkommit en framställning af Hamnfogden A. L.
Lundvall, hvari han begärde att Stadsfullmäktige
måtte bestämma, huruvida hans egande gård i Nygär-
det, utgörande 26,6 kappland [1 kappland=154,27 m²], skulle af
staden expro-
prieras för parkanläggning efter stadsplanen, eller
staden derifrån afstå, i hvilket sistnämnda fall han
erbjöde staden att för uppgifvet pris få köpa
mark af honom för Kareliigatans utvidgande;
varande det Lundvalls afsigt att annars låta indela jorden till
byggnadstomter. -

Ärendet remitterades till Byggnads Nämnden
för beredning.

[MARG: 105.]

{§.8.}
Under anförande att den inom Fors´ socken liggande
infartsvägen till Eskilstuna jernvägsstations last-
plats icke af någon underhålles, hvarföre den
äfven vissa tider vore ofarbar, hemstälde Herr
Ordföranden att Stadsfullmäktige måtte ingå
till Konungens Befall-
ningshafvande i Länet med ansökning att ifråga-
varande väg, på norra sidan, från Westermarksgatan
i staden upp till jernvägen, och på andra sidan,
från jernvägen till stängseln om lastplatsen, måtte
underhållas såsom häradsväg
af Wester Rekarne häradsboer.

Ärendet remitterades för beredning till Utskottet.

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr Munktell jr/
/G. E. Svahnbäck/
/C. A. Lundberg/

1882 den 15 Maj å Rådhuset offentligen upp-
läst; betyga
/Carl Aug. Svensson/
/Joh: Aug. Ljungstrand/

[MARG: 112.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 3 april 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107328.

Personrelationer