Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1868

Anmärkning

Protokoll fördt vid ordinarie
sammanträde med Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
29 December 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Hessle, Ström och
Axel Karlsson med godkända förfall samt
Herr F. A. Stenman, utan godkändt förfall.
Herrar Friherre A. Åkerhjelm och Doktor
Malm jemväl frånvarande.

{§. 1.}
Herr F. A. Stenman pliktfälldes till 2 Rd [riksdaler]
för uteblifvande från dagens sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 2.}
Stadsfullmäktige beslutade att vid
underrättelsen i tidningarne om deras
sammanträden, skall jemväl införas un-
derrättelse om ärendena, samt, då val
förekommer vid ordinarie sammanträde, namn å dem, som äro från
innehafvande befattning berättigade att utgå,
samt hvilka äro i vederbörande Korporationer qvarstående.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§. 3.}
Föredrogs Magistratens och Drätselkammarens
Utgifts och Inkomstförslag för Kommunen
under år 1869; hvarefter beslutades:

1:o Att Herr Friherre A. Åkerhjelms från
den 9 sistlidne April hvilande motion, om åt-
gärders vidtagande för anställandet här i Staden
af en litterat Rådman, ej skulle till någon
vidare behandling föranleda, hvadan densamma
afslogs, emedan behofvet deraf icke är oafvisligt,
samt Kommunens tillgångar ej medgifva
den högre utgift hvarmed förslagets utfö-
rande vore förenad;

2:o Att den af Drätselkammaren föreslagna
stenskoningen till skydd för Strandgatan
å Norr, der den finnes utlagd i vattnet,
ej skulle nästa år företagas, då behofvet
deraf icke ansågs oundgängligt, och hvarmed
jemväl inbesparades en utgift af 300 Rd,
som arbetet ansågs kosta;

3:o Att Drätselkammarens förslag om anlägg-
ning af täckt afloppstrumma från Norr
för sumpighetens afhjelpande, och som beräk-
nats kosta 500. Rd, äfven afslogs, emedan
nyttan deraf icke ansågs motsvara kostna-
den, och då sumpigheten å Norr kunde till
betydlig del afhjelpas med påfyllning;

4:o Att då Stadsfullmäktige trodde sig veta,
att de föreslagna arbetena vid Stadens
Stångjernshammare, värderade till 600 Rd,
redan blifvit af Drätselkammaren verk-
ställda, och detta måhända öfversteg Drät-
selkammarens befogenhet, skulle från
Drätselkammaren infordras förklaring derom
och upplysning huru mycket arbetena vid
Stångjernshammaren kostat; hvaremellertid
med Stadsfullmäktiges beslut i denna sak
skulle anstå;

5:o Att af Drätselkammaren föreslagne repa-
rationer och ombyggnad af planken vid fat-
tigvårdsgården, beräknade i kostnad till 275 Rd,
ej skulle nästa år företagas, såsom ej nöd-
vändige, hvilket beslut fattades genom votering
med 17 röster mot 7;

6:o Att Stadsfullmäktige ej ingingo i pröfning
om sättet för Elementar-läroverks-gårdens
planering, hvilken Drätselkammaren beräknat
att kosta 300 Rd; och att detta arbete
ej finge medföra större kostnad än 100 Rd;

7:o Att Drätselkammarens förslag om fyra kon-
sollers anbringande under läktaren i Gym-
nastikhuset ej ansågs medföra någon
nytta, hvadan detsamma afsloges;

8:o Att Drätselkammarens förslag å byggnader
och reparationer i öfrigt godkändes; och

9:o Att emot utgifts- och inkomstförslaget
för år 1869 ej vidare någon anmärkning
skulle göras.

Men som Stadsfullmäktige här ofvan
vidtagit åtskilliga inskränkningar uti ut-
gifterna, beslutades att {uttaxeringen
till allmänna behof} skulle minskas
från föreslagne 2 Rd 20 öre till 2 Rd
på hvarje Bevillningsriksdaler.

{Dessutom} beslutades, i enlighet med
ingifna förslag, följande uttaxeringar
för innevarande år, neml.

