Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 januari 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 januari 1879

Anmärkning

{1879 den 23 Januari}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr C. O. Öberg
Herr Gust. Nilson
Herr S. Palmgren
Herr J. O. Biörck
Herr J. P. Nordlund
Herr E. A. Lundblad
med godkända förfall.

{§. 1.}
Sedan Komiterade för byggnad af ny Rådhusbro här-
städes infordrat anbud på brobyggnadens utförande
i tvenne afdelningar, nemligen 1:o å bron, undanta-
gandes jernarbetet, och 2:o å sistnämnda arbete, och till
Stadsfullmäktiges pröfning öfverlemnat samma anbud
jemte Komiterades protokoll i ämnet samt ett exemplar
af de projektkontrakt, hvilka legat till grund för
anbuden, äfvensom en, efter ärendets behandling hos
Komiterade, ingifven skrifvelse, hvari Herr Direktören
Theofron Munktell nedsatt sitt å jernarbetet gjorda
anbud från 26000 kronor till 22000 kr. såsom maximum,
med bibehållande af minimipriset, hvilket vore
tillverkningskostnad utan någon förtjenst; så före-
togs nu detta ärende till behandling, genom läsning
af handlingarne, dervid ock inhemtades, att Brobygg-
nadsKomiterade hemställt, efter h:r Majoren C. Adelskölds
hörande:

1:o att Baningeniören A. M. Anderssons anbud, att
för 28000 kronor utföra brobyggnaden, med undantag
af jernarbetet, må antagas, under förutsättning att
godkänd borgensansvarighet aflemnas;

2:o att Aktiebolaget Atlas´ anbud att leverera
och uppsätta jernarbetet för 19200 kronor må antagas,
under enahanda vilkor;

samt att tvenne reservationer afgifvits mot 2:dra punkten,
deraf {den ena} innehöll hemställan att Direktören
Munktells anbud på anförda skäl måtte antagas,
och {den andra} att Direktören Munktell måtte få utföra
jernarbetet till bron, om priset derå får bestämmas till
19200 kronor, eller detsamma, som Atlas begärt;

likasom Stadsfullmäktige funno samtelige anbud utgöra
sexton stycken, deraf {å jernarbetet} det lägsta vore
19200 kronor och det högsta 34780 kronor, samt på
{öfriga arbetet}, det lägsta vore 28000 kronor och det hög-
sta 85000 kronor, och på {bron i dess helhet}, det lägsta
vore 48500 kronor och det högsta 66000 kronor;
och föredrogs, i sammanhang härmed, jemväl Bro-
byggnadsKomiterades hemställan att den vid Stads-
fullmäktiges förra sammanträde väckta motion
om grundläggningsarbetets till bron utförande,
icke på entreprenad, utan genom stadens försorg
under antagen ingeniör, icke måtte till någon åtgärd
föranleda.

Stadsfullmäktige godkände först sistnämnda
hemställan, hvarefter ordföranden, i anseende
till jäfsförhållande, lemnade ordförandeskapet
till vice Ordföranden; och beslutades på derom
gjord framställning att såväl ordföranden, som
hans medintressent i härvarande Mekaniska
verkstad Stadsfullmäktigsledamoten Boberg, voro oförhindrade
att närvara under
och deltaga i blifvande öfverläggning om brons jernarbete,
hvarå verkstaden gjort anbud, men att desse
icke finge vara närvarande under eller deltaga
i beslutets fattande derom.

Fil. D:r Munktell anförde att han å Eskils-
tuna Mekaniska Verkstads vägnar erbjöd leverans
och uppsättning af brons jernarbete, enligt kon-
trakt, för 19200 kronor; och sedan öfverläggning
om denna punkt afslutats samt Herrar
Munktell och Boberg afträdt, beslutade Stads-
fullmäktige att antaga sistnämnda anbud,
med afseende på nyttan af att arbetet komme
att utföras härstädes.

Ordförandeplatsen intogs derefter af
Doktor Munktell, och fattade Stadsfullmäk-
tige vidare beslut att antaga Baningeniören A.
M. Anderssons anbud att för 28000 kronor
utföra brobyggnaden, med undantag af jernarbetet,
under vilkor, att af ByggnadsKomiterade
godkänd borgensansvarighet lemnas.

[MARG: 126.]

{§. 2.}
Herr A. F. Dahlström väckte motion om utvidgning
af Rådhustorget i anledning af
blifvande brobyggnaden derstädes; och remitterades
denna motion, för beredning, till Drätselkammaren,
genom votering med 13 röster mot 7, som voro för remiss
till Utskottet.

{§. 3.}
Efter föredragning af Drätselkammarens utlåtande
i fråga om anbringande af provisionel bro öfver
ån under tiden för Rådhusbrons ombyggnad,
blef samma förslag godkändt, i anledning hvaraf
beslutades:

{att} bron bygges på pålar och skall blifva 8
fot bred, samt sträckas från södra ändan af
öfra ångbåtsbryggan till Rådhustorget norr om
pumpen; {att} kostnaden för bron skall utgå från
Rådhusbrofonden, och {att} Rådhusbrokomiterade
skulle få uppdrag att låta utföra den provi-
sionella bron, med anbringande af vändkors vid ändarne

[MARG: 127.]

{§. 4.}
En af Herr J. Walén förr väckt men hvilande
motion om reglering af en hans gård N:o 247 vid
Westermarksgatan medelst tillägg dertill af en
staden tillhörig, invid jernvägsplanen liggande,
tomtremsa, upptogs nu åter sedan Staden
erhållit eganderätt till den sistmämnda; hvarefter
motionen remitterades, för beredening, till Bygg-
nadsNämnden.

{§. 5.}
Till ByggnadsNämnden remitterades, för beredning,
en af BadhusbyggnadsKomiterade afgifven plan
för ett Kallbadhus i ån.

[MARG: 128.]

Samma dag uppläst o justeradt

/TheofrMunktell/
/E A Naesman/
/T. Engström/

1879 den 15 April å Rådhuset offentligen uppläst
betygar

/Fr Leonh Kinnander/
/J; A; Svahnberg/

[MARG: 147.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 januari 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107246.

Personrelationer