Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1876

Anmärkning

{1876 den 27 Januari}

Protokoll, fördt hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna följande dagar år 1876.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undan-
tag af Herrar Doktor Teofr. Munktell och Handl.
F.R. Wuerster. Den förstnämndes anmäldta förfall
godkändes, men icke den sednares.

{§.1.}
Till Ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande
år valdes Herr Fil. D:r Theofron Munktell med
26 Röster.


{§.2.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för
detta år valdes Herr Handlanden och Riddaren
Joh. Svengren med 14 röster.


{§.3.}
Herr F.R. Wuerster pliktfälldes för ute-
blifvandet denne dag 2 kronor, hvilket beslut
fattades vid votering 22 röster mot 6 röster.


{§.4.}
Då nu val skulle försiggå till Berednings-
utskott för detta år bestämdes först att anta-
let ledamöter deri skulle vara 7 såsom tillförene,
hvarefter till ledamöter valdes:

Ordföranden hos Stadsfullmäktige med 28 röster
Herr C.E. Stenman med 20 röster
Herr E.A. Lundblad med 19 röster
Herr J.C. Heljestrand med 19 röster
Herr C.A. Ström med 16 röster
Herr Joh. Walén med 15 röster
Herr E.A. Naesman med 12 röster


{§.5.}
Sedan Stadsfullmäktige bestämt att årets Bevill-
ningsberedningar skola bestå hvardera
af 3 ledamöter, valdes till ledamöter i
desamma:

1:o {för första distriktet, bestående af stadsde-
larne Söder och Norr:}

Herr A.F. Dahlström med 18 röster
Herr Sv. Palmgren med 16 röster
Herr And. Lindblad med 9 röster

2:o {för andra distriktet, bestående af Wester:}

Herr E.A. Neasman med 11 röster
Herr Joh. Walén med 10 röster
HerrRådman Joh. Hedlund med 8 röster

och sedan Stadsfullmäktige vidare bestämt anta-
let Suppleanter till tvenne i hvardera
distriktet, utsågos dertill:

1:o {för första distriktet:}

Herr C.M. Loström med 9 röster
Herr E.A. Lundblad med 8 röster, efter lottning
med Herr J.P. Nordlund;

2:o {för andra distriktet:}

Herr G.E. Svahnbäck med 8 röster
Herr C.A. Lundberg med 7 röster


{§.6.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 26
sistlidne November, angående upplåtelse till Eskils-
tuna Stad af den jordrymd från Eskilstuna
Kungsladugård, som ligger mellan Stadsträdgården
och Barnhemsgården.

Öfverlemnades till Drätselkammaren med
uppdrag, att den ifrågavarande marken till
stadens planteringar omhändertaga, sedan erfor-
derlig del deraf blifvit afsöndrad till Barn-
hemstomten för dess reglering.


{§.7.}
Kommunal Nämnden i Fors' Socken hade hos
Länstyrelsen begärt åläggande för Eskilstuna
Stad att betala 465 kronor med ränta såsom
fattigskatt för 93 matlag å Westermarken för
år 1874 deröfver Stadsfullmäktiges förkla-
ring infordrats.

Efter föredragning af handlingarne i må-
let jemte ett af stadens fattigvårdsstyrelse af-
gifvet yttrande, innehållande att denna hade
erbjudit Fors' socken 390 kronor såsom fattigskatt
för 78 matlag å Westermarken, hvilket likväl ej
emottagits, samt att Fattigvårdsstyrelsen ej kunde
tillstyrka högre betalning emedan flera än 78 mat-
lag ej år 1874 funnits å Westermarken, beslutade
Stadsfullmäktige i saken den förklaring att
Eskilstuna Stad vore villig att betala den redan
tillbjudna summan 390 kr., men bestrede återsto-
den, - med åberopande af Fattigvårdsstyrelsens
afgifna yttrande, hvilket skulle förklaringen
biläggas.


{§.8.}
Såsom infordrad förklaring öfver Fors Kommu-
nal Nämnds hos Länstyrelsen gjorda ansökning
om Eskilstuna stads förpligtande att utgifva 10 kro-
nor i fattigskatt för hvarje matlag å stadens inom
Fors socken belägna utmark Westermarken, skulle
anföras att Eskilstuna stad, enligt till Kom-
munal Nämnden den 28 December 1875 aflåten
skrifvelse, öfvertagit fattigvården åt de personer,
hvilka hafva eller kommo att hafva hemorts-
rätt å Westermarken från den 1 Januari 1876,
på sätt 34 § i Kongl. Förordningen den 9 Juni
1871 förmår; vid hvilket förhållande den före-
liggande ansökningen torde anses icke till nå-
gon åtgärd föranleda.


{§.9.}
Stadsfullmäktige godkände utbetalning af 316.
kronor 57 öre från Stadskassan såsom Båtsmans-
vakansafgift för Eskilstuna stad år 1875.


{§.10.}
Öfver vice Ordförandens motion om bekostandet
af belysning i Postkontorets förstuga hade
Drätselkammaren sig utlåtit och dervid-
i afseende dertill att stor nytta bereddes all-
mänheten med förslagets genomförande, samt
Postmästaren, hvilken ej ansåges vara skyldig
att sjelf ombesörja och bekosta belysning uti ifrå-
gvarande förstuga, förklarat sig dertill villig
mot ersättning af 10 kronor för året, som ej an-
såges vara för dyrt- hemställt, att Stads-
fullmäktige måtte bevilja detta anslag, att
utgå af de för oförutsedda behof i årets stat
upptagna medlen.

Det yrkades både bifall till utlåtandet
och afslag å motionen, och genom votering blef
motionen afslagen med 16 röster mot 12 röster,
hvilka sednare vore för bifall.

[MARG: 168.]


{§.11.}
Uti skrifvelse af förlidne gårdag tillkännagaf
Drätselkammaren att vid då hållen auktion
för utarrendering af Stångjernshammarevatten-
fallet på femtio år, enligt Stadsfullmäktiges
beslut den 5 sistlidne November, hade ej något
anbud derå erhållits,erhuru auktionskungö-
relsen varit publicerad i Stadens begge tidnin-
gar, i Aftonbladet, i Nya Dagligt Allehanda,
samt i Sydsvenska dagbladet, flere gånger i hvardera.

I sammanhang härmed föredrogs en af
Herr Gust. Nilson nu ingifven motion om ifrå-
gavarande vattenkrafts användande sålunda, att
Staden måtte uppföra ett verk för uthyring;
och denna motion remitterades, för beredning,
till Drätselkammaren.

[MARG: 128.]


{§.12.}
Från Beredningsutskottet infordrades yttrande
öfver en af Under Exekutorn å 1874 års Kom-
munalutskylder afgifven afkortningslängd å
summan 893 kr. 53 öre


{§.13.}
Komiterade för Gångspångsbyggnad öfver
ån för Utskänkningsbolgets anslag företedde
infordrade ritningar och förslag till samma
spång med tillstyrkan att Stadsfullmäktige
måtte antaga det förslag , som inkommit
från Hellefors Bruk.

Handlingarne remitterades till Drät-
selkammaren med infordrande af dess
utlåtande.

[MARG: {114}]

Samma dag uppläst och justeradt:

/Joh. Svengren/
/E,A, Lundblad/
/Gustaf Björkman/

1876 den 8 Maj å Rådhussalen offent-
ligen uppläst, betyga

/J,P, Nordlund/
/EA Naesman/
/C;A; Åkerstein/

[MARG: 182]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 januari 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107292.

Personrelationer