Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 september 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 september 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den
23 September 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Karlsson, Wedberg, Munktell, C. E.
Stenman, Lundblad, Skogsborg, Klein med god-
kände förfall.

{§. 1.}
Sedan Stadsfiskalen C. V. Janzon, uti en till
Stadsfullmäktige afgifven skrifvelse, förmält
att den nattliga polisens bestridande af antag-
na polismän visat sig uppfylla ändamålet,
beslutade Stadsfullmäktige att på förut
antagna grunder skulle den nattliga polisen
handhafvas uti ytterligare ett års tid från
den 1 instundande Oktober.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: {N:o 184.}]

{§. 2.}
En af Räcksmeden G. W. Lindgren ingifven
ansökning att få arrendera vattenfallet,
som varit användt till den nedbrunna Räckham-
maren, remitterades, för frågans beredning,
till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: N:o 172.]

{§. 3.}
Föredrogs en ansökning af Direktionen för
härvarande Tekniska Skola, om anslag från Staden
för bekostande af brandförsäkring å Skolans materiel; och
densamma remitterades för beredning till Drät-
selkammaren.

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad]

[MARG: N:o 173.]

{§. 4.}
Efter föredragning af Fattigvårds Styrelsens
i saken meddelade utlåtande, afslogs Fors
Kommunal Nämnds framställning, det måtte
Eskilstuna Stad åtaga sig en särskild fattig-
skatt af 5 rd [riksdaler] om året för hvarje matlag på Sta-
dens Westermark; varande skälet härför,
att Staden ej åt någon upplåtit bostad på
Westermarken.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]

[MARG: N:o 161.]

{§. 5.}
Som Handlanden C. Klein i följe af konkurs
från Stadsfullmäktigskapet afgått, beslöts
att skrifvelse till Magistraten skulle aflåtas
med begäran att fyllnadsval måtte företagas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag justeradt

/C; C; Callander/
/C. J. Andberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 september 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107255.

Personrelationer