Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 juni 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 juni 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 28
Juni 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar Wahlström, Thunell, Österwall, Karlsson,
F. A. Stenman, Hessle, Callander, Boberg med
godkände förfall.

{§.1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse om de Kommunala
räkenskaperna och förvaltningen för år 1871, hvarefter
och sedan vederbörandes förklaringar jemväl blifvit
uppläste, Stadsfullmäktige fattade följande beslut:

1:o att revisorernes framställning om förändradt räken-
skapssätt för Stadens fastigheter och öfriga tillhörigheter
icke skulle till någon åtgärd föranleda, på skäl som
Drätselkammarens Räkenskapsförare anfört; -

2:o att anmärkningen mot Fattigvårds Styrelsen skulle
leda dertill att Ordföranden ersätter erkända 40 öre
och Fattigvårdsföreståndaren J. A. Lundgren 3 rd [riksdaler] 7
öre;

3:o att anmärkningen mot Sundhets Nämnden skulle för-
falla;

4:o att Stadsfullmäktige, med anledning af anmärkning
om felande Hamntaxa efter 1866, skulle göra erin-
ran till Herrar C. A. Ström, C. G. Granberg, C. O. Öberg
och Rådman J. Hedlund såsom i saken utsedde komi-
terade, att till Stadsfullmäktige ofördröjligen inkomma med
förslag till ny hamntaxa;

5:o att de förvaltande myndigheterne, Drätselkam-
maren, Fattigvårds Styrelsen, Sundhets Nämnden och
Hamn Direktionen, fingo decharge för 1871 års
räkenskap och förvaltning. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision, Fattigvårdsrevision,
Hälsovårdsrevision, Hamnrevision]

[MARG: 283.]

{§.2.}
Herr J. Wedberg utsågs till Ombud vid bolagsstämma
den 3 instundande Juli, kl. 10 f.m i tingshuset, med
Rekarne Häraders Lasaretts- och Kurhusintressenter;
om hvilket val framställning blifvit gjord af
Lasaretts Direktionen.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

[MARG: 284]

{§.3.}
Till Suppleant i Sundhets Nämndens 6:te distrikt,
efter Herr G. E. Svalling, valdes Herr Hilmer Lagerbäck,
och till Suppleant i Nämndens 9:de distrikt, efter
Herr F. R. Glanzelius, valdes Herr Albin Hellstedt; -
att begge tjenstgöra till 1872 års utgång. -

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]

[MARG: 285.]

{§.4.}
Räckhammare Arrendatorn C. G. Schinklers an-
sökning att få ombygga Liehammaren mot godt-
görelse af Staden vid arrendets utgång, remitte-
rades för beredning till Drätselkammaren. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 286.]

{§.5.}
Sedan Stadens Fastighets Brandstods Komité förlidet
år gjort framställning om anskaffande af en ny
och större Brandspruta härstädes jemte flere
slangar till de äldre sprutorna, på grund af Brand-
redskaps Inspektören C. A. Nyströms yttrande om
behofvet deraf; samt Stadsfullmäktige i anledning
deraf den 28 sistlidne December beslutat att be-
gagna sig af ett från Eskilstuna Sparbanks prin-
cipaler erbjudet räntefritt lån å 2000 rd för
nyssnämnda ändamål, om och då attiraljens an-
skaffning blefve beslutad efter inhemtadt omdöme
om en under arbete varande ny sprutkonstruktion;
så och efter det Drätselkammaren nu anmält
att denna nya konstruktion, enligt Inspektören
Nyströms upplysningar, befunnits ändamåls-
enlig; fattade Stadsfullmäktige i saken
följande beslut:

1:o Genom Drätselkammarens försorg skall
anskaffas åt Staden en Brandspruta, lika
med den, som omförmäles i Inspektören C. A.
Nyströms nyssnämnda "upplysningar"; äfvensom
de slangar, hvilka han jemväl ansett erfor-
derliga.

2:o Stadsfullmäktige skola ingå till Styrelsen
för Eskilstuna Sparbank med begäran att
erhålla det erbjudna räntefria lånet å
2000 rd rmt [riksmynt] för Sprutattiraljens tillökning.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning, Brandväsendefinansiering]

[MARG: 248.]

{§.6.}
En af Herr C. O. Öberg gjord framställning om
anbringandet af stenkaj utmed härvarande ström,
och om uppmuddring, remitterades till Utskottet för
beredning. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 287.]

{§.7.}
Stadsvaktmästaren P. E. V. Lundqvist begärde
ett tillfälligt lönebidrag å 40 rd; och denna fram-
ställning remitterades till Drätselkammaren för
beredning. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 288.]

{§.8.}
Stadsfullmäktige beviljade Herr A. Lind-
blads framställning att få på Oxbacken hafva ett
för honom nödvändigt timmerupplag. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 289]

{§.9.}
Med anledning af stadgandet i Ordnings Stadgan för
Rikets Städer §.2. mom.3., skulle vissa platser anvisas
för tillfälliga upplag af byggnadsmaterialier m.m.,
samt Drätselkammaren anmodas att med förslag
derutinnan till Stadsfullmäktige inkomma. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.10.}
Stadsfullmäktige utsågo Herr C. A. Ström till Ordfö-
rande i den förut nedsatta Komitén i och för utar-
betandet af ny taxa för härvarande hamn. -

[ÄRENDEORD: Hamnförtroendevalda]

Samma dag uppläst och justeradt

/Ad Fr Dahlström./
/Alfr Norrman/

Förestående protokoll för den 4 Januari, 22 Februari,
7 Mars, 4 och 12 April samt 2 Maj och denne dag
äro offentligen på Rådhussalen upplästa, betygar

Eskilstuna den 28 Juni 1872.

/C Jernbergh/

[MARG: N:o 289.1/2.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 juni 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107310.

Personrelationer