Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 23 Maj 1865.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr L.F. Österwall, som är bortrest.

{§.1.}

På derom gjord framställning, förklarade Stads-
fullmäktige sig icke hafva något att erinra
deremot, att Herr vice Häraldshöfvdingen Rudolf
Norström erhåller förordnande att förestå
Borgmästare Embetet här i staden under af
Herr Borgmästare Sven August Hallström sökt
tjensledighet från ock med den 1 nästkom-
mande Juni till och med den 10 derpåföljande
Juli.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal.]
[ MARG: N:o 200.]

{§.2.}

Beslöts att Rullgardiner till Rådhussalens
fönster skulle anskaffas; hvarom Drät-
selkammaren egde att gå i författning.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad.]

{§.3.}

I enlighet med Drätselkammarens utlåtande,
afslogs Källarmästaren C.R. Alexandersons
ansökning att få upbygga en Käggelbana
vid härvarande Gästgifvaregård.

[ ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler.]
[ MARG: N:o 198.]

{§.4.}

Sedan Stadsfullmäktige erhållit underrättelse
att Handlanderne A. Billjer och Sven palmgren,
hvilka år 1863 blifvit utsedde, den förre till
LandsTingsman och den sednare till Lands-
tingsmans-suppleant för Eskilstuna Stad,
nu skola afgå, så skreds nu till val
af ny ledamot och suppleant i dessas
ställe, jemte en ytterlgare Landstingsman
och en Landstingsmanssuppleant, med anledning
deraf att Eskilstuna Stad nu har
en folkmängd öfverstigande 5000, i hvilken
händelse §.3 i Kongl. Maj:ts Nådiga förordning
om Landsting den 21 Mars 1862 föreskrifver
3 landstingsmäns väljande; - och utsågos härmed

a.) {till Landstingsmän:}

Herr medicinae Docktorn Per Carl Malm med 14 röster
Herr Handlanden Sven Palmgren med 13 röster;
begge vid första omröstningen.

b.) {till Landstingssuppleanter:}

Wid första omröstningen, Herr Handlanden
Adolf Billjer, med 14 röster;
Wid andra ömröstningen, Herr Handlanden
Carl Lambert Björk, 13 röster, sedan Ordfö-
randen på omröstnings förteckningen upfört
Herr Johan Hedlund, som vid första omröstningen
erhållit 7 röster, Herr Björk, hvilken der-
vid erhöll 6 röster.

[ ÄRENDEORD: landstingsförtroendevalda.]
[ MARG: N:o 201.]

{§.5.}

Af Herr Sekreteraren i Länets Sjukvårdskomité
afgifven skriftlig underrättelsemom Komiténs
beslut, i anledning af Stadsfullmäktiges fram-
ställning om bidrag från Landstinget till ett
sjukhus hä r i Staden remitterades till Sundhets-
nämnden, att deröfver med yttrande inkomma.

[ ÄRENDEORD:Besvärsskrivelse.]
[MARG: N:o 202.]

{§.6.}

Företogs till behandling förre Stadsbygg Mästaren
Anders Jerngbergs ansökning om pension
från Stadskassan; och sedan Berednings-
Utskottets utlåtande blifvit upläst samt
ärendet diskuterats, beslöts att en summa
af Etthundra Riksdaler Riksmynt skulle
för en gång anslås söanden från Stads-
kassan, dock så att medlen ställas
till Fattigvårds Styrelsens förfogande, att
tilldelas sökanden i mån af omständig-
heterna.

[ ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering.]
[ MARG: N:o 192.]

{§.7.}

Beslöts att Etthundra Riksdaler Riks-
mynt skulle af Ordföranden lyftas
från Stadskassan, att utbetalas till de
juridiska biträden, som Stadsfullmäktige
begagnat i det sednaste Linderska målet.

[ ÄRENDEORD: Rättsväsendeförtroendevalda.]

{§.8.}

Företogs till behandling Herr Magister
L. Bergströms motion om anslående af lön
ur Stadskassan till en litterat Rådman
härstädes.

