Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 27 December
1867.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar C.A. Ström, F.R. Wuerster, C.J. Wester-
berg, Axel Karlsson, Th. Munktell och F.A. Stenman.

Herr Westerberg skulle vid nästa sammanträde
affordras förklaring öfver uteblifvandet.
Herrar Munktell och Stenman pliktfälldes
till 2 Rd [riksdaler] böter hvardera för uteblifvandet.
De öfrigas anmäldta förfall godkändes.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.1.}
Föredrogs Revisorernes berättelse öfver granskningen
af Stadens räkenskaper för år 1866, jemte
afgifna förklaringar, i anledning hvaraf nu
beslöts:

1:o att räkningar hädanefter uppläggas för
Spannmålsfonden, Theaterkassan och blifvande
Sjukhusets fond, hvilka kassor förvaltas
omedelbart af Drätselkammaren;

2:o att Stadsbyggmästaren Lars Jonsson skulle till
Stadskassan ersätta af honom för mycket
utanordnade 5 Rd 30 öre Rmt [riksmynt];

3:o att Stadens fräkenbottnar skulle af Drätsel-
kammaren bortarrenderas på 5 år, med vilkor
att afdrag å arrendet erhålles om fräkenskörden
förstöres genom muddring;

4:o att Oxbackslogarne skulle nummereras till kontroll
i framtiden för afgifterna.

5:o att Herr W.A.Öhman skulle anmanas
att anskaffa ny borgen för Flackersta-ar-
rendet efter Herrar S. Palmgren och C.G.
Wetterholm, hvilka numera ej ansågos an-
tagliga, vid äfventyr att Flackersta utarren-
deras till annan person på Herr Öhmans
risk för skillnaden i arrendet;

6:o att Herr S. Palmgren skulle anmanas
anskaffa ny borgen för sin arrendelott
N:o 6 på Norr efter Herr C.G. Wetterholm,
hvilken ej mera var antaglig såsom borgesman;

7:o att frågan om ny borgen för gästgifveriar-
rendet skulle tillsvidare bero; och

8:o att Fattigvårdsföreståndaren Lundgren skulle
till fattigkassan ersätta 39 öre.

Öfrige anmärkningspunkter föranledde
ej till någon åtgärd; och lemnades därefter
Drätselkammaren, Fattigvårdsstyrelsen och Sund-
hetsnämnden decharge för år 1866.

Men då någon räkenskap för Hamnkassan
ej blifvit aflemnad till Revisorerne, skulle Hamn-
Direktionen erinras att med första aflemna
densamma, till granskning af de revisorer, som
för år 1866 blifvit utsedde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevision]
[MARG: N:o {53.}]

{§.2.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets utlå-
tande, gjordes det tillägg till beslutet i Lazaretts-
frågan, enligt protocollet för den 5 dennes, §.6, att
Staden skulle fortfarande erbjuda 15000 Rd Rmt
till bidrag för ett Läns Lazarett här i Staden.

Herrar Wedberg, Nordlund, Andberg, Naesman
och Öberg reserverade sig emot detta beslut och an-
sågo att frågan om beloppet af Stadens bidrag borde hållas
öppen till dess saken blefve ytterligare utredd.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering]
[MARG: {N:o 43}]

{§.3.}
Föredrogs det af Magistraten aflemnade utgifts-
och inkomstförslaget för år 1868, jemte Drätsel-
kammarens byggnadsförslag samt Berednings-
Utskottets betänkande, enligt hvilket förslagen
lemnats utan anmärkning.

Dessa förslag godkändes, med bestämmande,
att hvad Drätselkammaren föreslagit till arbete
åt dem, som eljest sakna arbetsförtjenst, utgö-
rande 1350 Rd Rmt, skulle användas på
följande sätt:
Till stenhuggningsarbete - Rd 1000:-
Till grunddikning från Folkskoletomten till ån - Rd 350:-
Härefter beslöts:

1:o att såsom Kommunalskatt skulle för år 1867
uttaxeras: å hvarje bevillnings riksdaler
1 Rd 50 öre Rmt;

2:o att såsom Helsovårdsafgift uttaxeras 20 öre
för man och 10 öre för quinna, som fyllt 18 år;

3:o att såsom Fattigvårds afgift skulle uttaxeras:
a.) personlig afgift, á 25 öre för männen och 10 öre
för quinnor;
b.) tillskott: á 2 Rd 10 öre å hvarje bevillnings-
riksdaler;

4:o att Hundskatt skulle uttaxeras med 5 Rd, för hvarje
hundkreatur och att medlen tilldelas härvarande
frivilliga Skarpskytteförening såsom understöd från
Kommunen.

