Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 februari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 februari 1894

Anmärkning

{1894, den 23 Februari}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med und. af
Herrar v. Ordföranden,
Stålberg,
Fahlstedt, och
Stenqvist, alla med anmälda och god-
kända förfall,

Aulin, som är vid Riksdagen samt
A. G. Pettersson utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Föredrogs KMB:s i länet resolution den 13 innevarande Februari
med tillhörande handlingar rörande infordrad förklaring
öfver Eskilstuna stad åliggande skyldighet att bekosta
utdikning och kanalisering af ett å Kungsladugårdens
egor i stadens omedelbara närhet befintligt, i hel-
sovårdshänseende farligt dike, fyldt af stillastående
och illaluktande vatten; och beslöto Stadsfullmäktige
på grund af hvad i ärendet förekommit och med stöd
af föreskriften i § 9 mom. 3 af Helsovårdsstadgan
för riket att förklara sig skyldiga att låta utföra
och bekosta ofvan omförmälda vattensamlings af-
ledande och den deromkring varande markens veder-
börliga torrläggning; och uppdrogo Stadsfullmäktige
åt Drätselkammaren att låta verkställa arbetet
samt att anskaffa härför erforderliga me-
del genom tillfälligt lån intill dess samma ut-
gift kunde i staten för ett
kommande år upptagas och genom tillgängliga
medel betäckas.

[MARG: 145 / 1893]

{§ 2.}
Att jemte ordföranden justera dagens pro-
tokoll utsågos Herrar Åkerstein och Silén.

{§ 3.}
För utevaro utan anmäldt förfall pliktade
Herr A. G. Pettersson 2 kronor.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/H, Åkerstein,/
/Carl, Silén/

År 1894 den 26 Februari å Rådhuset offentligen
uppläst betyga.

/Gustaf, Carlsson/
/Carl Sköldin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 23 februari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107245.

Personrelationer