Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1866

Anmärkning

Protocoll fördt vid ordinarie sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 28 December 1866.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar W. Zetherström, C.L. Björk och Em.
Svalling, hvilka bötfälldes för förfallolöst ute-
blifvande till 2 Rd [Riksdaler] Rmt [Riksmynt] hvardera. -Böterne
erlades genast för de tvenne förstnämnda.

{§.1.}
Upplästes och godkändes protocollet för sammanträdet
den 14 dennes.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

{§.2.}
Godkändes de af Herrar P.C. Malm och L. Bergström
nu anmäldte förhindren för deras uteblifvande från
sammanträdet den 14 i denne månad.

[ÄRENDEORD:Förvaltningsregler]

{§.3.}
Föredrogs det af Magistraten afgifna utgifts- och in-
komstförslaget för år 1867, jemte Berednings Utskottets
deröfver afgifna utlåtande; och blefvo dessa förslag
godkända med följande undantag:

1:o Af Magistraten begärd lön af 150 Rd Rmt till en
Under-Executor afslogs på samma grund som förledet
år anfördes; hvaremot Stadsfullmäktige, för att
underlätta Magistratens bemödanden för executions-
verkets uppehållande, anslogo åt Stadsexecutorn dels
en gratifikation från Stadskassan af 50 Rd Rmt,
dels ock stämmoböterne på oguldna Stadsutskylderna,
jemte nu ytterligare beslutade stämmoböter på de
fattigvårdsutskylder, som icke inom den 1 October
betalas; ock bestämdes böterne å begge slagens
utskylder till fem procent å den debiterade summan
undantagandes utskylder understigande 1 Rd, hvarå
böter ej ega rum; skolande Executorn erhålla stämmo-
böterne ensam, utan delning till fattigvården.

2:o I byggnadsförslaget var uppförd en kostnad af
1000 Rd för iståndsättning af väg öfver Snickareängen,
der mudder nu finnes upplagd, samt 1000 Rd till
gatusänkning och stensättning omkring Elementarläroverket.
Stadsfullmäktige beslutade att sistnämnde arbete
skulle uppskjutas till ett annat år; och då någon
kostnad ej vore i förslaget beräknad för de reparationer
och förändringar, som måste ske i Elementarläro-
verksbyggnaden, anslogo Stadsfullmäktige före-
stående 2000 Rd Rmt till Skolhus reparationen:
första rummet, hvarefter det möjligen blifvande
överskottet finge användas till det ifrågasatta
vägarbetet å Snickareängen.

Härefter beslutades:

1:o att såsom {Stadsutskylder} för innevarande år skulle,
i enlighet med Berednings Utskottets förslag, uttaxeras
2 Rd 20 öre Rmt å hvarje Bevillningsriksdaler;

2:o att såsom {Helsovårdsafgift} skulle uttaxeras 20
öre för man och 10 öre för quinna, som fyllt 18 år;

3:o att såsom {Fattigvårdsutskylder} skulla uttaxeras
dels personlig afgift af 20 öre för man och 10 öre
för quinna, dels tillskott á Rd 80 öre å hvarje
Bevillningsriksdaler; och

4:o att {Hundskatt} äfven för det kommande året skall
erläggas med 5 Rd Rmt för hvarje hundkreatur ock
att medlen tilldelas härvarande frivilliga Skarp-
skytteförening såsom understöd från Kommunen.

[ÄRENDEORD: Budget]
[MARG N:o 312]

{§.4}
Föredrogs åter Herr C.L. Björks motion om till-
sättningen af tvenne Rådmän här i Staden, jemte Be-
rednings Utskottets deröfver afgifna utlåtande, hvar-
efter Stadsfullmäktige, med anledning af föreskriften
i Stadens Reglemente att Rådmän här skola finnas
till ett antal af sex, men endast fyra Rådmän för
närvarande finnas, beslutade att återbesätta de
lediga tvenne Rådmansplatserna genom val,
som företages på första sammanträde i näst-
kommande februari månad.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG N:o 311]

{§.5.}
Till Ledamöter i Stadens Drätselkammare
invaldes med slutna sedlar
Kamreraren C.A Ström
Handlanden C.J Andberg
Fabrikören Emil Svahnbäck och
Fabrikören J.A. Lafquist.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG N:o 313]

