Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 februari 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 februari 1877

Anmärkning

{1877 den 22 Februari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr A. F. Dahlström, hvars anmäldta förfall
godkändes, samt Herrar F. A. Stenman och
O. Björk, utan anmälda förfall frånvarande.

{§. 1.}
På derom af Herr G. Björkman väckt motion, och
efter föredragning af Utskottets i ämnet afgifna utlå-
tande, antogo Stadsfullmäktige följande:

"{Arbetsordning}

1:o
Stadsfullmäktiges sammanträden hållas den andra
Torsdagen i hvarje månad, eller, om helgdag då inträffar,
den första helgfria dag derefter, såvida ärende
till behandling föreligger och derest för öfrigt ord-
föranden icke, med stöd af 34 §. i Kongl. Förord-
ningen om kommunalstyrelse i stad den 21 Mars
1862, finner sammanträde på annan tid nödigt.

2:o
Handlingar, som tillhöra eller stå i sammanhang
med de frågor, som vid Stadsfullmäktiges samman-
träden förekomma, skola - så vidt ske kan - hållas
Stadsfullmäktige och öfriga, som deraf önska erhålla
del, tillhanda å stadens Polislokal senast åtta
dagar före det sammanträde, hvarvid de till be-
handling skola förekomma.

3:o
Berednings utskottet kallas till sammanträde
så tidigt, att de utlåtanden, det har att afgifva
kunna inom ofvannämnda tid vara tillgängliga."

hvarjemte och på det att verkningarne häraf
må kunna utsträckas, såvidt möjligt är, äfven
till de kommunala myndigheter och förvaltningar,
hvilka hafva framställningar och utlåtanden till
Stadsfullmäktige, beslöts att till ByggnadsNämnden
och Helsovårdsnämnden skulle afgå anmodan samt
till Drätselkammaren och FattigvårdsStyrelsen föreskrift
derom, att deras nämnda utlåtanden och framställ-
ningar, åt hvilka afses behandling af Stadsfullmäk-
tige på 2:dra torsdagen i månaden, ingifvas minst
8 dagar förut för allmänt tillhandahållande
efter 2:dra punkten i arbetsordingen.

[MARG: 4.]
[MARG: En 4:de punkt är tillagd den 4 Nov. 1880, pag. 334.]
[MARG: Tillägg 1886, 25/1 sid 146.]

{§. 2.}
Till Drätselkammaren remitterades för beredning:

1:o Herr P. Liljequists, af vattenverkskomiterade till-
styrkta, anbud att få arrendera Stångjernshammaren
på 50 år mot 1200 kronors årligt arrende;

2:o Rekarne Häraders Landtbruksklubbs framställning
om utlysande hädanefter årligen af ett större kreaturs-
möte på Oxbacken härstädes första helgfria lördag
i April månad, och om möjligt vore, äfven ett möte
under detta år.

[MARG: 7. 8.]

[§. 3.]
Till yttrande af Brandkårsbefälet remitterades
Styrelsens vid Städernas Allmänna Brandstodsbolag skrifvelse
den 27 sistlidne Januari, jemte Inspektören Nyströms
påminnelser, rörande ifrågasatt förbättring af
brandanstalterna.

[MARG: 9.]

{§. 4.}
Företogs nu åter den från sammanträdet den
18 sistlidne Januari uppskjutna frågan, angående
begärdt afstående en del af stadens tomt
N:o 108, mellan Warmbadhuset och ån, till Öfre
Kanalbolaget, såsom ersättning för en tomtdel
invid Kungsgatan, hvilken bolaget förklarat sig
vilja afstå till B7 - ordens - Sällskapet för uppfö-
rande derå af ett större hus för Sällskapet, möjligen
i förening med andra önskvärda offentlige eller
enskilda anstalter; och upplästes härvid Drätsel-
kammarens i ämnet afgifna utlåtande, hvari
berörda framställning blifvit förordad, dock
med vilkor, att, då Strandgata skall anläggas
öfver den ifrågavarande marken, Kanalbolaget
måtte, utan afgift, till Staden åter afstå den
del deraf, som för sådant ändamål erfordrades,
äfvensom att verkställighet af tomtupplåtelsen ej
måtte förekomma förr, än B7-ordens Sällskapet
uppfyllt vilkoren för tillträdandet af Öfre Kanal-
bolagets utlofvade mark.

Efter förd öfverläggning bifölls den gjorda
framställningen på de vilkor Drätselkammaren
föreslagit.

[MARG: 213.]

{§. 5.}
Herr vice Ordförande intog Ordförandeplatsen.

{§. 6.}
Drätselkammaren hade uti nu föredragen skrift
meddelat att Stadsfullmäktiges remiss om undersök-
ning för muddring i ån icke under förra året
kunnat fullständigt utföras, emedan herr Direktören
S Stafsing, som lofvat hitkomma för att, efter
tagen del af förhållandena, afgifva sitt betänkande
i ämnet, icke uppfyllt detta löfte ännu; men att
Drätselkammaren likväl förliden vinter låtit verk-
ställa handmuddringsförsök invid Rådhustorget
då is varit på ån, hvaraf den erfarenhet vunnits,
att muddring för hand icke är lämplig under vinter-
tid.

Stadsfullmäktige lemnade åt Drätselkammaren
fortfarande uppdrag i detta ämne enligt förra
remissen. den 28/12 1875.

