Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 februari 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 februari 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
25 Februari 1869.

Närvarande: samtelige 28 Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar C. O. Öberg och F. A. Stenman samt J.
Wedberg med godkända förfall.
Herr Th. Munktell pliktfälldes till 2 Rd [riksdaler] för sen-
kommande till sammanträdet.

{§.1.}
Herrar C. O. Öberg, Th. Munktell, C. A. Ström,
C. G. Granberg och Axel Karlsson utsågos att
jemte Sekreteraren uppsätta de underdåniga
besvär, som Stadsfullmäktige den 11 i denne
månad beslutat böra hos Kongl. Maj:t om-
föras mot Landshöfdinge Embetets Utslag uti
under-exekutorsfrågan; och anmodades
Sekreteraren att sammankalla Komiterade.

[ÄRENDEORD: Vägförtroendevalda]
[MARG: N:o [113]]

{§.2.]
Med förmälan af förhinder under den tid
af året då Gatu Komitén hade sina mesta
göromål, anhöll Herr Axel Karlsson att blifva
befriad från befattningen att vara ledamot i
samma Komité; men Stadsfullmäktige
godkände ej det af Herr Karlsson uppgifna
skälet, hvadan ansökningen afslogs.

[ÄRENDEORD: Vägförtroendevalda]
[MARG: N:o 139]

{§.3.}
Upplästes Kongl. Kommers Kollegii Utslag den
29 sistlidne Januari, angående härvarande
Kreaturmarknads afskaffande från och
med år 1870.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]
[MARG: {N:o 116}]

{§.4.}
På derom gjord begäran af Fattigvårdsstyrelsen
beviljades afskrifning i fattigvårdsräkenska-
pen af utskylder till följande belopp, hvilka
icke kunnat hos de skattskyldige uttagas
till följe af fattigdom, neml.

för år 1865 - Rd [riksdaler] 271,10
för år 1864 - Rd [riksdaler] 30,02
för år 1863 - Rd [riksdaler] 2,82
för år 1862 - Rd [riksdaler] 1,62
för år 1861 - Rd [riksdaler] 27,64

sistnämnde belopp dock vilkorligt, och i händelse
nu derför sökt handräckning misslyckades.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsrevision]
[MARG: {N:o 140}]

{§.5.}
På de skäl Fattigvårdsstyrelsen anfört, eller att
sådana förhållanden nu ej voro för handen, att
Kommunen hade till skyldighet, enligt fattigvårds-
förordningen, att anslå medel till arbetsförtjensts
beredande åt manliga arbetsföra personer,
blef Herr C. O. Öbergs motion, om sådant
anslag till belopp af 500 Rdr [riksdaler], afslagen.

Deremot, och jemväl i enlighet med hvad
Fattigvårdsstyrelsen i sådant afseende före-
slagit, beviljades ett anslag af 300 Rdr Rmt [riksmynt]
till beredande af arbetsförtjenst åt fattiga
qvinnors, hvilka ej hade samma utväg till
sjelfförsörjning, som männen.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering, Arbetsliv]
[MARG: {N:o 1 (3) 8}]

{§.6.}
Herr J. Wedbergs motion om tydligare föreskrifter,
angående tillämpningen af de för gatorna på Wester
upprättade afvägnings Kartorna föredrogs åter,
men genom votering afgjordes, med 18 röster
mot 6, att motionen skulle ånyo bordläggas
till dess Landshöfdinge Embetets i Länet
Utslag i tvisten angående gatusänkning utanför
Herr Björks och C. E. Ståhlbergs gårdar vunnit
laga kraft, eller om det öfverklagas, till dess
Kongl. Maj:ts Utslag i saken fallit.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: N:o 120]

{§.7.}
En af Herr P. Wahlström ingifven mo-
tion om åtgärders vidtagande för ett större
Kreatursmöte härstäders årligen första lördagen
i October månad, istället för dem afskaffade
Kreatursmarknaden, remitterades för bered-
ning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Marknadsliv]
[MARG: {N:o 141}]

{§.8}
Herr Ordföranden erhöll permission från
återstående delen af sammanträdet, helst
han jemväl var jäfvig att behandla den fråga
som i nästa §. förekommer.

Herrar Österwall, Andberg och Sjöberg afträdde
under samma frågas handläggning också till
följe af jäf.

Herr Fil. Doktor Th. Munktell valdes
att såsom tillfällig Ordförande leda förhand-
lingarne under sammanträdets återstående del,
i anseende till Herr vice ordförandens från-
varo.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.9.}
Öfver Stadsfullmäktiges beslut den 10 Sep-
tember 1868 att af Eskilstuna Sparbanks
styrelse ej skulle utkräfvas ersättning för
den del af Sparbankens förlust genom förre
Räkenskapsföraren P. G. Fahlanders försnill-
ningar, som tillkommit under
tid, för hvilken styrelsen fått sig af
principalerne ansvarsfrihet beviljad, hade
Herrar C. L. Björk, Alfr. Herm. Ekström, med flere
anfört besvär hos Konungens Befallningshaf-
vande i Länet, som genom Utslag den 10 sistl.
December förklarat sig icke kunna till pröfning
besvären upptaga; hvarefter besväranderne
fullföljt saken hos Kongl. Maj:t samt Stads-
fullmäktiges underdåniga förklaring deröfver
infordrats.

Samma Komiterade, hvilka blifvit ut-
sedde att affatta besvären uti exekutors-
frågan, skulle till nästa sammanträde ingifva
förslag öfver till underdånig förklaring uti nu ifrå-
gavarande ärende.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]
[MARG: N:o 106]

Uppläst och Justerat:

/Levin Hedlund/
/B L. Hessle./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 februari 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107271.

Personrelationer