Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1882

Anmärkning

{1882 den 28 December:}

Närvarande: af de 28 Stadsfullmäktige, samtelige med
undantag af:

Herr C. A. Ström, hvars anmäldta förhinder af bank-
tjenstegöromål icke godkändes, hvadan
han pliktar 2 Kronor
Herr J. P. Nordlund, med godkändt förfall
Herr Ad. Falk, med godkändt förfall
Herr Axel Karlsson, med godkändt förfall
Herr F. A. Stenman utan anmäldt förfall hvadan
han pliktar 2 Kronor.

Herrar Andberg och Engström anmälte reservation mot
beslutet att anteckna plikt å Herr C. A. Ström för
uteblifvandet på grund af banktjenstgöromål.

{§.1.}
Upplästes en Läns Styrelsens skrifvelse till Magistraten
af den 16 i denne månad, innehållande att Kongl. Maj:t
afslagit Stadsfullmäktiges framställning om, sådan för-
ändring i stadsplanen, att det till parkanläggning afsedda, med
N:ris 348, 350, 393,
394, 395 och 396 betecknade området ofvan om nya kyrkpla-
nen emellan Storgatan och Gränsgatan finge användas till
plats för beslutad ny folkskolebyggnad.

[MARG: 111.]

{§.2.}
Upplästes Kongl. Brefvet den 24 nästlidne November,
angående fastställelse af ny aflöningsstat för embets-
och tjenstemän här i staden.

[MARG: 160.]

{§.3.}
Upplästes Kongl. Brefvet den 6 i denne månad, angåe-
ende stadsanslaget för läkarvården vid Carl Gustafs Stads
gevärsfaktori, innehållande att nuvarande anslaget
finge behållas af Stadsläkaren i Eskilstuna, men
upphöra att utgå från och med månaden näst efter
den, hvarunder nuvarande innehafvaren af befattnin-
gen från densamma afginge.

[MARG: 161.]

{§.4.}
Föredrogs Utskottets utlåtande, angående ifrågasatt
omarbetning af stadsläkare-instruktionen; och beslu-
tades, i enlighet dermed, uppdrag åt Helsovårds Nämnden
att af Stadsläkaren begära den skriftliga förklaring
att honom meddelade, men i ofullständigt skick be-
funna, instruktionen af den 4 Maj 1880 länder till
efterrättelse.

[MARG: 154.]

{§.5.}
I enlighet med Utskottets utlåtande öfver Herr
Kommissionslandtmätaren C. A. Åkersteins framställning
om subskription å litograferade stadsplanskartor, beslöts
att, med annullering af förra anslagsbeslutet och utan
sammanblandning af annan mellanvarande angelägenhet
om liquid för af Herr Åkerstein upprättade större
stadsplanen, staden skulle subskribera med 400 kronor
å 100 litograferade exemplar af den sednast
upprättade, med {litt. a} märkta stadsplanen, dock under
det vilkor att samma exemplar levereras inom
1883 års utgång.

[MARG: 159.]

{§.6.}
Upplästes Utskottets utlåtande i frågan om upp-
förande af nytt lärohus för Allmänna läroverket
härstädes; och hade Utskottet i {första punkten}
hemställt, att Stadsfullmäktige måtte godkänna
det af Komiterade aflemnade större byggnads-
förslaget, som efter approxcimativ beräkning skulle
i utförande hamna att kosta 54000 kronor, och
med användande hvaraf i läroverket plats bereddes
för 140 lärjungar med luft qvantitet för hvarje af
300 kubikfot; hvaremot en byggnad efter det
mindre förslaget,- kostande i utförande 50000 kronor-,
rymde blott omkring 128 lärjungar, och sålunda vore
underlägset.