{§.6.}
Till Ledamöter i Fattigvårds Styrelsen invaldes med slutna
sedlar.
för 7:de distriktet,
ledamot: Herr Albin Hellstedt,
suppleant: Herr C.M. Fogelquist;
för 9:de distriktet,
ledamot: Herr Johan Wallén;
suppleant: Herr Carl Erik Ståhlberg.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]
[MARG N:o 314]

{§.7.}
Till Revisorer å de Kommunala förvaltningarne
för innevarande år utsågos:
Handlanden C.L. Björk,
Kamreraren A. Billjer,
Apothekaren B.L. Hessle,
och till Revisors-Suppleant:
Herr R. von Oelreich.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§.8.}
Till Sundhetsnämnden invaldes
för 1:sta distriktet,
ledamot: herr F.R. Wuerster,
Suppleant: herr J.P. Nordlund,
för 7:de distriktet
ledamot: Herr L.E. Åselius,
suppleant: Herr C.A. Lundberg d.y. ;
för 8:de distriktet,
ledamot: Herr Skomakaren Björlin;
suppleant: Herr Hj. Jerlin:
för 9:de distriktet,
ledamot: Herr S.F. Jernbergh,
suppleant: Herr Gustaf Henrik Lagerbäck;
för 10:de distriktet,
ledamt: Jerr Doctor Th. Munktell,
suppleant: Herr C.A. Ljunggren.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]
[MARG N:o {316}]

{§.9.}
Till Brandrotemästare utsågos:
för 4:de qvarteret,
Skräddaren C.F. Lundström, efter
Herr P. Lundquist som med döden afgått;
för 5:te qvarteret:
Herr C.J. Lamberg i stället för Herr
J. Thure Lönnquist, som anmälts vara sjuk,
för 7:de qvarteret:
Herr C.M. Fogelquist efter Herr D.
Möller, hvilken från qvarteret afflyttat.

BrandKorpsen bibehölls i öfrigt oförändrad; och
skulle för allmän upplysning, Rullan å Brandbefälet
införas 2:ne gånger om året i Stadens tidning, i
Januari och Juli, derom Brandchefen skulle draga
försorg.

[ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda]
[MARG N:o 315]

{§.10.}
Attesterades till liqvid från Stadskassan 4 Rd Rmt
till Målaren D.W. Åberg för 2:ne transparanter till
representationsfesten förlidet år.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.11.}
Som gaslednings införande i Gymnastikhuset blefve,
enligt nu inkommet kostnadsförslag, mycket dyr;
beslöts att gas ej skulle införas i samma hus, utan
uppdrogs åt Herrar Joh. Hedlund, Joh. Wallén, C.J.
Westerberg och C.O. Öberg att ordna lyshållningen i
Gymnastikhuset på sätt desse finna lämpligt.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[MARG N:o 300]

{§.12.}
I enlighet med Berednings Utskottets förslag hän-
skjöts frågan om Auktionsverket här i Staden
till en särskild Komité med uppdrag för denna, att,
med ledning af Auktionskammar reglementet från
andra städer, utarbeta förslag till ett dylikt för
Eskilstuna, och invaldes till ledamö-
ter i Kommitéen:
Herr Doctor P.C. Malm,
Herr C.L. Björk,
Herr C.A. Ström,
Herr C.F. Spangenberg och
Herr K. Tersmeden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG N:o {284}]

{§.13.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlå-
tande, bifölls Herr C.J. Westerbergs begäran
att få på egen bekostnad täcka den invid så
kallade Stampen varande wattenrännan med
plank samt disponera planen öfver samma
ränna, med vilkor, att Herr Westerberg sjelf
underhåller planen samt afstår platsen
i händelse Stadsfullmäktige ville densamma
till annat ändamål disponera, äfvensom ansvarar
för de skador, som å wattenrännan kunna uppstå genom tyngders
uppläggning deröfver.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG N:o 309]

