Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 januari 1893

Anmärkning

{Den 26 Januari}

Närvarande: samtlige Herrar Fullmäktige, med undan-
tag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen,
Herrar Karlsson,
Mossberg,
Landström,
A. Hellstedt, och
Frieman, samtlige med anmälda
och godkända förfall, samt
Herr Svahnbäck, utan anmäldt förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar A. G. Pettersson och Silén.

{§2.}
Lästes och godkändes det af utskottet uppsatta för-
slag till förklaring i anledning af Herr Stålbergs be-
svär öfver Stadsfullmäktiges beslut den 15 Decem-
ber 1892 om protest mot styrelsens för Norra Söder-
manlands jernvägsaktiebolag beslut den 2 derförut-
gående November i fråga om jernvägens sträckning
invid Eskilstuna och om inställande af
vidare aktieinbetalning från staden intilldess rät-
telse i förevarande hänseende vunnits; och fin-
nes förklaringen införd i Stadsfullmäktiges bref-
diarium under N:r

Herr Hallström anhöll att få till protokollet
antecknadt, att han i likhet med Stadsfullmäktige
ansåge, det Herr Stålbergs besvär vore obefogade i
hvad de rörde Stadsfullmäktiges beslut om protest
mot jernvägsstyrelsen, men att han reserverade
sig mot förklaringen öfver besvären i
fråga om förbudet att verkställa vidare aktiein-
betalningar intill rättelse skett, enär han ansåge
att denna del af Herr Söderbloms förslag tarf-
vat särskild beredning och att förty besvären
härutinnan varit befogade.

[MARG: förklaring exp. 115.]

{§3.}
Herr A. Stålberg deltog icke i handläggningen af det under §2 här-
ofvan antecknade ärende.

{§4.}
Stadsfullmäktige medgåfvo, att det under nästföljan-
de § omförmälda ärende, ehuru icke å kallelselistan
upptaget, finge till handläggning nu företagas.

{§5.}
I afgifvet utlåtande hade utskottet
hemställt att, - då i gällande kontrakt mellan Eskilstuna
Stad och Eskilstuna Spritförsäljningsbolag om arren-
de af luststället Djurgården i Klosters socken fun-
nes inrymd den bestämmelsen, att staden på lagligt
sätt skall söka bereda arrendatoren rättighet till be-
drifvande af utvärdshusrörelse på stället genom an-
mälan till vederbörande om behofvet af sådan rörel-
se derstädes och utskänkning vid Djurgården fort-
farande måste anses vara af behofvet påkallad, samt
den i lag föreskrifna utskänkningstiden syntes vara
för kort tillmätt för att i ett samhälle, sådant som
Eskilstuna, der största delen af befolkningen icke slu-
tade sitt arbete för dagen förr än vid den tid, då utvärdshuset
skulle stängas, kunna för flertalet af innevånarne
förverkliga ändamålet med platsens upplåtande till
lustställe och utvärdshusrörelse, - Stadsfullmäktige
ville lemna förord till en af Spritförsäljningsbolaget
hos KMB. i länet gjord ansökning ej mindre om rätt
för bolaget till utskänkning å Djurgården af brän-
vin samt andra brända eller distillerade spirituösa
drycker under tiden från och med 1 Maj till och med
30 September innevarande år, än äfven om tillstånd
att utskänkningen derstädes finge under nämnda må-
nader under söknedagar utsträckas intill kl. 11 e.m. och
under sön- och helgdagar bestämmas till tiden mellan kl.
1 och 5 samt 6 och 11, alt e.m., hvarjemte utskottet, med
anledning af det utaf Klosters sockens kommunalstämma beslutade
vilkor för dess förord, att såväl lustparks-
området Djurgården som ock den från staden dit le-
dande vägen i polishänseende förlades under stadens
jurisdiktion, hemstält att Stadsfullmäktige, med
förklarande att de för sin del icke
hade något att invända mot det af Klosters socken
uppstälda vilkoret, ville besluta, att polisbevaknin-
gen å Djurgården finge på utskänkningsinne-
hafvarens bekostnad bestridas af stadens polis-
kår samt att stadens poliskommissarie måtte för-
ordnas till vice länsman öfver berörda område
och i sådan egenskap beklädas med åklagaremakt;
och hade Utskottet slutligen föreslagit, att Polis-
kammarens i Eskilstuna medgifvande till sistomför-
mälda anordningar skulle inhemtas för att hand-
lingarne i ärendet bifogas.

Sedan under den diskussion, som öfver ärendet uppstått,
Herr Emil Andersson på anförda skäl yrkat återremiss
till utskottet och Herr A. G. Pettersson framstält yr-
kande om afslag å utskottets nu gjorda hem-
ställan, beslöto Stadsfullmäktige bifalla hvad
Utskottet i samtliga härofvan omförmälda afseen-
den tillstyrkt.

[MARG: {121.} skrifvelse till poliskammaren exp.]

{§6.}
Herr G. E. Svahnbäck pliktade två kronor för för-
fallolöst uteblifvande från Stadsfullmäktiges samman-
träde.

Justeradt d: 27/1 93.

/Theofr Munktell/
/Carl. Silén/
/A, G, Pettersson/

År 1893 den 30 Januari å Rådhuset offentligen uppläst betyga:

/Gust Carlsson/
/Aug. Albin. Hjelm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 26 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107276.

Personrelationer