Wid behandling af denna punkt yrkade Herr
A. Nilsson återremiss till Komiterade i syfte att
dessa må, i beräkning å läroverkets framtida
utvidgning till fullständigt eller högre läroverk,-
och derest nu aflemnade förslag ej sådant medgåfve,-
låta upprätta nya ritningar, så beskaffade,
att huset kunde i mån af behof utvidgas, vare
sig genom till- eller påbyggnad; men sedan,
efter förd öfverläggning, yrkandet återtagits,
blef Utskottets förslag i den föredragna {första
punkten} bifallet.

Widare beslutades, i öfverensstämmelse med
Utskottets förslag i följande punkter:

{att} Drätselkammaren erhåller uppdrag att för
stadens räkning upptaga ett lån på så fördelaktiga
vilkor, som kunna erhållas, å högst Tjugotvå-
tusen kronor, hvilket lån - erforderligt till bygg-
nadskostnaden och motsvarigt hvad som beräk-
nats inflyta för gamla läroverksgården N:o 138,
hvilken ej kunde säljas förr än nya lärohuset blifvit
uppfördt och om hvars användande för öfrigt på annat sätt fråga
blifvit väckt,-
tillsvidare beräknades blifva tillfälligt
och sålunda kunna tagas på två års tid samt
under sådana förhållanden ej heller erfordrande
tillstånd af Kongl. Maj:t;

{att} Komiterade nu skulle utses för att anskaffa
fullständiga ritningar, underställa desamma vederbö-
rande myndigheters ompröfning och besörja byggna-
dens uppförande inom en kostnad af 54000 kronor
sedan Stadsfullmäktige lemnat jemväl sitt god-
kännande å ritningen samt tillika godkändt af
komiterade upprättadt förslag till byggnadsentre-
prenadkontrakt;
samt
{att} till ledamöter i denna byggnadskomité
nu utse:

Herr Rektorn Gust. Elmquist,
Herr Kamreraren C. A. Ström,
Herr Fabriksidkaren E. A. Naesman,
Herr Riksdagsfullmäktigen E. A. Lundblad och
Herr Ingeniören Carl Thunberg.

Ett af Herr T. Engström afgifvit förslag att till
byggnadskomitén jemväl må utses 2:ne suppleanter
blef ej bifallet.

[MARG: 114.]

{§.7.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande öfver
det af Magistraten uppsatta Utgifts- och Inkomstför-
slaget för staden för år 1883; fattades följande
beslut:

{A. Utgifter.}
Angående rubriken {4. Allmänna byggnader, platser och
dylikt.} c.) {Anskaffning och underhåll af broar m. m.}

Med 17 röster mot 6 röster {afslogs} Herr A. F. Dahl-
ströms yrkande om uppförande af ett förslagsanslag å
100 kronor för ordnande af vattenhemtningsstället
mellan gårdarne N:o 8 och 10,- hvilket ställe ansetts
af Drätselkammaren vara i alla fall för otillgängligt att böra
något påkostas. Emot beslutet reserverade sig
Herr Dahlström.

e.) {Renhållning.}
Punkten om renhållningen å Rådhustorget m. fl.
platser ändras till:

"å Rådhustorget med flere platser, enligt kon-
trakt den 19 December 1882 - 300."

g.) {Brandväsen.}
Punkten om anskaffning af wäfslang för 1000 kro-
nor, ändras till
"Wäfslang, om densamma befinnes behöflig, - 1000:"

i) {öfriga behof.}
På grund af förut denne dag fattadt beslut om
subskription å 100 exemplar litograferade stadsplaner,
ändras punkten 2) om stadsplanskostnader till:
"2.) 100 exemplar litograferade stadsplaner enligt
C. A. Åkersteins karta {litt.a}, med vilkor att leverering
deraf sker inom 1883 års utgång, - 400:"
med bibehållande af summans förande inom linien,
såsom blifvande betäckt af kassabehållning.
Angående rubriken {5. Werk och inrättningar m.m.}
göres följande förändringar på grund af nya löne-
staten, med uteslutning af reservationsanslaget å 550 kronor:

