Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1869

Anmärkning

Protokoll fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 27
Januari 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Wedberg, Lundblad och Andberg, hvaraf
de 2:ne förstnämnda hade godkända förfall.

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr P. Wahlström
med 19 röster till Ordförande hos Stadsfullmäk-
tige för innevarande år.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
På enahanda sätt och med 20 röster utsågs Herr
J. Wedberg till vice Ordförande.

Herr Wahlström reserverade sig mot detta
val, emedan det vore olämpligt att Herr Wedberg
såsom en längre tid bortovarande på Riksdagen
valdes till vice Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Herr C.J. Andberg, hvilken ej hade anmält för-
fall för sitt uteblifvande denne dag, bötfälldes
till 2 Rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.4.}
Med slutna sedlar valdes följande af Stadsfull-
mäktige till ledamöter uti Berednings Utskottets
för innevarande år, neml.

Herr C.G. Granberg med 23 röster
Herr C.A. Ström med 20 röster
Herr P. Wahlström med 16 röster
Herr Th. Munktell med 14 röster
Herr J.C. Heljestrand med 13 röster
Herr A. Lindblad med 13 röster
Herr Axel Karlsson med 12 röster

och valde desse sig emellan Herr P. Wahlström till ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.5.}
Uti Bevillnings Beredningarne i Staden för inne-
varande år valdes med slutna sedlar:

1:o {Inom första distriktet, omfattande Stadsdelarne
Söder och Norr:}

a.) till Ledamöter:
Herr Fabrikören C.F. Sjöberg med 15 röster,
Herr Rådmannen L.P. Malm med 12 röster
Herr Fabrikören A. Lindblad med 12 röster

b.) till Suppleanter:
Herr Fabrikören J.P. Nordlund med 12 röster
Herr Apothekaren B.L. Hessle med 7 röster

2:o {Inom andra distriktet, omfattande Stadsdelen
Wester:}
a.) till Ledamöter:
Herr Fabrikör joh. Walén med 14 röster
Herr Fabrikör E.A. Naesman med 13 röster
Herr Rådmannen Joh Hedlund med 12 röster

b.) till Suppleanter:
Herr Fabrikören C.G. Granberg med 18 röster
Herr Handlanden Albin Hellstedt med 9 röster.

[ÄRENDEORD: Taxering]

{§.6.}
Efter föredragning af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
remiss den 14 i denne månad å handlingarne, angå-
ende af åtskilliga vägbyggnads skyldige inom Öster
och Wester Rekarne Härader väckt [förslag] om förläggande på
vissa vilkor af landsvägsbron vid Tunafors, för-
klarade Stadsfullmäktige sig anse nödigt, att komi-
terade utsågos från Eskilstuna Stad, att uti
frågans behandling med öfrige af Häradsboerne
utsedde Komitérade deltaga; och utsågos
derefter till sådana Komitérade Herrar Hand-
landen P. Wahlström, Kopparslagaren A. Norrman
och Stadskassören C. Jernbergh.

[ÄRENDEORD: Broförtroendevalda]

{§.7.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
förnyade utlåtande, rörande Herr Axel
Karlssons framställning, angående af Drät-
selkammaren vidtagen gatusänkning utan
anmälan till GatuKomitén, beslöts att
ifrågavarande framställning ej skulle till
vidare åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 179.]

{§.8.}
Afslogs arrendatorn Jonas Lindströms ansökning
att få arrendera Kreaturs bete på Wester-
marken.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]
[MARG: N:o 192.]

{§.9.}
Med godkännande af Berednings Utskottets ut-
låtande beslöts att från Staden skulle till
Cellfängelset betalas 2 rd om året för ren-
göring af förstugor och trappor i Rådhuset,
med vilkor, att sådan rengöring verkställes
minst en gång i månaden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG: {N:o 185.}]

{§.10.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslöts
att Stads Vaktmästaren P.E.V. Lundquists ansökning
om lönetillökning för år 1869 skulle lemnas
utan afseende.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: N:o 187.]

{§.11.}
Uträkningen å Stadens Båtsmans vakans afgift
för år 1869 upplästes; och skulle Stadsfull-
mäktige med densamma åtnöjas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad, Militärpersonal]

{§.12.}
Fråga om afskrifning i Stadens räkenskaper
af utskylder, hvilka för fattigdom ej kunnat
uttagas, remitterades för beredning till
Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]

{§.13.}
Herr A. Karlsson beviljades begärd per-
mission.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

{§.14.}
Föredrogs en framställning från Drätselkammaren
att brandförsäkringar å Rådhuset och Cellfängel-
set förändras sålunda, att den endast komme
att omfatta Stadens verkliga tillhörighet
i huset, nemligen Rådhus Salen, Förmaket,
Arkifrummet och Stora Trappan.

Med bifall härtill uppdrogs åt Drätsel-
kammaren att denna brandförsäkringsfråga
ordna.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

{§.15.}
En ansökning af 7 stycken nattpolismän, om
löneförhöjning från 50 till 75 öre för hvarje
tjenstgöringsnatt, hvilken Drätselkammaren
med sitt afstyrkande öfverlemnat till Stads-
fullmäktige, blef afslagen.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG: N:o 193.]

{§.16.}
Herr Th. Munktell väckte muntligen motion
derom att Stadsfullmäktige måtte hos General
PostStyrelsen göra framställning om förändrade
postgångar, i enlighet med ett förslag som varit
synligt i Eskilstuna Tidning.

Frågan remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Postfråga]

{§.17.}
På förslag af Herr C.O. Öberg, beslöts att requi-
sition skulle afgå på biträde af en
Statens Agronom, helst Herr Ingeniören Kempff,
så tidigt på sommaren som möjligt, för upp-
görande af plan och lemnande af råd i
fråga om grunddikning här i Staden, sedan
det nu blifvit upplyst att Utskänknings-
Bolaget till detta ändamål anslagit 5000 rd;
och skulle requisitionen omfatta 3 dagar.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

Justeras

/L;F; Österwall/
/F.R. Wuerster/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107294.

Personrelationer