{§. 7.}
Ordinarie Ordföranden intog åter sin plats.

{§. 8.}
Öfver Herrar J. P. Nordlunds, E. A. Naesmans och Alfr.
Norrmans, såsom Komiterade för byggande af gångbro
öfver ån från Blåsarbanan, gjorda begäran att Staden
måtte till samma byggnad, hvartill Utskänkningsbolaget
lemnat 8000 kronor, tillskjuta erforderliga 2000 kronor,
hade Drätselkammaren lemnat utlåtande och dervid
den gjorda framställningen förordat med afseende ej
mindre derå, att Komiterade nu hafva sådana anbud,
hvarigenom må kunna antagas att gångbron erhålles
för 10000 kronor, än derå, att någon säkerhet ej vore
för handen att enahanda anbud en annan gång kunna
påräknas, om de nu förkastas, - hvartill komme
att så mycket förberedande arbete nu blifvit
på denna fråga nedlagd, att dess lösning ej längre
torde böra tillbakasättas; men då i Stadskassan
ej funnes medel till denna utgift, hemställdes
vidare att anslaget måtte gå från Stadens
Reservfond för allmännyttiga ändamål, hvilken
fond nu utgjorde 4722 kronor 82 öre.

Efter öfverläggning afslogs först det af Herr
G. Nilson gjorda yrkandet om ett års uppskof
med pröfningen af denna fråga; och blef seder-
mera Drätselkammarens utlåtande bifallet
vid votering med 19 röster mot 8, hvilka sednare
afgåfvos för bifall till utlåtandet, under vilkor,
att BrobyggnadsKomiterade lemnade garanti till
Stadsfullmäktige att ifrågavarande gångbro
bleve byggd för sammanlagdt 10000 kronor.

Herrar Lindblad, Ström, Johansson, Hellstedt,
Walén, Lundberg, Svahnbäck och G. Nilson reser-
verade sig mot beslutet.

[MARG: 3.]

{§. 9.}
Den från förra sammanträdet den 18 Januari,
enl. §. 6, bordlagda frågan om beloppet af Spruthus-
mästarens aflöning företogs nu åter, dervid ock
upplästes en af Spruthusmästaren A. Svahn i
ämnet ingifven skrift; och beslutade Stadsfullmäk-
tige att Spruthusmästaren finge uppbära 300 kro-
nors årlig lön, ehuru han icke, såsom förut ämnadt
varit, kommit att få befattning med kontrolluren
för nattpolisen.

[MARG: 2.]

[§. 10.]
Under Exsekutor S. Andersson hade afgifvit en
afkortningslängd på 1875 års Kommunalutskylder
å summan 997 kronor 39 öre; men då ovisst vore
huruvida alla å denna afkortningslängd upptagna
restskyldige personer verkligen saknade tillgångar
att sina utskylder betala, blef längden, för åstad-
kommande af den granskning härutinnan, som
lämpligen kunde af FattigvårdsStyrelsen, med dess
nära kännedom om befolkningen, verkställas, till
bemälde Styrelse remitterad; och på det icke uppe-
håll härigenom må ske i afslutningen af Stads-
kassans räkenskap, förklarades att ifrågavarande
utskylder finge i räkenskapen balanseras.

{§. 11.}
Stadsfullmäktige godkände nu delgifven uträkning
å Båtsmansvakansafgiften för Staden år 1876,
upptagande summan 387 Kr. 49 öre.

{§. 12.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, ett nu in-
gifvet förslag af Magistraten, om åstadkommande af
sådan förändring i stadens reglemente att Stadens Råd-
stufvuRätt och Magistrat hädanefter komme att bestå,
förutom borgmästare, af 4 rådmän, af hvilka en skall
vara lagfaren, och att den lagfarna rådmanstjensten
måtte få förenas med nu föreskrifvna Stadsnotarietjensten
med en aflöning från Stadskassan af 2000 kronor och
tillsättas på sätt om rådmanstjenster i allmänhet stadgadt är;
dock med det undantag att nuvarande Stadsnotarien
efter Nådig fastställelse häraf utan vidare
såsom litterat rådman i RådstufvuRätten och
Magistraten inginge.

[MARG: 10.]

{§. 13.}
Till Drätselkammaren remitterades för bered-
ning ett förslag af fattigvårdsstyrelsen, om
höjandet af fattigvårds föreståndarens aflöning
kontant till 1000 kronor, från den tid ny
föreståndare blefve antagen.

[MARG: 11.]

{§. 14.}
Fattigvårds Styrelsen hade med förord till Stads-
fullmäktige öfverlemnat en ansökning af förre
Fattigvårdsföreståndaren J. A. Lundgren, om eftergift
af den kassaskuld till belopp 524 Kr. 29 öre
hvari han häftade till fattigkassan; och blef
denna begäran bifallen på anförda skäl,
eller att Lundgren i många år tjenstgjort för ringa
lön och vore i en betryckt ställning, sedan han
nu blifvit afskedad.

{§. 15.}
Herrar O. Björk och F. A. Stenman plikta
hvardera 2 Kr. för förfallolöst uteblifvande
denne dag.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/Gustaf Björkman./
/E A Naesman/

År 1877 den 26 Februari å rådhussalen offentligen uppläst,
betyga

/C. Klein/
/[OLÄSLIGT] Janzon./

[MARG: {12.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 22 februari 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107235.

Personrelationer