[ÄRENDEORD: Budget, Skatt, Taxering]
[MARG: {N:o 54.}]

{§.4.}
Konungens Befallningshafvandes Cirkulär af
den 25 sistlidne November skulle besvaras
på det sätt, att dels Stadsfullmäktige
anslagit 1350 Rd dels Utskänknings-
Bolaget anvisat 1500 Rd till arbete
åt personer som eljest sakna arbetsförtjenst,
dels ock att Fattigvårds Styrelsen anslagit 1000 Rd till be-
redande af arbete åt fattiga quinnor.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]
[MARG: N:o {55.}]

{§.5.}
Upplästes en från Kongl. Justitie Departe-
mentet till Konungens Befallningshafvande
i Nyköping aflåten skrifvelse den 29 sistl.
October angående vissa områdens läggande
till Stadens jurisdiction.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.6.}
Till Revisorer å Stadens Räkenskaper för år 1867
utsågos:
Handlanden C.A. Klein
Handlanden Rob. von Oelreich
Apothekarne B.L. Hessle
och till Suppleant
Skolläraren Herr Axel Karlsson.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsrevisor]

{§.7.}
Till God man för tillsyn å förmynderskap
här i Staden efter bortflyttade Boktryckaren
Knut Tersmeden invaldes Handlanden Per
Wahlström.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 55.]

{§.8.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren invaldes:
Herr Byggmästaren Jean Asplund med 23 röster
Herr Kopparslagaren Alfred Norrman med 20 röster
Herr Kakelugnsmakaren J.O. Nordlund med 18 röster
Herr Ingeniören Theofr. Boberg med 18 röster
Herr Fabrikören Carl Oskar Öberg med 15 röster

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]
[MARG: N:o 56.]

{§.9.}
Till Ledamöter i Fattigvårdstyrelsen invaldes:

i 6:te distriktet: Ledamot, Herr Levin Hedlund med 11 röster
Suppleant, Herr Frans Aug. Stenman med 11 röster

i 8:de distriktet: Ledamot, Herr J.C. Heljestrand med 15 röster
Suppleant, Herr J.A. Lafquist med 10 röster

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]
[MARG: N:o 57.]

{§.10.}
Till Ledamöter i Sundhets Nämnden invaldes:

i 2:dra distriktet, till Suppleant efter bortflyttade Handl.
C.G. Berggren: Handlanden C.A. Klein;

i 4:de distriktet, till Ledamot efter bortflyttade Boktryckaren
Knut Tersmeden: Fältskärsmästaren C.G.Lundmark;

i 6:te distriktet, till Ledamot efter Slagtaren S. Andersson, hvilken
afträdt egendomen till konkurs: Herr E.A. Naesman;

i 8:de distriktet, till Suppleant efter Handl. H. Jerlin, hvilken
skall flytta från orten: Handlanden Gust. Landström;

i 9:de distriktet, till Suppleant efter Herr G.H. Lagerbäck, hvil-
ken flyttat från distriktet; Herr C.M.Fogelquist

i 10:de distriktet, till Suppleant efter Handl. C.A.Ljunggren, hvilken
gjort konkurs: Fabrikören C.M. Loström.

[ÄRENDEORD: Hälsovårdsförtroendevalda]
[MARG: N:o {58.}]

{§.11.}
Till Brandrotemästare i 2:dra qvarteret efter
bortflyttade Handl. C.G. Berggren in-
valdes winhandlanden E.A. Lundblad.

[ÄRENDEORD: Brandväsendeförtroendevalda]
[MARG: N:o 59.]

