Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 28.
December 1871.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar P.A. Hagström, C.F. Sjöberg, L.F. Österwall,
C.A. Ström, Ax. Karlsson, F.R. Wuerster, F.A. Stenman.

Herrar L f Österwalls och F.A. Stenmans anmäldta
förfall godkändes icke, men väl de öfrigas.

{§.1.}
Herrar L.F. Österwall och F.A. Stenman plikta
hvardera 2 rd [riksdaler] för förfallolöst uteblifvande
denne dag.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Herr Callander erhöll tillstånd att klockan 11
få aflägsna sig från sammanträdet för att utföra
uppdrag vid Lasarettet; och Herr J Wedberg tilläts
att aflägsna sig från sammanträdet i och för
ränteuppbörd till Zetterbergska fonden, efter det
de mera vigtigare ärendena blifvit behandlade.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.3.}
Föredrogs de uppsatta Utgifts- och Inkomst-
förslagen för år 1872, jemte Berednings Utskottets
utlåtande deröfver, hvarefter följande beslut
fattades:

1:o Drätselkammarens Byggnads förslag godkändes.

2:o På derom gjord framställning om löneförbättring,
reglerades och bestämdes lönerne för de af Stads-
kassören C. Jernbergh innehafda tjenstebefattnin-
gar, att från den 1 januari 1872 utgå som följer:

för Stadskassören i och för Kronans uppbörd
för Drätselkammarens Räkenskapsförare
för Drätselkammarens Sekreterare - gemensamt Rd 1200:-
för Stadsfullmäktiges Sekreterare - Rd 500:-
för Fattigvårds Styrelsens Sekreterare - Rd 300:-

3:o Enär svårighet visat sig att få nödigt antal nattpolis-
män för den gamla aflöningen af 67 öre för hvarje
tjenstgöringsnatt; och då fråga uppstått om förändring
af ifrågavarande tjenstekår; beslöts först att
den nu skeende löneregleringen för nattpolismän-
nen endast skulle omfatta tiden från 1 Januari
till 1 Juli 1872, och vidare att aflöningen under
den tiden skulle utgå med 75 öre för hvarje tjenst-
göringsnatt.

4:o Som man förnummit att Eskilstuna Sparbanks
principaler uttryckt beredvillighet att af Sparbankens
medel lemna Staden ett räntefritt lån å 2000 rd
för anskaffning af sprutattiralj, beslöts att Stads-
fullmäktige skulle ingå till Sparbankens styrelse
med anhållan om ett sådant lån, då attiraljens
anskaffning varder beslutat.

5:o Förslagens öfriga delar antogos oförändrade
till följd hvaraf följande uttaxeringar beslutades:

a.) {Utskyld till Stadskassan} á 2,70 Rd Rmt [riksmynt] på
hvarje Bevillnings riksdaler;

b.) {Helsovårdsafgift till Sundhets Nämndens kassa:}
personliga afgifter á 20 öre för man och 10 öre för
quinna, som fyllt 18 år;

c.) {Utskyld för Fattigvårdens behof,} att jemväl
ingå till Stadskassan, derifrån Fattigvårds Styrelsen
eger att requirera erforderliga medel:
personliga afgifter á 50 öre för man och 25 öre för quinna,
som fyllt 18 år, samt dessutom uttaxering af
2 Rd 30 öre p:r bevillnings riksdaler.

Alla dessa utskylder uppföras på en och
samma debetsedel samt uppbäras och redovisas
af Drätselkammaren; dock att det må stå
de skattskyldige fritt att på de 2:ne första
af Drätselkammarens uppbördsstämmor inbetala,
antingen debetsedelns belopp i sin helhet på endera
stämman, eller ock afgiften till Stadskassan
och Helsovårds afgiften på en stämma samt Fat-
tigskatten på en annan stämma, efter fritt val,
hvarefter på den 3:dje uppbördsstämman skola
erläggas de dittills oguldna medlen.

6:o Genom votering med 14 röster mot 7 beslöts
att {Hundskatt} skulle år 1872 uppbäras med
3 rd för hvarje hund, samt tilldelas Stadens
Skarpskytteförening såsom understöd från Kommunen.

Minoriteten röstade för 5 rd hundskatt.
Herr Lindblad reserverade sig deremot att hundskatten
icke blifvit bestämd till 5 rd.

[ÄRENDEORD: Budget, Taxering, Skatt]
[MARG: 269.]