1:o {Till Fattigvårdskassan:}
a.) {personlig afgift}, à 50 öre för man och
25 öre för quinna, som fyllt 18 år;
b.) {tillskott} à 3 Rd 20 öre å hvarje Bevill-
ningsriksdaler.

2:o {Till Sundhets Nämndens kassa}: Helsovårds-
afgift à 20 öre för man och 10 öre för quinna,
som fyllt 18 år.

3:o {Hundskatt}, à 5 Rd för hvarje hund,
hvilka medel skulle tilldelas Stadens
Skarpskytteförening såsom understöd från
Kommunen.

[ÄRENDEORD: Budget]

[MARG: N:o 117. N:o 79.]

{§. 4.}
Till Revisorer å de Kommunala räken-
skaperna för år 1868 invaldes:
Civil Ingeniören Axel Karlsson,
Fabrikören Carl Gustaf Granberg,
Skomakaren Lars Erik Lindgren;
och till revisorssuppleant invaldes
Handlanden Carl Adolf Lundberg.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§. 5.}
Herr Jean Asplund inlemnade ansökning
att blifva endtledigad från att vara
ledamot i Stadens Drätselkammare; men
då Herr Asplund ej nu är uppförd
bland dem, som voro berättigade att afgå
från Drätselkammaren, blef Herr Asp-
lunds framställning afslagen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

[MARG: N:o 121.]

{§. 6.}
Sedan Drätselkammaren anmält att följande
af dess ledamöter voro berättigade att
frånträda sina befattningar vid detta års
utgång, neml. Herrar C. J. Andberg, J. A. Laf-
quist, Emil Svahnbäck och Kamreraren C. A.
Ström; så företogs nu med slutna sedlar
val af 4 ledamöter i Drätselkammaren
och hvarvid utsågos:
Kamreraren C. A. Ström med 22 röster
Fabrikören C. G. Granberg med 15 röster
Fabrikören C. J. Westerberg med 15 röster
Fabrikören C. E. Stenman med 12 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 122.]

{§. 7.}
I anledning deraf att Ledamöter och Supple-
anter i fem af Fattigvårds distrikten an-
mälts vara berättigade att med detta
års slut från sina befattningar afgå,
blefvo med slutna sedlar uti Fattig-
vårds Styrelsen nu invalde

I första distriktet, till ledamot herr J. P. Nordlund med 22
röster
till Suppleant herr F. R. Wuerster med 21 röster;

I andra distriktet, till ledamot herr C. J. Andberg med 23
röster,
till Suppleant herr E. A. Lundblad med 22 röster;

I tredje distriktet, till ledamot herr P. Wahlström med 23
röster,
till Suppleant herr P. A. Hagström med 20 röster;

I fjerde distriktet, till ledamot herr A. Dahlquist med 16
röster,
till Suppleant herr L. E. Lindgren med 15 röster;

I femte distriktet, till ledamot, herr M. Engquist med 24
röster,
till Suppleant herr Jean Asplund med 24 röster.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 123.}]

{§. 8.}
I anseende till inträffade ledigheter i Stadens
Sundhets Nämnd, blefvo nu med slutna sedlar
i Nämnden invalde:

I andra distriktet, till ledamot herr C. A. Klein med 9 röster
till Suppleant herr E. A. Lundblad med 5 röster;

I tredje distriktet, till Ledamot herr C. F. Sjöberg med - 12
röster,
till Suppleant herr C. J. Andberg med - 13 röster;

i fjerde distriktet, till Suppleant herr L. E. Lindgren med 7
röster;

i femte distriktet, till Ledamot herr O. F. Svalling med 9
röster,
till Suppleant herr G. Eriksson med 9 röster;

i sjette distriktet, till Suppleant herr Emanuel Svalling d. y.
med 10 röster;

i Åttonde distriktet, till ledamot herr C. O. Thomson med 18
röster;

i Nionde distriktet, till Suppleant herr F. R. Glanzelius med 7
röster.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 124.]

