Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1881

Anmärkning

{1881. den 27 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr P. A. Hagström
Herr C. A. Lundberg med godkända förfall.

Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.
Herr E. A. Lundblad, frånvarande såsom rest till riksdagen.

{§.1.}
Till Revisorer å Ekilstuna Utskänkningsbolags räken-
skap och förvaltning för sistförflutna år valdes
Läroverkskollegerna Th. Engström och A. Falk.

{§.2.}
Efter föredragning af Utskottets förslag å ledamot
i Wattenledningskomitén efter Herr Provinsialläkaren
V. Mossberg, valdes dertill Fabriksidkaren Arvid
Nilsson.

[MARG: 10.]

{§.3.}
Rådmannen C. G. Granberg erhöll uppdrag att sam-
mankalla Wattenledningskomitén för val af Ordfö-
rande inom densamma, sedan förre Ordföranden från
Komitén afgått.

{§.4.}
I det vid sammanträdet den 13 i denne månad
först behandlade ärendet, angående förflyttning af
Stadsnotarieexpeditionen i stadens hus vid Rinmans-
torg från nedra botten till andra våningen då tillfälle dertill kunde blifva,
för ut-
vidgning af postkontorslokalen, såvida Postverket
ville i hyra för förut begagnade två rum, jemte Stads-
notariens nuvarande, betala 400 kronor om året,
hade Utskottet sig utlåtit samt på de af motionä-
ren och Drätselkammaren förut i ämnet anförda
grunder tillstyrkt bifall till sagda förslag, hvilket
härleddes af en framställning af t.f. Postmästaren;
dock föresloge Utskottet att med bifallet må
fästas följande vilkor:

a.) att postlokalen förhyres för Kongl. Post-
verkets räkning;

b.) att kontraktet derom ställes på minst 5 års
hyrestid.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med Utskot-
tets utlåtande.

[MARG: 14.]

{§.5.}
Det beslöts att hvardera af stadens Bevillningsbered-
ningar för året skulle bestå af tre ledamöter
och två suppleanter, hvarefter med slutna sedlar
valdes:

a.) till Ledamöter:

för första distriktet, bestående af stadsdelarne Söder och Norr:

Färgaren P. A. Hagström med 17 röster
Handlanden O. F. Larsson med 16 röster
Handlanden Emil Andersson med 11 röster; denne
sistnämnde efter lottning med Fabrikör J. P. Nordlund;

för Andra distriktet, bestående af Wester:

Handlanden C. A. Lundberg d.y. med 14 röster
Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck med 11 röster
Handlanden A. Hellstedt med 10 röster, denne
sistnämnde efter lottning med Fabriksidkarne E. A.
Naesman och Arvid Nilsson.

b.) till Suppleanter:

för första distriktet:

Fabrikör J. P. Nordlund med 20 röster
Handlanden A. F. Dahlström med 14 röster;

för andra distriktet:

Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 14 röster,
f.d. Fahnjunkaren P. Fried med 13 röster.

{§.6.}
Upplästes en skrifvelse för Utskänkningsbolagets
direktion af den 5 i denne månad, hvarmed följde
ett jemväl nu föredraget utdrag af ett Bolagets
protokoll för den 20 April 1876, innehållande beslut
att bolagets egande och blifvande disponibla
medel skulle afsättas till fond för en vattenledning
i staden med undantag af den del, som erfordrades
för nödigt driftkapital, samt att Wattenlednings-
fonden skulle af Bolgets direktion förvaltas in-
tilldess använding deraf förekomme, äfvensom
att de medel, som undantages till driftkapital åt
bolaget jemväl skulle wattenledningsfonden tilläggas
så snart behofvet af ett sådant undantag upphört;
och bifogades dessutom en den 5 i denne månad
af bolagsdirektionen afgifven förteckning å Watten-
ledningsfondens tillgångar den 30 Sept. 1880.

Lades tillsvidare till handlingarne.

[MARG: 196/1819.]

{§.7.}
Efter inhemtande af Magistratens åtgärd att föreslå
t.f. Borgmästaren, Stadsnotarien och vice Häradshöf-
dingen Olof Sixten Alm till vikarius för Herr Borg-
mästaren S. A. Hallström under den fortsatta tjenst-
ledighet på ett år, räknadt från den 8 instundande
Mars, denne ämnade söka, förklarade Stadsfull-
mäktige sig icke hafva något att erinra mot vice
Häradshöfdingen Alms lämplighet såsom vikarierande
Borgmästare. -

{§.8.}
Herr F. A. Stenman fäldes att plikta 2 Kronor för
hans uteblifvande denne dag.

{§.9.}
Med Magistratens förord hade till Stadsfull-
mäktige ankommit en framställning af Herr
Rektorn vid härvarande Allmänna läroverk Gustaf
Elmqvist, att hans hyresersättning må ökas från
nu utgående 600 kronor till 700 kronor, eller
ock att han må bekomma embetsgård.

Sedan herr Th. Engström ingifvit en uppsatts,
angående hyresbelopp till rektor vid alla fem-
klassiga läroverk, remitterades ärendet, för be-
redning, till Drätselkammaren, hvilket beslut
fattades med 16 röster, mot 10 röster, som afgåfvos
för remiss till Utskottet.

Herr A. Falk anförde reservation, för så vidt
beslutet kunde anses innefatta ett förbigående
af Utskottet. - Herrar Andberg och Åkerstein instämde.

[MARG: 15.]

{§.10.}
I fråga om Herr Hellstedts uteblifvande från
förra sammanträdet, förklarade nu denne att
han ej erhållit del af kallelsen till sammanträdet
och att han äfven varit från staden bortrest då
sammanträdet egde rum, utan att han dock ansåg
sig skyldig att uppgifva målet för denna resa

Herr Hellstedt befriades från plikt på grund deraf
att han varit från staden bortrest. -

{§.11.}
Stadsfullmäktige erhöllo del af protokoll för
den 21 Februari 1880, hållet hos Komitén för 16:de
Aprilfonden, angående fördelning af stipendiimedel
från samma fond.

Samma dag uppläst och justerade

/Theofr Munktell jr/
/Er; Gotth; Åbergh./
/H. Åkerstein./

[MARG: 25. 1881 den 14 Mars å Rådhuset offentligen uppläst betygar

/Axel Lindberg/
/Fr; L; Kinnander/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107295.

Personrelationer