{§.4.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande,
beviljades Brandchefen A. Svahn en gratifi-
kation af 50 rd rmt för innevarande år.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG: 267.]

{§.5.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren invaldes:
Herr E.A. Naesman med 21 röster
Herr E.A. Lundblad med 21 röster
Herr J.P. Nordlund med 21 röster
Herr G. Nilson med 21 röster
Herr C.F. Lundström med 19 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: [270.] ]

{§.6.}
Till Ledamot i Fattigvårds Styrelsen för 8:de
distriktet invaldes Herr C.O. Thomson med 19 röster.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]
[MARG: 271]

{§.7.}
Till Suppleanter i Fattigvårds Styrelsen invaldes:
för 8:de distriktet, Herr Gustaf Landström med 9 röster
för 10:de distriktet, Herr P.G. Luthman med 12 röster.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]
[MARG: 271.]

{§.8.}
Till Ledamöter i Sundhets Nämnden invaldes:
för 2:dra distriktet, Herr John Holm med 11 röster
för 3:dje distriktet, Herr R. von Oelreich med 5 röster
för 4:de distriktet, Herr C.G. Lundmark med 18 röster
för 5:te distriktet, Herr C.J. Nyström med 18 röster
för 9:de distriktet, Herr Olof Björk med 15 röster
för 10:de distriktet, Herr Major von Post med 15 röster

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]
[MARG: 272.]

{§.9.}
Till Suppleanter i Sundhets Nämnden invaldes:
för 1:sta distriktet, färgaren Kumlin med 10 röster
för 2:dra distriktet, Herr Arvid Frössén med - 8 röster
för 3:dje distriktet, Herr C.R. Alexandersson med - 6 röster
för 4:de distriktet, Herr G.W. Stawelius med - 8 röster
för 5:te distriktet, Herr Gust. Eriksson med 7 röster
för 7:de distriktet, Herr C.A. Lundberg d.y med 14 röster

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]
[MARG: 272.]

{§.10.}
Till BrandKorpsen invaldes:
till Chef för Sprutan N:o 5; Skolläraren Carl Olsson
efter Herr C.F. Sjöberg, som afsagt sig befattningen;
till Rotmästare vid Sprutan N:o 5 Handl. John Holm efter
Herr J.W. Widberg, som är sjuklig;
till Strålförare vid Sprutan N:o 4: Filhuggaren J.E. Grandin
efter afl. fabrikören Norin;
till Brandrotemästare i 8:de qvarteret: Fabrikören Oscar
Svalling;
till Strålförare vid Sprutan N:o 1: Handl. Anton Ekström
efter Handl. A.F. Dahlström, hvilken nu afsade
sig befattningen.

[ÄRENDEORD: Brandpersonal]
[MARG: 273.]

{§.11.}
Till Revisorer å de Kommunala räkenska-
perna invaldes:
Herr A.F. Kohlström
Herr C.M. Loström
Herr W. Zetherström
samt till Revisors-Suppleant:
Herr E.A. Thunell.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§.12.}
Till Ledamöter i Komitén för brandförsäkring
å fast egendom, invaldes:
Herr Rådman C.G. Söderholm
Herr Rådman Johan Hedlund
Herr Fabrikör C.G. Granberg
Herr Fabrikör F. Bovin
Herr Fabrikör J.P. Nordlund

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

{§.13.}
Till Komiterade för fonden af den 16 April 1871,
enligt 5 §. i det för fonden fastställda
Reglementet, valdes:
Herr J. Svengren med 21 röster
Herr Th. Boberg med 20 röster
Herr J.C. Heljestrand med 13 röster
Herr P. Wahlström med 7 röster
Herr C. Jernbergh med 7 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.14.}
Herr C.J. Andberg valdes till Revisor
å härvarande Elementarläroverks Byggnadskas-
sas räkenskap för år 1871.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§.15.}
De under året för uteblifvande hos Stads-
fullmäktige upplupna plikter 22 rd leve-
rerades till Stadskassören, för att ingå
i Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.16.}
Åt nuvarande Ordföranden uppdrogs att
utfärda kallelse till första sammanträdet
å nästa år.

Samma dag uppläst och justeradt.
/C,E, Stenman/
/B.L. Hessle/

Protokollen för den 7 September, 12 Okto-
ber, 9 November, 14 och 28 December 1871.
äro, det sistnämnda å Gästgifverihotellet
och de andra å Rådhussalen, offentligen
upplästa, betygar
/C Jernbergh/

[MARG: 274.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107304.

Personrelationer