{§.14.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande, i anledning af
Herr C.J. Westerbergs ansökning att få vidbygga det af
honom inköpta Wattenverket vid dammarne, kalladt
Stampen, med en byggnad af sten,sträckande sig från
det gamla Stampverkshuset till yttre långsidan af
Stadens angränsande Räckhammarsmedja, kallad
f.d. Piphammaren, för att derigenom få
tillfälle att utvidga den rörelse som Herr Wester-
berg i s.k. Stampen komme att bedrifva; och
sedan Herr Westerberg nu inlemnat en ytterligare
skrift i ämnet, samt visat med Magistratens Proto-
coll af den 15 Maj 1861, att Stadens innevånare
då förklarat sig icke hafva något att erinra dervid;
att Stampverket förändrades till ett verk för
smidesmanufactur, under vilkor likväl, att Staden
skulle ega rätt till inlösen af verket efter 27 år
derefter; äfvensom som Stadsfullmäktige inhemtat
af ett Magistratens Protocoll för den 13 Mars
1843, att dåvarande egarne till Stampen Rådman-
en P.S. [Carlbom] fått tillstånd, att med 2 1/2
alnar på bredden åt Dammen tillbygga Stamp-
huset, hvilken tillbyggnad skulle utgöras af
den nu invid huset liggande boden som sträcker
sig till en del framför gafveln å det Herr Henrik Thermaenius
tillhöriga sliphus
som funnes uppfördt nedanför f.d. Piphammaren;
bifölls Herr Westerbergs ansökning om tillbygg-
naden under samma vilkor, som ifråga om
förändringen [oläsligt] verket stadgats, eller
att Staden eger rätt till inlösen af verket efter
22 år, samt att, i händelse genom byggnaden
olägenhet medelst bakvatten skulle uppstå för
f.d. Piphammaren, erforderlig fördjupning i vatten-
draget, genom Herr Westerbergs försorg verk-
ställes, äfvensom att dager på annat sätt än genom fönster å
gafvelen beredes till Herr Thermenius ofvan nämnde sliphus
vid f.d. Piphammaren eftersom gafvelfönstren skulle
komma att förbyggas, så som Drätselkammaren erinrat;
på hvilka vilkor Herr Westerberg nu också ingick.

Emot beslutet att tillåta denna byggnad
reserverade sig Herrar C.O. Öberg, K. Tersmeden, J.C.
Heljestrand, Joh. Walén, And. Lindblad, L. Hedlund
och E.A. Naesman.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG N:o {308}]

{§.15.}
Som anmäldt blifvit att den s.k. Strömvallska
gården [oläsligt] finge af Staden inköpas för 5000 Rd, beslu-
tades [oläsligt] frågan om inköp af denna gård finge förfalla.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG N:o {181}]

{§.16.}
De Herr A.F. Dahlström den 7 Juni 1864,
för uteblifvande ådömta böter 2 Rd, erlades nu
af Stadswaktmästaren C.G. Norin.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.17.}
Från Rektor P. Axenborg skulle infordras yttrande
huruvida, genom anbringande af såkallade bespa-
ringsbrännare i Gatulyktorna, ljusstyrkan i dem
kunde ökas.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

{§.18.}
Stadens fordran af Räcksmeden J.W. Skog
utgörande enligt utslag 32 Rd 50 öre Rmt jemte ränta
ock 13 Rd 50 öre Rmt lagsökningskostnad, skulle få afskrifvas,
vid den upplysning man erhållit derom att Skog
saknade tillgångar.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.19.}
Godkändes till liqvid från Stadskassan 6 Rd 97 öre
och 2 Rd 67 öre för postporton m.m. till Herr
C.J. Westerberg, för nya brobyggnaden och ett nytt
wattenverk vid Carl Gustafs Stad, enligt 2:ne räkningar.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.20}
Såvida extra ärenden ej dertill föranleda, skulle något
sammanträde med Stadsfullmäktige icke hållas förrän
thorsdagen den 7 instundande Februari.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

Uppläst och justeradt:

/A, Billjer,/
/Knut Tersmeden./
/E A Naesman/

År 1867 den 14 februari åro förestående
Protocoller för den 14 och 28 December
1866 på Rådhussalen offentligen upplästa,
betyga:

/A, Billjer,/
/C;Ge; Norin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 28 december 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107302.

Personrelationer