Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 april 1893

Anmärkning

{Den 25 April}

Närv.: Samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undantag af
Herr Aulin, som är vid Riksdagen

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar Svengren och F. O. Nilsson.

{§2.}
Föredrogs utdrag af Utskottets protokoll den 20 innevarande
April, hvari utskottet på anförda skäl hemstält
att Stadsfullmäktige ville, med godkännande af Hel-
sovårdsnämndens åtgärd att - då den förut beslutade
platsen för uppförande af ett kolerasjukhus befun-
nits i flera afseenden mindre lämplig - med arren-
datoren af lotten litt. B. å Gredby hemmans mark
uppgöra kontrakt under förutsättning af Domän-
Styrelsens medgifvande, om arrende för tiden intill
14 Mars 1914 mot en afgift af 100 kronor för år af
ett från samma jordlott afsöndradt område, nära
två tunnland stort och beläget mellan allmänna
landsvägen och vägen till nedre hamnen på andra
sidan om lägenheten Rosendahl, från staden räk-
nadt, ställa till Helsovårdsnämndens förfo-
gande ett anslag af 20000 kronor med uppdrag åt
Nämnden att ofördröjligen låta vidtaga åtgärder
för skyndsamt uppförande å nämnda plats af ett
epidemisjukhus, i enlighet med företedda ritningar,
i detta anslag jemväl inräknadt kostnaden för vat-
ten- och afloppsledning, vattenledning inom sjuk-
huset samt uppförande af en del nödiga uthus, hvil-
ka ritningar borde af Nämnden, utan att bygg-
nadsarbetet derigenom hindrades, underställas pröf-
ning af någon i förevarande afseende fullt kom-
petent person för de ändringar och rättelser i en-
skildheter, hvilka kunde finnas nödiga eller
lämpliga.

Sedan Herr Mossberg yrkat bifall till Utskottets
förslag med den ändring, att ritningarne skulle
underställas Medicinalstyrelsens pröf-
ning i stället för, såsom Utskottet föreslagit, gransk-
ning af kompetent person, och sedan Herr
Nilsson påvisat, hurusom anslaget af 20000 kronor
sannolikt komme att blifva otillräckligt och till följd
häraf yrkat att anslaget måtte för närvarande
bestämmas till 20000 kronor,
med rätt för N:n att, om
detta anslag blefve otillräckligt, sedermera hos
Stadsfullmäktige göra vidare framställning om
det ytterligare anslag, som komme att blifva er-
forderligt, samt Herr Stålberg framstält yrkande
att, derest Stadsfullmäktige komme att be-
sluta, att ritningarne skola underställas Medici-
nalstyrelsens pröfning, ärendet måtte till Utskot-
tet återremitteras för åstadkommande af en
noggrannare utredning af kostnaderna än hvad
hittills skett blef sedan efter särskild omröstning
det beslutats, att ritningarne skola under-
ställas Medicinalstyrelsens pröfning, med
20 röster mot 14, hvilka afgåfvos för Herr
Nilssons förslag beslutadt, att ärendet skulle
under afbidan på Medicinalstyrelsens utlåtan-
de öfver ritningarna, återremitteras till
Utskottet för åstadkommande af en noggranna-
re utredning af frågan om kostnaderna för
sjukhusets uppförande.

[MARG: {142.}]

{§2.}
Föredrogs en från Hamnstyrelsen gjord fram-
ställning att för åstadkommande af likställig-
het med afseende å hamnafgifter för varor,
lossade vid olika bryggor, Stadsfullmäktige
ville, sedan Kongl. Maj:t faststält taxa å hamn-
afgifter i Eskilstuna, efterskänka 50 procent å i
taxan upptagna hamnumgälder för de varor, som
lossas vid stadens nedre hamn; och blef, sedan
Stadsfullmäktige medgifvit, att ärendet, ehuru
icke upptaget å kallelselistan, nu finge till be-
handling upptagas, detsamma för beredning
remitteradt till Utskottet.

[MARG: {147.}]

Justeradt

/Theofr Munktell/
/O, Svengren/
/F, O, Nilsson/

År 1893 den 23 Maj å Rådhuset offentligen uppläst betyga:

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 25 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107270.

Personrelationer