a.) {Magistrat och Rådhusrätt.}
Borgmästaren (som innehar boställe):
lön - 1900:-
tjenstgöringspenningar - 875.
= 2775:-
anslag till skrifmaterialier 50. 2825:-
(stadsnotarien - oförändradt 2050.)
Två icke lagfarne rådmän:
lön, hvardera -500:-
eller för båda tillsammans 1000:-
En tillförordnad lagfaren rådman 500:-
Stadsfiskalen, lön 600:-
(Stadsvaktmästaren - oförändradt 935:-)
(Diverse,- öförändradt 39,25.)
- då summan för Magistrat och rådhusrätt
blifver densamma som i statsförslaget
beräknats, eller - kronor 7949:25.)

f.) {Uppbördsverk:}
Stadskassören, tillika Drätselkassör och Stadskam-
rerare:

lön med två ålderstillägg 2500.
tjenstgöringspenningar 1000.
eller en med förra staten lika summa å Kr. 3500:-
(i öfrigt öförändradt.]

och som å rubriken {Renhållning} en tillökning skett
à 90 kronor, följde deraf att Utgiftsstatens {summa
133285 kronor 96 öre ökas till "{Summa Kr. 133375:96.}"

{B. Inkomster.}
3. {Särskilda uppbörder.}
Med 14 röster mot 8 röster bifölls Magistratens förslag
angående hundskattens belopp till 5 Kr. för hvarje kund;
och röstade minoriteten för afgiftens höjande till 6 kr.

6. {Uttaxering.}
För statens jemnnade ökades den af taxering beräknade
fyllnadssumman 54995 K. 83 öre med 90 Kr. till {55085 Kr. 83
öre}
så att inkomststatens {slutsumma} blifver {kronor
133375 kronor 96 öre} - lika med Utgiftsstatens.

Utgifts- och inkomstförslaget i öfriga delar föranledde
ej till förändring och bifölls; hvarmed Stadsfullmäktige
sålunda beslutat följande uttaxering för år 1882, att utgå
under
år 1883:

a.) personlig fattigvårdsafgift à 50 öre för man och 25 öre
för qvinna

b.) Tillskott efter bevillningskrona till samfäldta behof
à 4 Kr 16 öre, med tillämpning af följande bestämmelse:
"I förestående taxering erhålla de vid Klosterströms
gjuteri mantals skrifna personer, hvilka med gjuteriet
öfverflyttats från Klosters socken, sådan afkortning,
att afgifterna af dem icke blifva högre, än om de
fortfarande tillhörde socknen".

-

Sammanlagdt med de å kyrkostämma beslutad,
skulle således utskylderna för år 1882 blifva:

1:o Allmänna personliga afgifter: till presterskapet à
12 öre, till kyrkan à 10 öre, till folkskolan à 40 öre
person, samt till fattigvården à 50 öre för men och
25 öre {för qvinna}, eller sammanlagdt 1 krona 12 öre
för man och 87 öre för {qvinna.}

2:o Tillskott å bevillningskrona: till presterskapet och
kyrkliga ändamål à 54 öre, till folkskolan à 1:30
och till alla öfriga föremål à 4:16, eller sammanlagdt
à 6 kronor,
hvarjemte såsom "särskilda uppbörder" beslutats

a) Ersättning för begagnade byggnadsplatser å Wester-
marken, à 5 Kr. för matlag;

b.) hundskatt à 5 Kr. för hvarje hund med uppbörds- och
kontrolleringssätt lika föregående års;

c.) Arrende- och onera ersättning för byggnadsplatser
å Norr, i förstnämnda fall med 4 Kr 37 öre p:r qvadratref
och i det sednare med 80 öre p:r qvadratref och i öfrigt
såsom Magistratens förslag innehåller.

[MARG: 152.]

{§.8.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning, en af
Herr Albin Hellstedt muntligen väckt motion, att den beslu-
tade plåtbetäckningen å Gästgifveri hotellet måtte ske med
Korrugerad plåt.

