Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 april 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 april 1885

Anmärkning

{1885 den 27 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr K. Söderblom, hvilken är på Riksdagen.
Herr E. A. Naesman, som anmält sig vara hindrad, utan att dock
uppgifva hindrets beskaffenhet.
Herr E A. Lundblad, som är bortrest och icke med kallelse
anträffad.
Herr A. F. Dahlström, hvilken uppgifver sig hindrad af
bolagsstämma med Utskänkningsbolaget,
hvilket hinder godkändes.
Herr Ax. Karlsson, hindrad af examen i Tekniska skolan; -
hvilket hinder äfven godkändes.

Herr Ade Falk
Herr O. F. Larsson desse utan anmälda förfall.

{§.1.}
Herr E. A. Naesman, som ej uppgifvit beskaffenheten
af hindret för sitt utevaro från dagens sammanträde,
pliktfäldes till 2 Kronor.

{§.2.}
Föredrogs Utskottets utlåtande i anledning af
Herr Arvid Nilssons motion, angående åtgärd från
Stadsfullmäktiges sida, på det Oxelösund-Flen-West-
manlands Jernvägsbolag må för sin jernbana
ingå i den allmänna s.k. samtrafikföreningen,
till vinnande af den fördel åt trafikanterna som
dermed vore förenad; och beslutades aflåtande
af jemväl nu föredragna och godkända framställ-
ningar i detta ämne, nemligen:

1:o {till bolagsstämman den 3 instundande Juni med
Jernvägsbolaget}:

"att åt Styrelsen uppdrages att för jernvägen
träffa öfverenskommelse om samtrafik
med öfriga jernvägar;"

2:o {till Styrelsen för Jernvägsbolaget}, med öfverlemnande
af framställningen till bolagsstämman, men - enär
Styrelsen ansåges hafva befogenhet att sjelf besluta
om samtrafik - med framställning på samma gång
till Styrelsen: "att denna må besluta öfverenskom-
melse om samtrafik för jernvägen; i och med
hvilket beslut Stadsfullmäktiges skrift till bolags-
stämman i samma ämne annullerades."

Härförutan utsågo Stadsfullmäktige som ordfö-
rande Herr Doktorn och Riddaren Theofr. Munktell
till stadens ombud vid ifrågavarande bolagsstäm-
ma.

[MARG: 43.]

{§.3.}
I frågan om nytt gaslysningskontrakt hade Utskottet
inkommit med nu föredraget utlåtande, hvari till-
styrktes att Stadsfullmäktige måtte erbjuda Gaslys-
ningsbolaget förnyadt kontrakt på 10 år efter
det af Drätselkammaren för dess del godkända
kontraktsförslaget, dock med vidtagande af några
få förändringar deri, hvilka i utlåtandet när-
mare uppgåfvos.

Efter öfverläggning i ämnet afslogs frågan
om nytt gaslysningskontrakt med nämnda
bolag på de vilkor, som varit ifrågasatta.

[MARG: 16.]

{§.4.}
I enlighet med Utskottets utlåtande bifölls Ingeniören
Hadar Hallströms ansökning om utvidgadt område
vid det af honom arrenderade vattenfallet till
f.d. Räckhammaren N:o 48, under vilkor:

1:o att den tillbyggnad han der vill uppföra blifver
stenhus;

2:o att samma hus uppföres i vattendragen på sten-
eller jernpelare, så att vattenafloppen från de
ofvanför belägna Sliphusen ej hindras;

3:o att ritningen till huset underställes Drätselkam-
marens godkännande;

4:o att arrendeafgiften för det tillökade området
blifver, såsom Drätselkammaren föreslagit, 50 kro-
nor för år.

[MARG: {41.}]

{§5}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva något
att erinra deremot att Stadsläkaren E. V. Pallin får
under nästinstundande sommar vara Intendent vid
Hellby badanstalt, dock med förbehåll, såsom Magi-
straten föreslagit, att för den händelse under
sommaren skulle inom staden uppstå sjukdom af
epidemisk beskaffenhet, Stadsläkaren Pallin skall
vara pligtig att frånträda omförmälde inten-
dentsbefattning, för att kunna odeladt egna sig åt
Stadsläkarebefattningen.

[MARG: 45.]

{§.6.}
Herrar Ade Falk och O. F. Larsson plikta hvar-
dera 2 Kr. för uteblifvandet från dagens sam-
manträde utan anmälda förfall.

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Er, Gotth; Åbergh/
/H Åkerstein./

1885 den 26 Maj å rådhuset offentligen uppläst, betyga:

/Aug; Eriksson/
/C, [W], Swedin/

[MARG: [N:o 57.]]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 27 april 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107287.

Personrelationer