Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 28 Decem-
ber 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Karlsson, Ström, Wedberg med godkända
förfall och herr Th. Munktell utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Herr Th. Munktell uppfördes till 2 rd [riksdaler] plikt
för förfallolöst uteblifvande. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.2.}
Föredrogs Utgifts- och Inkomstförslaget för
år 1870, jemte Magistratens dertill gjorda tillägg
samt Berednings Utskottets deröfver afgifna
utlåtande, och i sammanhang dermed en fram-
ställning af Brand Chefen A. Svahn om löne-
tillökning; och godkändes dessa förslag
med följande undantag:

1:o {Att} Lönen till Brand Chefen skulle ökas
från 150 rd till 200 rd; och beviljades honom
jemväl en lönetillökning för innevarande år å 50 rd.

2:o {Att} i lönestaten för år 1870 uppfördes ett
arfvode af 400 rd till den af Magistraten
antagne restuppbördsmannen, med förbehåll
likväl, att denna lönestat ej må lägga hinder
i vägen för beloppets nedsättande ett annat år,
om förändrade förhållanden dertill föranleda;

3:o {Att} anslaget till folkskolorna, - i följe af
kyrkostämmas beslut om [100] rd gratifikation
till Skolläraren Carl Olsson samt 100 rd under-
stöd åt Monitricen Bergströmsson för genomgående
af Seminarie Kurs, - skulle ökas från
2220 rd till 2420 rd.

4:o {Att} vid Strandgatan på Norr skulle
anbringas 3:ne gatulyktor, deraf {en} vid
afvägen till Nybron samt {en} på ömse
sidor derom på midten mellan afvägen
och gatans ändpunkter, derför kostnaden
beräknats till 150 rd;

5:o {Att} kostnaden för grusning af allmänna gator
och vägar skulle hållas inom det af Drätsel-
kammaren föreslagna beloppet 300 rd; -

6:o {Att} förslagsbeloppet till oförutsedda
byggnadsbehof, i enlighet med Magistratens
och Berednings Utskottets åsigt, ökades från
700 till 1000 rd;

7:o {Att} de i Utgiftsstaten under rubriken "Diverse"
upptagna ändamålen skulle till ett annat år
mera specifiseras;

8:o och skulle jemväl, i enlighet med Drätsel-
kammarens förslag, Stadens nuvarande
Skuld till Nybrofonden, utgörande omkring 1000 rd,
i räkenskapen afskrifvas, sedan Staden numera
öfvertagit denna Bro till underhåll. -

Härefter beslutades:

1:o {Att} för Stadskassans behof skulle såsom
utskyld för år 1869 uttaxeras En rd 80 öre
på hvarje Bevillningsriksdaler, såsom
Berednings Utskottet föreslagit;

2:o {Att}, i enlighet med Fattigvårds Styrelsens förslag,
såsom fattigskatt för år 1869 skulle uttaxeras
dels {personliga afgifter}, à 50 öre för man och
25 öre för qvinna, dels {Tillskott} à 3 rd på
hvarje bevillningsriksdaler;

3:o {Att}, i likhet med föregående år, en helsovårds-
afgift till Sundhets Nämndens kassa skulle
uttaxeras med 20 öre för man - och 10 öre
för qvinna;

4:o {Att}, jemväl i likhet med föregående, hundskatt
skulle under nästa år uttaxeras med 5 rd
för hvarje hund i Staden, och att medlen
skulle tilldelas Stadens Skarpskytteförening
såsom understöd från Kommunen; hvarefter
genom votering med 15 röster mot 11 afgjordes
att Stadsfullmäktige vid detta anslag skulle
såsom vilkor föreskrifva, hvartill medlen
borde användas; - och bestämdes slutligen,
genom ytterligare votering med 19 röster mot 7,
att medlen skola användas både till inköp
af Remingtonsgevär och till Skjutpremier
samt ammunition. -

[ÄRENDEORD: Budget, Brandpersonal, Förvaltningspersonal,
Utbildningsfinansiering, Vägkostnad, Taxering, Skatt,
Föreningsliv]

[MARG: {N:o 183}]

{§.3.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
Utslag den 22 sistlidne November, hvarigenom
Enkan Charlotta Lindborg blifvit ålagdt från
Stadens Westermark borttaga en af henne
derstädes uppförd byggnad; hvarefter beslöts
att om stugan ej borttages före utgången
af nästa Maj månad, skall handräckning
derför begäras hos Kronobetjeningen.

[ÄRENDEORD: Rättslagstiftning]

{§.4.}
Till liquid godkändes en räkning å 16 rd 25 öre för
kostnader å afhysningsmålen mot Skiffer-
läggaren Johan Carlsson och Enkan Charlotta
Lindborg.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.5.}
Afslogs Skifferläggaren J. Carlssons framställning
om eftergift af 4 rd honom ålagd rät-
tegångskostnad i målet angående vräkning
af en hans byggnad på Westermarken.

