Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 juni 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 juni 1870

Anmärkning

Protokoll fördt vid ordinarie
sammanträde med Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 28 Juni 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Nordlund, Wedberg, Karlsson, L. Hedlund,
Munktell, med godkända förfall, samt herrar Boberg
och Hellstedt utan förfall.

{§. 1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse öfver granskningen
af Räkenskapen för Stadskassan och Drätselkammarens
förvaltning för år 1869; och blef i sammanhang
dermed Drätselkammarens förklaring uppläst.

Stadsfullmäktige godkände förklaringen, i enlig-
het hvarmed Revisionsberättelsen endast föranledde
till följande beslut:

1:o att Drätselkammaren, såsom hittills, eger att
betala fönsterarbetena i Stadens publika hus
efter deras olika omfattning och betydenhet; och

2:o att fullständig förteckning å Stadens inven-
tarier skulle af Drätselkammaren upprättas.

Drätselkammaren lemnades full ansvars-
frihet för förvaltningen under år 1869.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

[MARG: N:o 213.]

{§. 2.}
Härefter föredrogs Revisorernes berättelse
öfver granskningen af Fattigkassans räkenska-
per för 1869 jemte förre Fattigvårds Styrelse-
Ordförandens förklaring; och som riktigheten
af ett utaf Revisorerne verkställdt omslut af
räkenskapen uti förklaringen bestreds, blefvo
Herrar Kamrer C. A. Ström, förre Inspektören
Lindgren och Fabrikör W. Zetherström nu utvalde
att gemensamt med Revisorerne undersöka
förhållandet i nämnde afseende och att med
utlåtande deröfver till Stadsfullmäktige inkomma.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsrevision]

[MARG: N:o 214.]

{§. 3.}
I enlighet med Fattigvårds Styrelsens förslag
skulle Stadsfullmäktige afgifva förklaring
öfver Fors Kommunal Nämnds påstående
om särskild fattigskatt från Staden för
alla matlag på Westermarken, hvaruti
påståendet bestrides.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

[MARG: N:o 215.]

{§. 4.}
Till Ombud för Eskilstuna vid bolagsstämma
den 6 instundande Juli, kl. 10 f. m., med intres-
senterne i Rekarne Häraders jemte Eskilstuna
och Thorshälla Städers Kurhus valdes Herr
Rådmannen Johan Hedlund.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 216.}]

{§. 5.}
Efter föredragning af Brand Chefens Memorial
om Brandväsendet härstädes samt Drätselkammarens
i anledning deraf afgifna utlåtande, äfvensom ett
af Herr Öfver Inspektören E. Sasse afgifvet Protokoll
vid hållen Sprutbesigtning därstädes den 6 Nov. 1869,
beslöts:

1:o att Stadens nya wattenuppfordringsverk skulle
fortfarande stå i Spruthuset vid Gästgifvare-
gården, derifrån vägar finnas till olika delar af
Staden, och enär plats för verket icke kunnat
erhållas på något mera passande ställe;

2:o att till vattenuppfordringsverket anskaffas en
200 fot lång väfd Ledningsslang i 4 längder med
skrufkopplingar, jemte en slangkärra; samt att till
sugslangen anskaffas ett flöte; - derom Drätselkam-
maren föranstalta;

och 3:o att särskildt Befäl tillsättes för wattenuppfor-
dringsverket.

Härefter valdes:
Till förste Chef vid uppfordringsverket:
Färgaren P. A. Hagström
Till Andre Chef vid detsamma:
Färgaren A. F. Åkesson.

Till förste Ordningsman vid uppfordringsverket:
Skräddaren C. F. Lundström.
Till Andre Ordningsman vid uppfordringsverket:
Kassören G. Nilsson

Till pumpare vid uppfordringsverket: manskap från samtelige
gårdar i Nystaden.

Till Sprutmästare vid Sprutan N:o 5: Sejlaren J. F. Ekström
Till Sprutmästare vid Sprutan N:o 4: Fabrikören J. W. Lennberg.
Till Brandmästare i 7:de qvarteret: Fabrikören E. Svahnbäck
Till Brandrotmästare i 4:de qvarteret: Handlanden A. Lundquist.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal, Brandutrustning]

[MARG: {N:o 191}]

{§. 6.}
Herr A. Norrman väckte motion derom att 4 stycken
vattenkärror, försedda med Stjelptunnor, till Brandverket
anskaffas, enligt Major Sasses förslag.

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]

{§. 7.}
Stadsfiskalen C. V. Janzon föreslog att Stadens egande
fångfängsel, hvilka numera skulle vara till begag-
nande förbjudna, måtte öfverlemnas till härva-
rande Museeum såsom "curiosa"; men Stads-
fullmäktige funno att denna fängsel, då den
ej längre behöfdes, borde för Stadens räkning
försäljas; hvarom Drätselkammaren skulle anmodas
draga försorg.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§. 8.}
Herrar Th. Boberg och A. Hellstedt, hvilka
från dagens sammanträde utan anmäldt förfall,
uteblifvit pliktfälldes derför med 2 rd [riksdaler] hvardera
till
Stadens kassa.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 9.}
Af Herr A. Lindblad ifrågasattes att kungörelser-
ne om Stadsfullmäktiges sammanträden
måtte införas, utom i "Eskilstuna Tidning",
jemväl i "Nya Eskilstuna Allehanda"; men
Stadsfullmäktige funno det tillsvidare
böra förblifva vid närvarande förhållandet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

Justeradt samma dag

/Alfr Norrman/
/B. L. Hessle./

Förestående Protokoller för den 12 och 25
sistlidne Maj och denne dag äro på Rådhus-
salen offentligen upplästa, betyga

Eskilstuna den 28 Juni 1870.

/C Jernbergh/
/P; E; V; Lundqvist/

[MARG: N:o 217.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 juni 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107309.

Personrelationer