{§.12.}
Sedan Drätselkammaren avstyrkt bifall till Herrar
A.J. Hultmans, E.A. Naesmans och Jean
Asplunds arrende anbud å vattenfallet till
den nedbrunna Räckhammaren, emedan Drät-
selkammaren funnit de erbjudna arrendena
för låga, blef nu beslutadt:

{att} wattenfallet skulle genom auktion af
Drätselkammaren utbjudas på arrende i 30 år;

{att} till vattenfallet skall åtfölja bygnads-
plats, som före auktionen af Drätselkammaren
närmare bestämmes;

{att} inga andra vilkor i fråga om vattenverket
skulle stadgas, än att detsamma användes
för smidesmanufakturens behof, och att huset
icke bygges så, att eldfara uppstår för
Stadens angränsande verk. Samt att rättigheten till drift-
vatten blir lika som till den förra Räckhammaren på platsen;

{att} Staden har rättighet att efter värdering
af fem Gode män vid arrendetidens slut
inlösa vattenverkshuset, men ej skyldighet
till denna inlösen; och

{att} anbuden skulle pröfvas af Stadsfullmäk-
tige.

Drätselkammaren skulle anmodas utlysa auk-
tionen att försiggå en Onsdag näst före den första
Thorsdagen i någon månad, då Stadsfullmäk-
tige skulle sammanträda för anbudets pröfning.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Markförvaltning]
[MARG: N:o 44. 48.]

{§.13.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
i saken afgifna betänkande, bifölls ett anslag
af 15 Rd Rmt för år 1868 att utgå
från Stadskassan till den som uppdrager
och sköter uret å Elementar läroverkshuset.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]
[MARG: N:o 49.]

{§.14.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
bifölls Herr C.J. Andbergs motion om anbrin-
gande af 3:ne nya duc dálber i öfre
ån på norra sidan, 2 nedanför och 1 ofvanför Nybron på
Hamnkassans bekostnad.

[ÄRENDEORD: Hamnfråga]
[MARG: N:o {50.}]

{§.15.}
På ett af Herr Majoren C. Adelsköld till
Stadsfullmäktige ankommet bref, hvari
han erbjuder sig att uppgöra förslag till
en brobyggnad härstädes, öfverlemnades
åt Herr Ordföranden att afgifva det svar
att på många år någon brobyggnad här
ej förestode, så att förslag dertill nu ej erfor-
drades.

[ÄRENDEORD: Brofråga]
[MARG: N:o 60.]

{§.16.}
Till Poliskammaren remitterades, för beredning,
en af Herr C.O. Öberg nu ingifven motion
om Snöfogdars tillsättande här i Staden för
tillsyn å Stadens gator under vintertiden.

[ÄRENDEORD: Vägförtroendevalda]
[MARG: {N:o 61.}]

{§.17.}
På Landshöfdinge Embetets Kungörelser skulle prenu-
mereras för nästa år till Ordförandens hos
Stadsfullmäktige behof.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.18.}
Bifölls Herr Johan Waléns såsom Ordförande
i Fattigvårds Styrelsen gjorda begäran att för
fattigvårdens räkning få upptaga ett lån
på 2000 Rd.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

{§.19.}
Motionerade Herr Jac. Wedberg att, då det
af Utskänknings Bolaget förut gjorda anslaget
å 1500 Rd till beredande af arbetsförtjenst
åt den fattigare befolkningen i Staden, samt
Stadsfullmäktiges i enahanda syfte denna
dag gjorda anslag å 1350 Rd, icke voro
för ändamålet tillräcklige, med afseende
på den stora nöd som vore för handen,
Stadsfullmäktige måtte ingå till Utskänk-
nings Bolaget med anhållan om ytterligare
anslag derifrån af 2500 Rd till beredande
af arbetsförtjenst åt personer, som sakna
sådan. - Bifölls.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

{§.20.}
Nästa sammanträde med Stadsfullmäktige
bestämdes till Thorsdagen den 9:de instundande
Januari, dertill nuvarande Ordföranden utfärdar
kallelsen.

Uppläst och Justerat
/A, Lindblad,/
/C;G; Granberg/

Förestående protocoll är denne dag å Rådhussalen
offentligen uppläst, betyga Eskilstuna den
27. December 1867.

/G,W, Stawelius./
/C,G, Norin/

[MARG: N:o {62}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 december 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107288.

Personrelationer