Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juli 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juli 1883

Anmärkning

{1883 den 26 Juli.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herr Knut Söderblom, hvars förfall ej godkändes
Herr Ade Falk,
Herr E. G. Åbergh,
Herr H. Lagerbäck
Herr Arvid Nilsson
med godkända

{§.1.}
Herr K. Söderblom pliktar 2 Kronor för uteblifvande
från dagens sammanträde utan godkändt förfall.

{§.2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Kongl. Kammar Rät-
tens Utslag den 5 sistlidne Juni, hvarigenom fastställes
Konungens Befallningshafvandes i Länet resolution
den 19 December 1882 med föreskrift att Pigan
Johanna Sofia Andersdotter skulle i Eskilstuna
stad föras på särskild förteckning för år 1882.

Stadsfullmäktige läto bero vid utslaget,
men detsamma skulle öfverlemnas till Fattig-
vårdsstyrelsen för tillseende, huruvida ej Pigan
Andersdotter kunde tillvinnas hemortsrätt
i annan församling, än Malma socken, på den
grund att hon fått understöd för barn, innan
hon kom till Malma, af annat samhälle. -

{§.3.}
På Stadsfullmäktiges ansökning hade Magistraten
den 2 i denne månad meddelat upplåtelseresolution
med eganderätt åt staden på tomten N:o 79 för
skyddande af derå varande minnesmärken.

Efter föredragning häraf beslutades att
hos Rådstufvu Rätten skulle å detta fång
sökas lagfart.

{§ 4.}
Wid beredning af den, genom Landshöfdinge Embe-
tets skrifvelse till Magistraten den 7 sistlidne
Maj och Magistratens på grund deraf gjorda
framställning, uppkomna frågan, om bestämmande
af stadens hamnområde, hade Utskottet, enligt
nu föredragna betänkandet af den 20 sistlidne
Juni, hemställt på anförda skäl, att Stads-
fullmäktige måtte förklara sig önska att till
stadens hamn finge anses odeladt höra det
vattenområde mellan Eskilstuna-åns begge
stränder, som sträckte sig från Tunafors bruks
fasta dammar, straxt utanför staden i söder, till
och med Eskilstuna stads "nedre hamn" i norr,
hvars gränser å marken särskildt voro
bestämda genom afrösningsförrättning den
6 Juni 1861; fastställd af Wester Rekarne
Häradsrätt den 5 November samma år, hvari-
genom ock vattenområdets gräns i norr
blefve noggrant bestämd; samt att Stadsfull-
mäktige måtte anhålla att Magistratens
framställning i ämnet till Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande måtte få en sådan omfatt-
ning; varande detta förslag motiveradt på
följande sätt:

"Utskottet - - fann ganska stor vigt ligga derå
att hamnområdet, sådant det bestämmes, varder
{sammanhängande}, till undvikande af förvecklingar;
men Magistratens föreliggande förslag vore i det
fallet ej tillfyllestgörande, emedan stadens gränser
icke sträckte sig lika långt på begge sidor af ån.
Sålunda förekomme, att midt för stadens nedra
hamn stränden å andra sidan till en sträckning
af nära 1000 fot bestode af Kungsladugårdens
mark i Klosters socken; vidare att Carl Gustafs
Stads Gevärsfaktori i Fors´ socken hade läge
intill ån {mellan} nyssnämnde hamn och stads-
delen Wester, der motsatta sidan egdes af staden
och slutligen att ån utanför gårdarne N:ris 1 till
och med 26 å stadsdelen Söder hade sin mot-
satta strand tillhörande hemmanet Fors, Läns-
lasarettet, Kyrkoherdebostället Tuna och Kyr-
kogården, alla i Fors´ socken. Skulle nu Magi-
stratens förslag antagas, komme förmodligen
stadens hamnområde att på dessa tre ställen
delas i sjelfva det smala vattendraget på
längden, hvaraf väl olägenheter kunde befaras.
Härförutan, och till vinnande af ändå bättre
reda och ordning, ansåg Utskottet att ändpunkten
i söder borde flyttas något utom stadens gräns till
de i närheten varande fasta dammarne vid
Tunafors, der vattendraget är afskuret och
der Eskilstuna-ån kunde anses hafva sin början."

Hvad Utskottet hemställt blef af Stads-
fullmäktige bifallet. -

[MARG: 204.]

