Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 augusti 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 augusti 1887

Anmärkning

{1887 den 24 Augusti.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr H. Åkerstein
Herr C. A. Ström
Herr C. J. Andberg
Herr E. Andersson
Herr T. Engström hvilka samtelige anmäldes vara bortresta

Herr H. Lagerbäck, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Wid återföretagande af Herr A. Falks vid förra
sammanträdet väckta motion om kraftiga åtgärders
vidtagande till förekommande af vattnets förorening
i ån genom muddringsarbete i sjön Hjelmaren,
föredrogs Utskottets deröfver afgifna förnyade
utlåtande, hvarvid följde ett förslag till fram-
ställning från Stadsfullmäktige till Konungens Befall-
ningshafvande med begäran om förbud för muddrin-
gen, eller om detta ej kunde bifallas, att
föreskrift måtte gifvas att muddringen verk-
ställes på sådant sätt, att vattnet derigenom
i minsta möjliga grad förorenas.

Tillika föredrogs den nu ingifna skrift-
vexling, som varit i detta ämne förd mellan
Wattenledningskomitén och Herr Kaptenen P. Laurell,
hvilken senare omhänderhafver muddringsarbetet
i Hjelmaren, och inhemtades deraf, att Herr
Kaptenen, på förfrågan, i skrifvelse af förlidne
gårdag meddelat, att muddringsarbetet sannolikt
borde kunna vara afslutadt thorsdagen i nästa vecka,
alltså den 1 September. Svårigheter, som fördröjde
arbetet ännu några dagar, kunde naturligtvis in-
träffa, men om ej något allvarsamt missöde
mellankomme, borde det dock ej kunna dröja längre
än till nästa veckas utgång. Sedan detta arbete vore
fullbordadt komme Herr Kaptenen ej att företaga
något arbete, som kunde utöfva märkbar inverkan
på vattnet i Eskilstuna ström.

Stadsfullmäktige funno dock erforderligt
att framställning i ämnet till Konungens Befallnings-
hafvande aflåtes, dock med någon förändring i Ut-
skottets förslag, samt beslutade denna fram-
ställning till följande lydelse:

"Till Konungens Befallningshafvande i Södermanlands
län.

Som af den muddring i sjön Hjelmaren, hvilken
en längre tid innevarande sommar pågått och
ännu pågår samt lärer handhafvas af Herr Kap-
tenen i Kongl. Wäg- och Wattenbyggnadskorpsen
P. Laurell, Eskilstuna stad lider intrång i sin
rätt såsom egare till den del af Hjelmare-afloppet,
Eskilstuna-ån, som genomflyter staden, derigenom,
att muddringen orsakat vattnets i ån förorening
af lerblandning till den grad att vattnet blifvit otjen-
ligt till så väl matlagning och dryck som till
alla andra behof, såsom tvätt och badning m.m.,
samt, om detta finge ännu någon tid fortfara,
den till innevarande års höst beräknade afslut-
ningen af stadens vattenledningsanläggning skulle
omöjliggöras af brist på rent vatten till tvättning
af den sand, som skall till reningsfiltret användas,
- hvilken senare händelse således innebär att
staden sattes ur stånd att begagna sig af sin eljest
fullbordade vattenledning blott för ett i Hjelmaren
företaget muddringsarbetes skull -; så ock
till häfvande af detta intrång i stadens rätt få
Stadsfullmäktige härmed vördsamt anhålla att Konun-
gens Befallningshafvande behagade genast utfärda
förbud för muddringens verkställande på det
sätt, som nu eger rum och hvarigenom vattnet
förorenas i vida högre grad, än som med annat
och vanligt muddringssätt är behöfligt."

Och skulle Stadsfullmäktige tillika anhålla
att Magistraten, vid insändande af denna fram-
ställning till Läns Styrelsen, ville i densamma
instämma.

Derjemte, och då - helst efter vattenledningens
fullbordan, - stor vigt måste ligga derå att
sådant förorenande af å-vattnet icke heller
framdeles må ega rum och att, derest det
skedde, staden i sådant fall måtte kunna in-
gripa utan den tidsutdrägt, som icke kunde
undvikas om Stadsfullmäktige skola för hvarje
gång fatta beslut, bestämde Stadsfullmäktige,
i enlighet med Utskottets förslag: att om
framdeles vattnet i Eskilstuna-ån uti
anmärkningsvärd grad förorenas af muddrings-
företag i Hjelmaren, så skall, på grund af nu
fattade beslutet och utan handläggning af ärendet
hos Stadsfullmäktige, framställning från dem
genast expedieras till Konungens Befallnings-
hafvande om förbud mot muddringsarbetet.

[MARG: 58.]

{§.2.}
{Herr E. A. Berg} väckte muntligen motion:
att Drätselkammaren får uppdrag anskaffa
kostnadsförslag på rensning och uppmuddring af Eskils-
tuna-ån från Rådhusbron till Dammarne;
i sammanhang hvarmed muntliga motioner väcktes:

{dels} af {Herr E. A. Lundblad}:
a.) att ifrågavarande kostnadsförslag må afse
muddring af ån inom stadens hela planlagda område;
b.) att Drätselkammaren får uppdrag tillse att
vattnet i ån hålles till af Stadsfullmäk-
tige förut beslutad höjd;

{dels} af {Herr K. Söderblom}: att Drätselkammaren
jemväl får uppdrag anskaffa kostnadsförslag på
strandskoning vid åns stränder, der så befunnes
nödigt.

Ärendet i hela dess sålunda gifna omfatt-
ning remitterades, för beredning, till Drätsel-
kammaren.

{§.3.}
Herr H. Lagerbäck pliktar 2 Kronor för
uteblifvandet denne dag från sammanträdet.

{§.4.}
Herrar A. W. Koraen och O. Svengren utsågos
att jemte Herr Ordföranden justera dagens
protokoll en stund efter det nu afslutade
sammanträdet. -

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/O, Svengren/
/A; W; Koraen/

1887 den 12 September å Rådhuset offentligen upp-
läst; betyga.

/Aug Eriksson/
/C, A, Svensson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 24 augusti 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107257.

Personrelationer