Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juni 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juni 1890

Anmärkning

{1890 den 26 Juni.}

Närvarande: samtliga herrar Stadsfullmäktige med undantag
af:

Herr F O. Nilsson
Herr C. W. Dahlgren
Herr K. Söderblom med godkända förfall

Herr Fr. Grönberg utan godkändt förfall.
Herr C. F. Lundström utan anmäldt förfall
Herr Th. Engström, som ej kunnat med kallelse
anträffas.

{§1.}
På framställning af Drätselkammaren beslutade Stadsfullmäktige
uppdraga åt Drätselkammaren att hos Kongl. Maj:t
anföra besvär öfver Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätts
den 29 Maj 1890 meddelade tvenne utslag i fråga om
sökt handräckning för borttagande af å Stadens utjord
Westermarken uppförda stugor, tillhöriga Snickaren F.
Lundström och Jan Erik Andersson.

[MARG: 2 ex 111]

{§2.}
På framställning af Drätselkammaren beslutade Stadsfull-
mäktige bemyndiga Drätselkammaren att vidtaga alla de åt-
gärder, som kunna erfordras för att vinna lagfart å Staden
tillhöriga utmarken Westermarken i Fors socken samt att,
derest lagfartsansökningen icke skulle af vederbörande under-
rätt beviljas, hos samtliga öfverdomstolar, å Stadens vägnar,
genom besvär fullfölja ansökningen, för den händelse Drätsel-
kammaren så skulle finna erforderligt.

[MARG: 112]

{§3.}
Sedan Stadsfullmäktige hos Kongl. Maj:t gjort underdånig
framställning att för en beräknad kostnad af 50,000 Kronor
få uppföra nytt Sliphus i stället för Sliphuset N:o 46 under
förbehåll att detta nya Sliphus blefve Stadens egendom,
så hade Magistraten öfverlemnat i afskrift Kongl. Maj:t nådiga bref
den 24 sistlidne April, deri Kongl. Maj:t bifallit ansök-
ningen med vilkor och förbehåll att derigenom icke någon
rubbning uppstode i Kronans eganderätt till den mark, hvarå
det nya vattenverkshuset komme att uppföras och till den
vattenkraft, hvarmed verket
är afsett att drifvas, samt att staden skall inlösa den
[nuvarande] sliphusbyggnaden efter det värde, hvartill
densamma med hänsyn till dess nedtagande och materialiernas
användbarhet blefve af sakkunnige och ojäfvige män, som
af Konungens Befallningshafvande i länet skall utses,
uppskattad, samt slutligen att af lösesumman skall
bildas en fond, att af Drätselkammaren förvaltas och
genom räntetillägg förkofras intill dess [framdeles] på
framställning af Stadsfullmäktige eller eljes kunde blifva
om medlens användande i nåder förordnadt.

I enlighet med Utskottets hemställan beslu-
tade Stadsfullmäktige att på de i nåder föreskrifne vilkor
att nytt Sliphus skall för en beräknad kostnad af 50,000 kronor
uppföras i stället för Sliphuset N:o 46 samt att
förklara sig vilja inlösa det nuvarande Sliphuset
N:o 46 på ofvan omförmälda nådiga vilkor.

[MARG: 113]

{§4.}
Förslaget till ny byggnadsordning, hvilket i återstående delar
nu föredrogs, skulle i enlighet med Herr Lundblads förslag
först [å] Stadsfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde
behandlas.

{§5.}
På förslag af vice Ordföranden beslutade Stadsfull-
mäkti hos Magistraten anmäla att en ledighet bland Stadsfullmäktige
uppstått derigenom att leda-
moten Handlanden A. F. Dahlström med döden afgått.

[MARG: exp.]

{§6.}
Herr Fr. Grönberg pliktar 2 kronor för utevaro
från dagens sammanträde utan godkändt förfall.

{§7.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll
en kort stund efter sammanträdet utsågos Herrar
C. J. Andberg och A. W. Koraen.

S. D. Justeradt

/Theofr Munktell/
/Carl Andberg/
/A; W; Koraen/

År 1890 den 7. Juli å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gust Carlsson/
/J. C. Johansson/

[MARG: 114]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juni 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107278.

Personrelationer