Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 maj 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 maj 1891

Anmärkning

{1891 den 28 Maj.}

Närvarande: Samtlige herrar Stadsfullmäktige

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar Grönberg och Lagerbäck.

{§ 2.}
Till Ombud vid sammanträde å Rådhuset här i staden
Fredagen den 5 nästkommande Juni klockan ett efter-
middagen till bildande af bolag för Jernvägsanläggning
genom norra Södermanland till Södertelje utsågo Stads-
fullmäktige vid val med slutna sedlar:

Rektorn Axel Karlsson med 30 röster
Vinhandlanden E.A. Lundblad med 28 röster
Bankdirektören Hj. Åkerstein med 22 röster.

[MARG: {27.}]

{§ 3.}
I enlighet med af Herr Åkerstein väckt förslag
lemnade Stadsfulmäktige nu utsedda ombud
vid sammanträde å Rådhuset härstädes Fredagen den
5 nästinstundande Juni klockan ett eftermiddagen
till bildande af bolag för jernvägsanläggning genom norra
Södermanland till Södertelje: den den instruktionen
att ombuden hade att föra stadens talan på grundvalen
af Stadsfullmäktiges beslut af den 2 Oktober 1890
enligt hvilket staden för ifrågavarande jernvägs-
anläggning, för i detta beslut bestämda vilkor tecknat
150000 kronor.

[MARG: 27.]

{§ 4.}
Efter föredragning af från Magistraten inkommen
skrifvelse jemte med samma skrifvelse följande
anmärkningar till ledigvarande illiterate rådmanstjensten
här i staden af vice Häradshöfdingne G. Brakel
och A. Ringqvist beslutade Stadsfullmäktige bordlägga
ärendet till nästinstundande ordinarie sammanträde
i Juni månad.

[MARG:{28.}]

Samma dag Justeradt

/TheofrMunktell/
/Fredrik Grönberg/
/Hilmer Lagerbäck/

År 1891 den 1 Juni å Rådhuset offentligen uppläst
betyga.

/Gust, Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 maj 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107311.

Personrelationer