{§ 5.}
Efter föredragning af Utskottets derom afgifna
utlåtande beslöts vid votering med 14 röster
mot 11 att till någon åtgärd ej skulle föranleda
den motion, som af Herr Albin Hellstedt vore
väckt derom att Auktionskammare-lokaler
skulle anordnas i stadens egendom N:o 137; och
röstade minoriteten för remiss till Magistraten
med begäran om dess utlåtande i ämnet.

Emot beslutet reserverade sig Herrar A.
Hellstedt, v. Ordföranden, H. Åkerstein, Theofron
Boberg och C. F. Lundström

[MARG: 206.]

{§ 6.}
Herr A. Hellstedt hade väckt motion om bort-
tagande af Auktionsutringningen här i staden å
torg och gator; samt om åtgärd till ett annat
kungörande af auktionerna; - derom Utskottet
i afgifvet betänkande sig yttrat. -

Stadsfullmäktige, som äfven ansågo auktions-
utringningen på nu begagnade sätt vara mindre
tidsenlig, beslutade att ingå till Magistraten,
såsom ordningsmyndighet, med begäran att samma
ringning måtte förbjudas; och i afvaktan på
utgången häraf, funno Stadsfullmäktige icke vi-
dare något att med ärendet åtgöra.

[MARG: 207.]

{§ 7}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkamma-
rens förslag om bemyndigande att få å
borgmästareboställets hus verkställa af
Drätselkammaren för nödiga ansedda repa-
rationer inom en summa af 400 kronor;
- ock att, som borgmästareboställets försättande
uti fullt beboeligt skick påfordrade en
större kostnadssumma, än man förut antagit,
Borgmästaren från den 1 Oktober 1884 från
Stadskassan skall erhålla full lön enligt
den faststälda lönestaten, mot det att han sam-
tidigt får afträda borgmästarebostället;
samt att, som staketuppsättning vid bostället
syntes kunna till nästa år uppskjutas, Stads-
fullmäktige godkände ett sådant uppskof,
såvida Byggnads Nämnden, derom åtspord,
medgåfve anståndet -

[MARG: 209.]

{§.8.}
Drätselkammarens begäran att få anlägga
trottoirkant och rännsten utefter N:o 405 & 406
vid Noaksgatan, beräknadt inom 400 kronor,
under vilkor att samma byggnadstomt icke
sedan utlemnas till bebyggande utan godtgörelse
både för gatuanläggning och stensättning, bifölls.

[MARG: 210.]

{§.9.}
Byggnads Nämnden hade i anseende å till-
tänkt byggnad å tomten N:o 20, hvilken komme
att undergå någon förändring om Eskilsgatan
uttages efter stadsplanen, hemställt huruvida
och inom hvilken tid denna gata komme att utsträckas
förbi N:o 20 efter stadsplanen.

Ärendet remitterades till Utskottet för
beredning

[MARG: 211.]

{§.10}
Till Utskottet remitterades för beredning
Skolrådets framställning det Stadsfullmäktige
må ombesörja upplåtande af upplagsplatsen
söder om Hamngatan till plats för ett beslutadt
folkskolehus.

[MARG: 212.]

{§.11}
Skolrådet anhöll i skrifvelse den 7 i denne månad
att åt Drätselkammaren må uppdragas att, i
och för bestridande af kostnaderna för ett nytt
folkskolehus, upptaga det af Kongl. Maj:t bevil-
jade lånet å 50000 kronor att genom årliga
afbetalningar återgäldas inom 40 år.

Ärendet remitterades för beredning till
Drätselkammaren, som hade att afgifva för-
slag å lånets upptagande och återgäldande.

[MARG: 213.]

{§.12}
Som Andre Wattenchefen E. A Erlin från Staden
flyttat, så och i enlighet med Utskottets nu
afgifna förslag, utsågo Stadsfullmäktige istället
Disponenten O. Aspelin till Andre Wattenchef i
brandstyrkan.

[MARG: 214.]

{§.13.}
På framställning af ledamoten h:r Axel Karlsson
uppdrogs åt Drätselkammaren att låta brand-
försäkra det nu färdiga nya Tekniska Skolhuset.

{§ 14.}
Herr Axel Karlsson väckte muntligen motion
att åt Drätselkammaren må lemnas uppdrag
att å Tekniska Skolhustomten låta verkställa in-
hägnad, planering och plantering samt uthusets
iståndsättande på stadens bekostnad; och remitterades ärendet,
för
beredning till Utskottet -

Samma dag justeradt
/Theofr Munktell jr/
/H Åkerstein/
/Fredr Grönberg/

År 1883 den 30 Juli å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga:
/[F Haneberg]/
/C. A. Hedberg/

[MARG: {215}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 juli 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107277.

Personrelationer