Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 augusti 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 augusti 1885

Anmärkning

{1885 den 24 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Ordföranden, Doktor Theofr Munktell, som är bortrest
Herr T. Engström, bortrest
Herr Axel Karlsson, bortrest
Herr A. Falk, bortrest
Herr O. Svengren, bortrest
Herr E. A. Lundblad, bortrest
och hvilkas förfall godkändes.
Herr P. Liljequist, som dock ankom under sammanträdet.

{§ 1.}
I Herr Ordförandens frånvaro intog Herr vice
Ordföranden hans plats.

{§.2.}
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 13
innevarande månad beslutat att, efter af Kongl.
Maj:t vunnet tillstånd, upptaga lån för staden å
300000 kronor för vattenledningsanläggning, samt
motioner omedelbart derefter blifvit väckta af
Herrar E. A. Lundblad och A. Nilsson derom, att
Stadsfullmäktige borde hos Kongl. Maj:t begära
rättighet till lånesummans ökning för konvertering
af stadens öfriga skulder, i hvilket afseende
Herr Nilsson föreslagit summan 700000 kronor,
men Herr Lundblad icke fixerat beloppet; så och
efter det Utskottet beredt ärendet och med
utlåtande inkommit, företogs detsamma
till behandling.

Med förmälan att af stadens skulder, de lån, hvilka
staden hade räntefria i stadens Sparbank till belopp
af 26000 kronor, icke borde rubbas samt att
skulder till belopp af 79585 kronor på den kyrkliga
staten icke kunde blifva föremål för Stadsfullmäk-
tiges ompröfning, hade Utskottet, - och ehuru staden
nu icke i något fall betalade högre ränta än 5 % -,
likväl ansett det vara skäl att söka få öfriga
skulder konverterade och ingångna i ett obliga-
tionslån i sammanhang med hvad som erfordades
för vattenledningen, under det vilkor att obligations-
lånet icke heller stälde sig dyrare och amor-
terades på 40 års utlottningar, då dermed,
förutom en behagligare låneform, vunnes ut-
sträckt amorteringstid; och efter redogörelse för
lånen samt för stadens behof utöfver den ifrågasatta
konverteringen. hemstälde Utskottet:

att Stadsfullmäktige, i sammanhang med begä-
ran om fastställelse å lånebeslutet på 300000.
kronor för vattenledningen, måtte hos Kongl.
Maj:t i underdånighet begära att derutöfver
få upplåna högst 400000 kronor, eller inalles
Sjuhundra Tusen kronor, och hvaraf belop-
pet 400000 kronor vore afsedt {dels} till kon-
vertering af stadens skulder: för aktier i jern-
vägen Oxelösund-Flen-Westmanland å
136000 kronor, för en äldre Skolhusbyggnad
8500 kronor och för nytt allmänt läroverkshus 27300 kro-
nor, {dels} till bekostande af beslutad ny
fattigvårdsbyggnad 35000 kronor och inköp af
jordområde intill nya allmänna läroverks-
tomten 7000 kronor, hvilket inköp äfven vore beslutadt,
samt fyllnadsbeloppet 186200 kronor afsedt för
möjliga utvidgningar af vattenledningen
och förbättrad gatubeläggning i sammanhang
med nyssnämnda vidtomfattande företag,
hvarvid en stor del af äldre stenläggningen
å gatorna torde behöfva omläggas. -

Efter öfverläggning blef Utskottets förslag bi-
fallet vid votering med 16 röster mot 8, hvilka
senare afgåfvos för bifall till Utskottets förslag
med det tillägg, att i utlåtandet omförmälda
fyllnadssumman 186200 kronor jemväl skulle
afses för bekostande af muddring i den
genom staden flytande ån. -

[MARG: 79]

{§ 3.}
Herr P. Liljequist, hvilken ej närvarit vid
sammanträdets början utan ankommit först 20 minuter
efter den bestämda tiden, pliktar för senkom-
mande 2 Kr. -

Samma dag uppläst och justeradt:
/Joh. Svengren/
/Arvid, Nilsson/
/O F. Larsson/

År 1885 den 25 Augusti å Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga
/[oläsligt] Engberg/
/Aug Eriksson/

[MARG: 80.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 augusti 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107258.

Personrelationer