{§.9.}
Till ledamot i Drätselkammaren för tiden till 1885 års
utgång efter Ingeniören Alfred Lundberg utsågs Handlanden
F. O. Nilsson med 10 röster.

{§.10.}
Till ledamot i Komitén för Tekniskt Skolhusbyggnad
efter Ingeniören Alfr. Lundberg valdes Fabriksidkaren
P. Liljequist med 21 röster.

{§.11.}
Till ledamot i Komitén för Elektrisk belysning efter Ingeniören
Alfr. Lundberg valdes Telegrafkommissarien Hj. Åker-
stein med 19 röster.

{§.12.}
Till Ledamöter i Byggnads Nämnden valdes:

Riksdagsfullmäktige E. A. Lundblad med 21 röster (Th. Boberg
11/10 83.)
Fabriksidkaren E. A. Naesman med 17 röster och
Ingeniören Axel Karlsson med 11 röster. (Hj. Åkerstein 11/1
83.)

[MARG: befr 13/9 83.]
[MARG: befriad 11/1 83.]

{§.13.}
Till Suppleanter i Byggnads Nämnden valdes:

Ingeniören m.m. Theofr. Boberg med 15 röster (1:ste suppleant
C. Thunberg 11/10 83.
Telegrafkommisarien Hj. Åkerstein med 14 röster (A. Falk 11/1
83.
Ingeniören Knut Söderblom med 7 röster; denne sistnämnde
efter lottning med Disponenten O. Aspelin.

(11/1 83 invald Kollega A. Falk med 26 röster)

[MARG: Utgår 11/10 83.]
[MARG: Utgår 11/1 83.]

{§.14.}
Till Ledamot i fattigvårdsstyrelsens 2:dra distrikt för
tiden till 1884 års utgång, efter Herr Carl Andberg, valdes:

Apothekaren A. W. Koraen med 16 röster,
Herr Koraen förklarade sig förhindrad att antaga
valet, med åberopande af en Kongl. resolution i dylikt
fall af den 26 September 1879.

Stadsfullmäktige beslutade dock med 15 röster mot
6 röster att vidblifva det skedda valet; och emot
detta beslut reserverade sig Herrar Koraen, Åbergh,
vice ordförande och Lundblad, med anförande af
den sistnämnda till protokollet, att Herr Koraen
ansåges lagligen berättigad till befrielse.

{§.15.}
Till Ledmöter i Fattigvårds Styrelsen för ordinarie
tid och distrikterna 5, 6a, 7, 9, 10 och 11 valdes:
för distriktet 5: Herr C. A. Lundberg d.y med 13 röster
för distriktet 6a: Herr R. F. Almquist med 19 röster
för distriktet 7: Herr Arvid Nilsson med 19 röster
för distriktet 9: Herr C. W. Dahlgren med 19 röster
för distriktet 10: Herr And. Andersson med 20 röster (F.
Lundh. 11/1 83.)
för distriktet 11: Herr G W. Stawelius med 17 röster

[MARG: befriad 11/1 83.]

{§.16.}
Till Suppleant i Fattigvårds Styrelsens 9 distrikt för
tiden till 1884 års utgång efter till ledamot valde
Herr C. W. Dahlgren, valdes:

Handlanden O. Björk med 20 röster.

{§.17.}
Till Suppleanter i Fattigvårds styrelsen för ordinarie
tid och distrikterna 5, 6a, 6b, 7, 10 och 11 valdes:
för distriktet 5: Herr Gust. Landström med 17 röster
för distriktet 6a: Herr Nils Jonsson, Fabr. med 15 röster
för distriktet 6b: Herr Gustaf Lagerbäck, Fabr. med 18 röster
för distriktet 7: Herr Gustaf Nilsson, Fabr. med 16 röster
för distriktet 10: Herr Gårdsegaren C. E. Ryd med 17 röster
för distriktet 11: Handlanden C. E. Lindberg med 17 röster

{§.18.}
Ledamoten E. G. Åbergh erhöll permission från samman-
trädet.

