Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 januari 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 januari 1886

Anmärkning

{1886 den 25 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Knut Söderblom, som är på riksdagen.
Herr H. Lagerbäck
Herr T. Engström
Herr C. W. Dahlgren med godkända förfall.

Herr Emil Anderson, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Med resolution den 16 i denne månad hade Magistraten
från Stadsfullmäktige infordrat de handlingar och
uppgifter, hvilka i skrifvelse från Kongl. Civil
Departementet blifvit begärda i och för pröfning
af Stadsfullmäktiges underdåniga ansökning om
upptagande af ett lån intill 700000 kronor.

Handlingarne föredrogos, äfvensom ett memorial
för ämnets utredande; och beslutades att för-
klaring skulle afgifvas i enlighet med detsammas
innehåll, samt infordrade handlingar tillika af-
lemnas.

{§2.}
Genom resolution den 22 December 1885, som nu upp-
lästes, hade Landshöfdinge Embetet fastställt
Stadsfullmäktiges beslut den 12 föregående No-
vember om ett tillägg till 1§. i Byggnadsord-
ningen, innehållande att Stadsingeniören skall
tillsättas af Stadsfullmäktige.

{§.3.}
Stadsfullmäktige erhöllo nu del af Landshöf-
dinge Embetets utslag den 20 Januari 1886, hvari-
genom ogillats de besvär läroverkskollegan
Ade Falk anfört öfver det af Stadsfullmäktige
den 22 December 1885 anstälda val, dervid tjenst-
förrättande rådmannen och magistratssekreteraren
vice Häradshöfdingen Carl Löfmark förklarats
vara till lagfaren rådman och magistratssekre-
terare här i staden utsedd.

[MARG: 108.]

{§4.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, en
motion af Herr Joh. Engström om afskrifning
af de kommunalutskylder hvilka påföras
Jungfrun Sofia Pettersson i gården N:o 29 för
inkomstbevillning.

[MARG: 114.]

{§.5.}
Med skrifvelse den 24 i denne månad hade
Magistraten anhållit det Stadsfullmäktige ville
inkomma med det utlåtande, som afsåges
i §.8. mom 2. af Kongl. Förordningen angående
vilkoren för försäljning af bränvin och andra
brända eller distillerade spirituösa drycker den 29 Maj
1885.

Efter öfverläggning beslutade Stadsfullmäktige före-
slå att, på sätt i 9§. af ofvanberörda Kongl. För-
ordning stadgas, måtte, för en tid af tre år
från och med den 1 instundande Oktober, tilldelas
rättigheter till minuthandel med och utskänkning
af bränvin uti Eskilstuna stad, sålunda, och
i likhet med hvad för närvarande eger rum:

1:o {Minuthandel:}
å 2 ställen, deraf ett å stadsdelen Söder och
ett å stadsdelen Wester.

2:o {Utskänkning:}
å 4 Utskänkningsställen, deraf två å stadsdelen
Söder, ett å stadsdelen Wester och ett å stadsdelen
Norr, samt
å 5 källare, deraf tre å stadsdelen Söder och
två å stadsdelen Wester.

[MARG: 115.]

{§.6.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o Herr Axel Karlssons motion att Hamndirektionen
måtte bemyndigas att på Hamnkassans bekostnad
låta vid Nybrohamnen anbringa en cirka 50 fot
lång kajmur af sten, på sätt en medföljande ritning
och kostnadsförslag närmare angåfve, samt att
derför erforderliga pålar finge tagas å Flacker-
sta skog;

[MARG: 116.]

2:o Herr A. Falks motion om utredning af frågan, hvilken
befogenheten tillkommit att på förordnande tillsätta
den lediga Magistratssekreteraretjensten, på det Stads-
fullmäktige må blifva i tillfälle vidtaga de åtgärder som saken och
Magistratens tillvägagångssätt härutinnan eventuelt kunde
påfordra.

[MARG: 117.]

{§.7.}
På Herr Ordförandens framställning bifölls den
förändring i arbetsordningen för Berednings-
Utskottet, att detta hädanefter skall hafva
ordinarie sammanträde å tredje thorsdagen
i månaden, såvida ärende föreligger till
behandling.

{§.8}
Herr A. Karlsson erhöll permission från
sammanträdet, äfvenså Herr Ordföranden.

{§.9.}
Ordförandeplatsen intogs af Herr vice
Ordföranden.

{§.10}
Herr Emil Andersson pliktar 2 Kr. för ute-
blifvandet från dagens sammanträde.

Samma dag Uppläst och Justeradt

/Joh. Svengren/
/E, A, Lundblad/
/Ade Falk/

År 1886 den 15 Februari å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga.

/A Lindblom/
/[oläsligt] Ahlström/

[MARG: 124.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 januari 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107272.

Personrelationer