Sedan Berednings-utskottets utlåtande,,
utgående på motionens tillstyrkande, blifvit
upläst, och några af Stadsfullmäktige yrkat
afslag på motionen, emedan behofvet af en
litterat Rådmans anställande här i Staden
numera ej vore för handen sedan Magistraten
erhållit lättnad i de komunala göromålen ge-
nom den befattning dermed, som Stadsfull-
mäktige öfvertagit, och emedan den litterate
rådmannen ej kunde, utan serskildt
förordnade, såsom polismästare handhafva
ordningsmålen i Staden, med flere anförda
skäl; men åter andra yrkat
ärendets remittering till Magistraten
med begäran om dess utlåtande; afgjordes
först, genom serskild votering, att kontra-
propositioneni den blifvande hufvudvote-
ringen skulle vara afslag å motionen;
och företogs derefter votering på bifall
eller avslag, hervid afgåvos 7 ja och
17 nej; hvarigenom altså den ifrågava-
rande motionen blef af Stadsfullmäk-
tige afslagen.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal.]
[ MARG: N:o189.]

{§.9.}

Öfver Direktionens för Eskilstuna öfvre
Kanal Bolag hos Kongl. Ma:jt i underdånighet
gjorde ansökning, att de uti gällande taxan
å broafgifter i Eskilstuna meddelade
bestämmelser måtte förklaras afse endast
det slussområde, som fanns vid den tid
då nämde taxa af Kongl. Maj:t fastställdes
beslöts genom votering med 17 röster mot 7,
den underdåniga förklaring att Stadsfullmäk-
tige ansågo att den ifrågandevarande taxan jemväl
skulle omfatta det utaf Öfvre Kanal bolaget
åstadkomma nya Slussområdet.

Herr Billjer anhöll att få häremot afgifa
skriftlig reservation.

[ ÄRENDEORD: Broregler.]
[ MARG: N:o 203.]

{§.10.}

Attestterades till liquvid från Stadskassan
22 RD 50 öre Rmt [Riksdaler][Riksmynt] för tryckning af 200
exemplar
utaf Herr Magister L. Bergströms motion
om teckning af aktier i Jernvägen Oxelösund
och Quvicksund.

Herr C.L. Björk reserverade sig mot detta
beslut.

[ ÄENDEORD: järnvägskostnad.]

{§.11.}

Med anledning af Kongl. Maj:ts Nådiga
Bref den 1 sistlidne Juli angående likställig
het emellan Eskilstuna Stads innevånare
i afseende å Kommunala rättigheter och
skyldigheter hvari stadgas att den särskilda
klassen i Staden tillhörande allmänna egendom
i såväl fastighet, som kassor, blifver Stadens
samfällda tillhörighet-; och sedan Berednings-
Utskottet uplyst, att följande sådana
kassabehållningar förefunnos nemligen:

Hallrättskassan som förvaltas af Herr
borgmästaren Hallström, RD. 1534:-
Handelsföreningens kassa RD. 278: 56.
hantverksföreningens kassa RD. 86: 11;

beslöts att från Stadsfullmäktige skulle
afgå skrifvelser till vederbörande kassa-
förvaltare hvari begäres kassabokshållningarnes
inlefverering till Stadskassan

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsregler.]
[MARG: N:o 204.]

{§.12.}

Inlemnade Herr C. Björk motion att
Stadsfullmäktige måtte ingå till Kongl.
Majt med underdånig anhållan att
Kongl. Maj:t måtte till näst samman-
trädande Ständer aflåta Nådig pro-
position angående åtskilliga denna
Stad rörande förhållanden; och
remitteradesdenna motion till
BeredningsUtskottet..

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsregler, Riksdagsförtroendevalda.]
[ MARG: N:o 205.]

{§.13.}

Beslöts att de afvägningar, som af Gatu-
Komitén åstadkommas å gator i Staden
före deras stenläggning, skulle bekostas
af Staden.

[ ÄRENDEORD: Vägkostnad.]

{§.14.}

Ordföranden fick i updrag att i mån
af behof till nästa sammanträde uptaga
lån för Stadens räkning.

[ ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering.]

Uppläst och justeradt

/ Knut Tersmeden /
/ Theofr. Munktell /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 maj 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107247.

Personrelationer