[ÄRENDEORD: Rättsregler]

[MARG: {N:o 184.}]

{§.6.}
En af t.f. Bevaknings Befälhafvaren Gust.
Bothén gjord framställning om ersättning
för blifvande renhållning i Rådhusets
trappa och förstuga, remitterades för
beredning till Utskottet. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]

[MARG: {N:o 185}]

{§.7.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
en förnyad framställning af Räcksmeden
G. W. Lindgren att mot ett till 300 rd
förhöjdt årligt arrende få begagna
vattenkraften till den förra, nu nedbrända
Räckhammaren.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: {N:o 186.}]

{§.8.}
Till Utskottet remitterades för beredning en
framställning af t.f. Stads Waktmästaren Lund-
qvist, om en liten lönetillökning för året.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: {N:o 187.}]

{§.9.}
Upplästes ett från Magistraten ankommet
protokollsutdrag för den 15 sistlidne Oktober,
innehållande af Magistraten fattadt beslut
om sättet för nu ofarbara gatudelars för-
sättande i farbart skick. - Remitterades för
beredning till Utskottet, som egde att
inhemta Gatu Komiténs yttrande i ämnet. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: {N:o 188.}]

{§.10.}
Sedan Drätselkammaren anmält att Herrar
A. Norrman, Th. Boberg, J. P. Nordlund, Jean
Asplund och C. O. Öberg voro berättigade att
med detta års slut från Drätselkammaren
afgå; invaldes nu med slutna sedlar
till ledamöter i Drätselkammaren:

Herr Kassören G. Nilsson med 20 röster
Herr Fabrikören E. A. Naesman med 20 röster
Herr Kakelugnsmakaren J. P. Nordlund med 18 röster
Herr Källarmästaren E. A. Lundblad med 18 röster

samt Herr Th. Boberg, efter lottning med Herr
J. F. Ekström, med 8 röster;

Men sedan herr Boberg afsagt sig befattningen
att ånyo i Drätselkammaren inträda, samt
Stadsfullmäktige godkändt afsägelsen, blef
nytt val hållet, dervid till ledamot i
Drätselkammaren utsågs:

Skräddaren C. F. Lundström med 8 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 189.]

{§.11.}
Till Ledamot i Fattigvårds Styrelsens 10:de di-
strikt, efter till afgång berättigade Bryggaren
A. Sandberg, invaldes Gevärssmeden A. An-
dersson; och till ledamot i Fattigvårds-
Styrelsens 5:te distrikt, efter Herr M. Engqvist,
hvilken till borgenärer afträdt sin egendom, valdes
Fabrikören C. V. Forssbom, samt till Suppleant
i samma distrikt utsågs Kassören O. Svengren
efter Byggmästaren Jean Asplund, hvilken
anmälts komma att från Staden afflytta. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 190.]

{§.12.}
Till Ledamot i Sundhets Nämndens 2:dra
distrikt valdes nuvarande Suppleanten
herr E. A. Lundblad, och till Suppleant
utsågs istället Handlanden John Holm.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

{§.13.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning
Brand Chefen A. Svahns framställning om
ny plats för Stadens nya uppfordrings-
verk samt om val af befäl till detsam-
ma och om val af andra tjenstemän
i Brand Korpsen. - . -

[ÄRENDEORD: Brandutrustning, Brandpersonal]

[MARG: N:o 191.]

{§.14.}
Till Revisorer å de Kommunala Rä-
kenskaperna för år 1869, invaldes
med slutna sedlar:

Herr Ingeniören Axel Karlsson med 22 röster
Herr Kassören G. Nilsson med 9 röster
Herr Fil. Doktor C. C. Callander med 7 röster

och till Revisors Suppleant

herr Boktryckaren A. Flodman med 5 röster.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§.15.}
Med anledning af stadgandet i 56§. af
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Reglemente
för Städernes Allmänna Brandstodsbolag den
4 December 1868; företogs val af ledamöter
uti Brandstods Komitéen för denna Stad
under kommande året, till ett antal af
5 stycken, med slutna sedlar, och dervid
till Komitéledamöter utsågos:

Herr Rådmannen C. G. Söderholm med 22 röster
Herr Rådmannen J. Hedlund med 19 röster
Herr Kakelugnsmakaren J. P. Nordlund med 14 röster
Herr Fabrikören Joh. Walén med 10 röster
Herr Fabrikören C. G. Granberg med 9 röster.

[ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda]

{§.16.}
På förslag af Herr Ordföranden om förlängd
tjenstgöringstid för Stadsfullmäktiges
Berednings Utskott, beslöts att detta utskott
skulle nästa år tjenstgöra hela året och
såsom hittills bestå af 7 ledamöter. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.17.}
Herr Levin Hedlund väckte motion derom att
Stadsfullmäktiges Ordförande skulle vara
sjelfskrifven ledamot uti blifvande Berednings-
Utskott, hvilken motion afslogs
genom votering med 15 röster mot 11.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.18.}
Herr C. O. Öberg tillkännagaf att Stadsfull-
mäktigsledamoten herr Filosofie Doktor Theofron
Munktell med sista mantalsskrifningen skatt-
skrifvits i Klosters Socken, och hemställde
huruvida h:r D:r Munktell med anledning deraf
kunde vara Stadsfullmäktig. -

Stadsfullmäktige funno denna anmälan
icke böra föranleda till någon åtgärd, då
det icke är föreskrifvet att Stadsfullmäk-
tigsledamot skall vara i Staden man-
talsskrifven. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.19.}
Hos Stadsfullmäktige under året upplupna
plikter tillsammans Fjorton rd rmt [riksmynt] öfver-
lemnades till Stadskassören Jernbergh
för att i Stadskassan ingå. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

Samma dag uppläst och Justeradt

/C; G; Granberg/
/E A Naesman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107303.

Personrelationer