{§. 9.}
Till Komplettering af Brand Korpsen blefvo
nu invalde:

1:o till Brandrotemästare för Rademachergatan efter
afvikne Fabrikören C. M. Fogelquist, egaren till
gården N:o 270. C. A. Apelblad;

2:o till Brandmästare å Norr, fabrikören August Blomgren;

3:o till Brandrotemästare å Norr, egaren till gården
N:o 355, Pipfilaren Anders Andersson samt
egaren till gården N:o 343, Muraren L. J. Jarl.

[ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda]

[MARG: N:o 125.]

{§. 10.}
För skötseln af uret å Elementarläroverks-
huset anslogs fortfarande ersättning från
Stadskassan, att under år 1869 utgå med 15 Rd
Rmt [riksmynt].

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Utbildningsbyggnad]

{§. 11.}
Herr C. O. Öbergs motion, om åtgärders
vidtagande för Kreatursmarknadens härstädes
borttagande eller aflysande, föredrogs jemte
Berednings Utskottets utlåtande, hvari motionen
afstyrkts, emedan denna marknad vore af
nytta för såväl Staden som orten, i anseende
till den större tillförseln af kreatur från af-
lägsnare orter än vid de vanliga torgdagarne
för kreatur, och emedan den större handel och
lättare omsättning, som under en kreaturs-
marknad lemnade tillfälle till liquiders
uppgörande samt en ymnigare tillgång på
lifsmedel, skulle medföra större fördelar,
än de af marknaden, (som blott räckte
en dag) härledande olägenheter.

Efter diskussion, hvarunder olika
åsigter uttalats, afgjordes saken genom vote-
ring; då, med 14 ja mot 10 nej, Herr Öbergs
motion blef bifallen.

Herrar Dahlström, Lundblad, Wuerster, And-
berg, Nordlund, Sjöberg, Lindblad, Hagström,
Widberg reserverade sig mot beslutet.

I anledning af det skedda beslutet,
skulle Stadsfullmäktige till Kongl. Kommers Kollegium ingå med
fram-
ställning att Kreatursmarknaden måtte blifva
borttagen och aflyst från och med år 1870,
af skäl, att härstädes finnas månadt-
liga Kreatursmöten, så att den årliga
Kreatursmarknaden ansågs öfverflödig.
På reservanternas begäran skulle med Stadsfullmäktiges
framställning till Kongl. Kommers Kollegium
protokollet öfver frågans behandling denna dag åtfölja.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]

[MARG: N:o 116.]

{§. 12.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Pröfnings Komitens
beslut i anledning af Stadsfullmäktiges
besvär mot Wattenverkens taxering
inom Fors Socken för år 1868; och
förklarade Stadsfullmäktige sig
med Pröfnings Komiténs beslut åtnöjas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§. 13.}
Från Civil Ingeniören Axel Karlsson in-
lemnades en räkning å 25 Rd för afväg-
ningar å gator i och för deras sänkning,
på uppdrag af ledamöter i Gatukomitén;
men angående liquiden af denna räkning
blef nu ej något beslut fattadt; och
skulle Herr C. O. Öberg till ett annat
sammanträde medföra erforderlige
handlingar, som styrkte Herr Karlssons rättig-
het att af Stadskassan erhålla liquid
för sådana mätningar.

[ÄRENDEORD: Vägkostnad]

{§. 14.}
På derom gjord framställning beslöts att
de böter, hvartill Herr Friherre Åkerhjelm
blifvit tre särskilda gånger fälld för ute-
blifvande från Stadsfullmäktiges samman-
träden, finge afskrifvas, enär för Stads-
fullmäktige nu blifvit upplyst att Herr
Friherre Åkerhjelm varit af Magistraten
befriad från att vara Stadsfullmäktig då
han pliktfälldes.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 15.}
Under året upplupna plikter hos Stadsfull-
mäktige, utgörande 34 riksdaler riksmynt,
öfverlemnades till Stadskassören Jernbergh
för att ingå i Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 16.}
Åt nuvarande Ordföranden uppdrogs att
kalla till nästa sammanträde då han
anser det nödigt.

S. D. Justerat

/F. R. Wuerster/
/J, W, Widberg/

Protokollerne för den 15 i denne månad
och denna dag äro offentligen upplästa;
betygar Eskilstuna den 29 December 1868.

/C Jernbergh/

[MARG: N:o 126.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 29 december 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107319.

Personrelationer