Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1898

Anmärkning

{1898, den 23 Mars.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Aspelin,
Fahlstedt,
Lundberg,
F.O. Nilsson,
Pallin,
Olsson
Thunberg och
Öberg, alla med anmälda och
godkända förfall samt Herr Aulin, som är vid Riks-
dagen.

{§.1.}
Föredrogs det af komiterade för uppsättande af för-
slag till nytt reglemente för Eskilstuna stad och till ny
lönestat för Borgmästare och Rådmännen här i staden
afgifna förslag till [und.] utlåtande öfver de af Kongl. Kommerskollegium
och K. Svea Hofrätt mot förslagen i fråga gjorda
anmärkningar och blef förslagit med några mindre
redaktions jemkningar af Stadsfullmäktige godkändt
så som detsamma finnes i dessa brefbok för denna
dag infördt

[MARG: {136 }1897.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Arvid, Nilsson/

[MARG: {reg}]

År

År 1898 den 24 Mars å Stadshuset offentligen uppläst betyga:

/Joh,Aug,Larsson/
/Hans,Swenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107253.

Personrelationer