{§.19.}
Till Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen valdes:
Apothekaren A. W. Koraen med 15 röster.
Herr Koraen afsade sig valet på honom, enligt
§.14, andragna skäl; hvilken afsägelse ej godkändes
af Stadsfullmäktige.

{§.20.}
Till vice ordförande i Fattigvårds styrelsen valdes:
Handlanden C. A. Lundberg med 11 röster.

{§.21.}
Till ledamöter i Helsovårds Nämnden valdes, medelst
öppen omröstning:

Apothekaren A W Koraen,
Telegrafkommissarien H. Åkerstein,
Fabriksidkaren Arvid Nilsson och
Handlanden O. F. Larsson.

{§.22.}
Till Suppleanter i Helsovårds Nämnden valdes:

Målaremästaren L. Stenquist med 18 röster,
Fältskärsmästaren C. G. Lundmark med 17 röster
Gevärsmeden And. Andersson med 15 röster
Handlanden Leonard Pettersson med 13 röster

{§.23.}
Till Ledamot i Hamndirektionen återvaldes:

Ingeniören Axel Karlsson.

{§.24.}
Till Befäl i Brandstyrkan valdes:

a.) Brandchef: Herr A. F. Dahlström (M. Edelstam 8/11 83.)
b.) vice brandchef: Herr Ad Falk
c.) Förste Wattenchef: Herr F. Grönberg
d.) Andre Wattenchef: E. A. Ehrlin (O. Aspelin vald 26/3 83.)
e.) Förste bergningschef: Herr Aug. Bohm.
f.) Andre bergningschef: Herr C. W. Dahlgren.

{§.25.}
Till Ledamöter i Komitén för Städernas Allmänna Brand-
stodsbolag valdes,

Arkitekten J. W. Kajerdt
Fabriksidkaren E. A. Naesman,
Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck,
Färgerifabrikören P. A. Hagström och
Ingeniören m. m. Theofr. Boberg.

{§.26.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 valdes:

Direktören m.m. Joh. Svengren
Ingeniören m.m. Theofr. Boberg
Fabriksidkaren E. A. Naesman
Stadskassören C. J. Jernbergh och
Ingeniören Knut Söderblom.

{§.27.}
Till Revisorer å den kommunala räkenskapen och
förvaltningen för år 1882 valdes:

Handlanden Oskar Wahlberg
Kollega Th. Engström
Handlanden F. O. Nilsson
Handlanden Olof Björk och
Fabriksidkaren Georg Hedlund

{§.28.}
Till Suppleanter åt Revisorerna å den kommunala
räkenskapen och förvaltningen för år 1882 valdes:

Disponenten O. Aspelin och
Handlanden Oskar Hagström.

{§.29.}
Till Revisor å Allmänna Läroverkets Byggnads-
kassa för år 1882 valdes:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt.

{§.30.}
Till Revisorer å härvarande Utskänkningsbolags
räkenskap och förvaltning för försäljningsåret
1881-1882 valdes.

Kollega Ad Falk och
Kollega Th. Engström.

{§.31.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruks statistiken
valdes:

Veterinären A. Lindnér och
Trädgårds arkitekten Emil Kihlström.

{§.32.}
Stadsfullmäktige beslutade att af utgifts- och
inkomststaten för år 1883 skulle tryckas erfor-
derligt antal exemplar till utdelning bland myn-
digheter och förvaltningar.

{§.33.}
Herrar E. A. Lundblad och A. W. Koraen
utsågos att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/E, A, Lundblad/
/A, W; Koraen/

1883 den 2 Januari å Rådhuset i Eskilstuna offent-
ligen uppläst; betyga

/C, G, Erikson/
/Gust; Bothén/

[MARG: {162}]
[MARG: 18]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107305.

Personrelationer